<ins id="xpvpp"></ins>
<ins id="xpvpp"><span id="xpvpp"></span></ins>
<del id="xpvpp"></del>
<cite id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<i id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>
<ins id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<var id="xpvpp"></var><del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>

? 2019 Caterpillar V?echna práva vyhrazena

Spole?nost Caterpillar si ponechává ve?kerá autorská práva k?jakémukoli textu, grafickému vyobrazení a?softwaru vlastněnému spole?ností Caterpillar a?tímto vás zmocňuje k?elektronickému kopírování dokument? zde zve?ejněnych vyhradně pro ú?ely p?enosu ?i zobrazení informací. Bez písemného souhlasu spole?nosti Caterpillar je zakázáno soubory na tomto webu zrcadlit, upravovat ?i jinak pozměňovat pro ú?ely opakovaného uvedení, nebo tisknout informace zde uvedené. S?vyjimkou vy?e vyslovně uvedenych podmínek nelze ?ádné zde uvedené informace pova?ovat za p?evod licence ?i práv vyplyvajících z?jakychkoli autorskych, patentovych práv ?i práv z?ochranné známky spole?nosti Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, p?íslu?ná loga "Caterpillar Yellow "a?design ozna?ení stroj? POWER EDGE spolu se zde pou?itym ozna?ením spole?nosti a?produkt? jsou ochrannymi známkami spole?nosti Caterpillar a?nesmí byt pou?ívány bez jejího svolení. Cat a?Caterpillar jsou registrované ochranné známky spole?nosti Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

Právní informace

Informace uvedené v?této publikaci v?etně text?, obrázk? a?odkaz? jsou POSKYTOVáNY SPOLE?NOSTí CATERPILLAR INC. "TAK, JAK JSOU ", VYHRADNě PRO POHODLí JEJíCH PRODEJC? A?ZáKAZNíK? A?BEZ ZáRUK JAKéHOKOLI DRUHU, A? VYSLOVNYCH NEBO P?EDPOKLáDANYCH, MIMO JINé V?ETNě ZáRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL A?NEPORU?ENí PRáV. Spole?nost Caterpillar Inc. nep?ebírá ?ádnou odpovědnost za chyby a?opomenutí v?této publikaci ani v?jinych dokumentech, na které publikace odkazuje nebo které odkazují na tuto publikaci. Tato publikace m??e obsahovat technické i?jiné nep?esnosti, v?echny zde zmiňované produkty a?slu?by navíc nejsou dostupné ve v?ech oblastech. Informace jsou pravidelně měněny a?dále m??e spole?nost Caterpillar produkty nebo slu?by popisované v?této publikaci kdykoli změnit. P?ed pou?itím informací zde uvedenych po?ádejte o?dal?í informace místního prodejce spole?nosti Caterpillar.

Pokud se rozhodnete p?edat své p?ipomínky, dotazy, návrhy, nápady apod. související s?tímto webem nebo produkty a?slu?bami spole?nosti Caterpillar p?ímo spole?nosti Caterpillar, souhlasíte, ?e takové informace nebudou pova?ovány za d?věrné a?spole?nost Caterpillar nemá ?ádnou povinnost na ně reagovat a?m??e je reprodukovat, pou?ít, zp?ístupnit a??í?it bez omezení, zejména pro ú?ely vyvoje, vyroby a?propagace produkt? zahrnujících takové informace.

Propojené stránky
Weby mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky nebo prost?edky t?etích stran ("propojené stránky"). Tyto propojené stránky jsou nabízeny vyhradně pro va?e vět?í pohodlí. Nad těmito propojenymi stránkami nemá spole?nost Caterpillar kontrolu a?není za jejich obsah odpovědná ani jej neschvaluje, co? platí i?pro ve?keré informace nebo materiály na nich uvedené. P?i své interakci s?těmito propojenymi stránkami pou?ijte vlastní nezávisly úsudek.

影音资源