<ins id="xpvpp"></ins>
<ins id="xpvpp"><span id="xpvpp"></span></ins>
<del id="xpvpp"></del>
<cite id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<i id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>
<ins id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<var id="xpvpp"></var><del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>

Podmínky aplikace Now spole?nosti Caterpillar

Zásady ochrany osobních údaj?

Toto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? popisuje osobní údaje, které o?vás shroma??ujeme v?rámci aplikace Caterpillar Now ("aplikace ") a?jak tyto údaje m??eme dále pou?ívat nebo sdělovat.

Tyto zásady se nevztahují na informace, které spole?nost Caterpillar získává jinymi zp?soby (nap?íklad p?es jiné webové stránky nebo jiné metody, jako jsou t?eba telefonické hovory), ani na informace získané na jinych webovych stránkách spole?nosti nebo t?etí strany bez ohledu na to, zda takové stránky odkazují na tuto aplikaci nebo jsou z?této aplikace p?ístupné. Prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? na ostatních webovych stránkách byste si měli pe?livě p?e?íst.

Jak získáváme osobní údaje?

Osobní údaje od vás budou na základě va?eho dobrovolného souhlasu shroma??ovány prost?ednictvím:

 • Dotazníku

Které osobní údaje získáváme?

Informace poskytnuté u?ivatelem

Mezi osobní údaje, které budou nezbytné pro pou?ívání této aplikace, pat?í:

 • ID slu?by CWS

Mezi nepovinné údaje, které mohou byt nezbytné pro pou?ívání této aplikace, pat?í:

 • Jméno
 • E-mail
 • Jazyk

Automaticky shroma??ované informace

P?i ka?dé náv?těvě této aplikace o?vás automaticky aplikace shroma??uje tyto informace:

 • IP adresa
 • Soubory cookie
 • Informace o?prohlí?e?i
 • Datum a??as pou?ití
 • Informace o?opera?ním systému
 • údaje zbavené informací umo?ňujících identifikaci
 • Zprávy o?pádu aplikace

Více informací o?těchto souborech cookie naleznete v? Podmínkách pou?ívání slu?by.

Jak tyto osobní údaje pou?íváme?

Tyto údaje, které poskytnete, se pou?ijí ke zvy?ení relevantnosti obsahu sdíleného p?es aplikaci Caterpillar Now (nap?. tydenní novinky nebo komunikace zacílená na u?ivatele v?konkrétním regionu nebo obchodní jednotce). Dále mohou byt údaje nep?i?azené konkrétní osobě pou?ívány k?analyze vzorc? u?ívání a?dal?ích metrik nezbytnych k?ur?ení potenciálních mo?ností zlep?ení pro na?e u?ivatele.

Dále m??eme pou?ívat nebo sdělovat va?e osobní údaje tak, jak nám to ukládá zákon nebo jiny právní p?edpis, na ?ádost orgánu státní správy nebo pro ú?ely zaji?tění ochrany osob ?i majetku.

Jak zabezpe?ujeme tyto údaje?

K?ochraně osobních údaj? p?ed ztrátou, manipulací, fal?ováním, neoprávněnym p?ístupem ?i neoprávněnym zve?ejněním vyu?íváme p?imě?ená opat?ení. Vzhledem ke konceptu internetu, sí?ovych technologií a?vypo?etní techniky nem??eme zaru?it, ?e během komunikace mezi vámi a?aplikací nedojde k?neoprávněnému p?ístupu t?etími stranami.

Zve?ejňujeme tyto osobní údaje, které shroma??ujeme?

Va?e osobní údaje budou celosvětově sdíleny v?rámci spole?nosti Caterpillar Inc. (nap?. její p?idru?ené osoby a?dce?iné spole?nosti po celém světě) a?poskytnuty p?íslu?nému prodejci (prodejc?m) v?p?íslu?ném regionu (regionech), v?nich? slu?by poskytujeme. Va?e osobní údaje m??eme zve?ejnit v?rámci na?í reakce na vá? dotaz, v?zájmu dosa?ení ú?elu aplikace nebo je m??eme p?edat poskytovatel?m slu?eb, kte?í budou tyto údaje zpracovávat jménem spole?nosti Caterpillar Inc. Va?e osobní údaje mohou byt sdíleny s?t?etími stranami, V?ka?dém p?ípadě budou osobní údaje sděleny pouze osobám, které mají legitimní obchodní d?vod k?tomu, aby k?nim měly p?ístup. Bez ohledu na vy?e uvedená prohlá?ení, budeme zve?ejňovat osobní údaje, pokud nám to bude ukládat nebo povolovat zákon nebo v?souladu s?p?íslu?nymi firemními zásadami.

Vá? souhlas

Poskytnutím osobních údaj? souhlasíte s?jejich shroma??ováním a?pou?íváním v?souladu s?ú?ely popsanymi v?tomto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj?. Jeliko? je tato slu?ba dostupná osobám v?r?znych lokalitách na světě, souhlasíte rovně? s?p?enosem va?ich osobních údaj? do zemí nebo jurisdikcí, které nemusejí zaji??ovat stejnou úroveň ochrany dat jako právní jurisdikce, ve které se nacházíte.

Děti

Nechceme shroma??ovat ani uchovávat údaje osob ve věku do 13?let. ?ádná ?ást na?í aplikace není strukturována tak, aby poutala pozornost osob ve věku do 13?let. Pou?íváním na?í aplikace prohla?ujete, ?e nejste mlad?í 13?let.

Kde mohu získat dal?í informace o?tomto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj??

Pokud si p?ejete po?ádat o?p?ístup, nechat si aktualizovat nebo vymazat své osobní údaje (v?etně vynětí z?budoucí reklamní, marketingové komunikace a?pr?zkumu mínění od spole?nosti Caterpillar) nebo si vy?ádat dal?í informace o?tomto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj?, obra?te se na nás na těchto adresách:

Caterpillar Inc.
K?rukám: Jerry Warfield
100 NE Adams Street
Peoria, IL 61629
100 NE Adams Street
E-mail: warfield_jerome_t@cat.com

M??ete také kontaktovat kancelá? obchodních zvyklostí (Office of Business Practices) spole?nosti Caterpillar na stránce  http://codeofconduct.cat.com/  nebo na telefonním ?ísle +1 (800)-300-7898.

Co se stane v?p?ípadě změny tohoto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj??

Vyhrazujeme si právo toto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? upravit. Pokud toto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? aktualizujeme nebo změníme, budou změny provedeny na této stránce. Va?e pou?ívání aplikace po zve?ejnění změn tohoto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? p?edstavuje vá? souhlas s?danymi změnami.

Poslední revize: 1. 12. 2016

Poslední aktualizace: 12. ?íjna 2016

LICEN?Ní SMLOUVA S?KONCOVYM U?IVATELEM LICENCOVANé APLIKACE

Aplikace Caterpillar Now (spole?ně s?ve?kerou související dokumentací, údaji a?obsahem doru?ovanym p?es aplikaci, dále jen "licencovaná aplikace ") vám je licencována, a?nikoli prodána, k?pou?ívání vyhradně podle podmínek této licen?ní smlouvy s?koncovym u?ivatelem licencované aplikace ( "licence"). Vlastnické právo k?této licencované aplikaci (v?etně ve?keré dokumentace, údaj? a?obsahu tykajícího se licencované aplikace nebo slu?eb) pat?í spole?nosti Caterpillar Inc. nebo jejím p?idru?enym osobám a?poskytovatel?m licence a?za ka?dych okolnosti z?stane jejich majetkem ( "spole?nost Caterpillar ").   Spole?nost Caterpillar si vyhrazuje práva, leda?e by vám byla vyslovně udělena. Pou?ívání licencované aplikace kymkoli kromě vás je p?ísně zakázáno.    INSTALACE LICENCOVANé APLIKACE JAKYMKOLI ZP?SOBEM P?EDSTAVUJE VA?E P?IJETí TéTO LICENCE.   POKUD NESOUHLASíTE SE V?EMI PODMíNKAMI TéTO LICENCE, LICENCOVANOU APLIKACI NEINSTALUJTE.

a. ROZSAH LICENCE: Tato licence na licencovanou aplikaci, kterou vám uděluje spole?nost Caterpillar, je omezenym a?nep?evoditelnym právem na pou?ívání licencované aplikace, které nelze dále p?edávat formou sublicence. Je udělena vyhradně pro va?e vlastní interní obchodní ú?ely na jakémkoli chytrém telefonu, tabletu, po?íta?i, notebooku nebo jiném obdobném za?ízení (samostatně jako "za?ízení, " nap?. iPhone, iPod touch nebo iPad), které vlastníte nebo máte v?u?ívání.  Tato licence vám nepovoluje licencovanou aplikaci pou?ívat na ?ádném za?ízení, které nevlastníte ?i nemáte v?u?ívání, a?nesmíte licencovanou aplikaci distribuovat ani zp?ístupňovat p?es sí?, kde by ji mohlo pou?ívat několik za?ízení zároveň.  Licencovanou aplikaci nesmíte pronajímat, dát do nájmu, p?j?ovat, prodat, znovu distribuovat ani nesmíte poskytnout sublicenci k?licencované aplikaci.  Licencovanou aplikaci, p?ípadné aktualizace ani ?ádnou její ?ást nesmíte kopírovat, dekompilovat, zpětně analyzovat, p?evádět zdrojovy kód, pokou?et se získat zdrojovy kód, upravovat ani vytvá?et z?nich odvozená díla. P?ípadny pokus o?takovy zásah bude poru?ením práv spole?nosti Caterpillar a?jejích poskytovatel? licence. Pokud toto omezení poru?íte, m??e vám hrozit ?aloba a?vymáhání náhrady ?kody. Podmínky této licence upravují p?ípadné upgrady zaji??ované spole?ností Caterpillar, které nahrazují nebo doplňují originální licencovanou aplikaci, pokud tento upgrade nedoprovází samostatná licence, p?i?em? v?takovém p?ípadě budou platit podmínky dané licence.

b. POU?íVáNí & OSOBNíCH úDAJ?:   P?i pou?ívání licencované aplikace vás m??e aplikace po?ádat o?poskytnutí osobních údaj? (v?etně va?eho jména a?identifikátoru va?eho za?ízení) a?informací o?za?ízení, které jsou shroma??ovány prost?ednictvím p?ístroj? pou?ívajících licencovanou aplikaci (v?etně zdraví, stavu, produktivity vybavení atd.).   Spole?nost Caterpillar shroma??uje tyto informace spole?ně se systémovymi informacemi o?za?ízení, které pou?íváte, v?etně názvu va?eho za?ízení, opera?ního systému pou?ívaného na va?em za?ízení, verze licencované aplikace, kterou pou?íváte, a?IP adresy va?eho za?ízení, aby si tak ově?ila, ?e jste oprávněni pou?ívat tuto licencovanou aplikaci, za ú?elem vylep?ování produkt? a?slu?eb spole?nosti Caterpillar a?aby tak prodejci spole?nosti Caterpillar měli povědomí o?tom, kdo na jejich území pou?ívá licencovanou aplikaci.   Spole?nost Caterpillar m??e poskytovat tyto údaje svym p?idru?enym osobám, dce?inym spole?nostem nebo jinym d?věryhodnym podnik?m ?i osobám, v?etně prodejc? spole?nosti Caterpillar.   Spole?nost Caterpillar podnikne p?imě?ená a?vhodná preventivní opat?ení na ochranu d?věrnosti těchto údaj?. Spole?nost Caterpillar v?ak m??e p?edávat tyto údaje nebo vy m??ete pou?íváním licencované aplikace p?edávat tyto údaje do jurisdikce, která nezaji??uje stejnou úroveň ochrany údaj? jako právní jurisdikce, v?ní? se nacházíte.   Zadáním těchto údaj? nebo pou?íváním licencované aplikace udělujete souhlas se shroma??ováním, zpracováváním a?p?edáváním údaj? spole?ností Caterpillar v?souladu s?tímto odstavcem.  

c. SOFTWARE S?OTEV?ENYM ZDROJOVYM KóDEM:   Bez ohledu na kterékoli ustanovení této licence, které stanoví jinak, p?ípadny software s?otev?enym zdrojovym kódem, ktery je sou?ástí balí?ku s?licencovanou aplikací, netvo?í sou?ást licencované aplikace, jak je definováno v?této licenci, a?není licencován za podmínek této licence. Podléhá naopak podmínkám p?íslu?né licence na software s?otev?enym zdrojovym kódem.   Nevy?adují-li podmínky licence na software s?otev?enym zdrojovym kódem jinak, spole?nost Caterpillar vám neuděluje ?ádné právo obdr?et zdrojovy kód softwaru s?otev?enym zdrojovym kódem. V?některych p?ípadech v?ak m??ete práva a?p?ístup ke zdrojovému kódu obdr?et p?ímo od poskytovatel? licence.   Pokud jste oprávněni dostat zdrojovy kód k?kterémukoli softwaru s?otev?enym zdrojovym kódem, ktery je sou?ástí balí?ku aplikace, od spole?nosti Caterpillar, m??ete si zdrojovy kód bezplatně obstarat na základě písemné ?ádost zaslané spole?nosti Caterpillar na ní?e uvedenou adresu.   Musíte odsouhlasit podmínky p?íslu?né licence na software s?otev?enym zdrojovym kódem nebo nebudete moci dany software s?otev?enym zdrojovym kódem pou?ívat.   Pro ú?ely této licence se "softwarem s?otev?enym zdrojovym kódem " rozumí ty softwarové programy, knihovny nebo kód, které jsou uvedeny v?softwarové dokumentaci, v?souborech read me nebo about jako podléhající licenci k?softwaru s?otev?enym zdrojovym kódem, a?v?echny modifikace, odvozená díla a?spustitelné soubory zalo?ené na těchto softwarovych aplikacích nebo knihovnách nebo z?nich odvozené, pokud tyto modifikace, odvozená díla nebo spustitelné soubory takté? podléhají podmínkám p?íslu?né licence na software s?otev?enym zdrojovym kódem.

d.  UKON?ENí:  Tato licence nabyvá ú?innosti v?den, kdy jste ?ádně nainstalovali licencovanou aplikaci, dokud ji neukon?íte vy nebo spole?nost Caterpillar. Va?e práva podle této licence pozbudou platnosti automaticky bez p?edchozího upozornění spole?nosti Caterpillar, pokud nedodr?íte podmínky této licence. Po ukon?ení licence musíte ukon?it ve?keré pou?ívání licencované aplikace a?zni?it v?echny úplné ?i ?áste?né kopie licencované aplikace a?v?ech d?věrnych informací.  Na ?ádost spole?nosti Caterpillar p?edlo?íte spole?nosti Caterpillar písemné prohlá?ení podepsané vámi nebo va?ím ?ádně oprávněnym zástupce, ve kterém potvrdíte, ?e licencovaná aplikace a?v?echny související d?věrné informace byly zni?eny.   Ve?kerá ustanovení, která by ze své podstaty měla trvat po ukon?ení licence, v?etně odstavc? b., d., f., h., i., j., k., m. a?o., budou nadále trvat i?po ukon?ení této licence.

e.  SLU?BY, MATERIáLY T?ETíCH STRAN:    Licencovaná aplikace m??e umo?ňovat p?ístup ke slu?bám, dat?m a?webovym stránkám spole?nosti Caterpillar a?t?etích stran (spole?ně i?jednotlivě, "slu?by"). Pou?ívání těchto slu?eb m??e vy?adovat p?ístup k?internetu a?va?e p?ijetí dodate?nych podmínek pou?ívání slu?by.    Berete na vědomí, ?e slu?by obsahují proprietární obsah, informace a?materiály, které jsou chráněny podle platnych zákon? o?du?evním vlastnictví a?jinych zákon?, zejména autorskym právem, a??e nebude tento proprietární obsah, informace ani materiály pou?ívat jinak ne? pro povolené zp?soby pou?ívání slu?eb.   ?ádnou ?ást slu?eb nelze ?ádnym zp?sobem ani pomocí ?ádnych prost?edk? reprodukovat. Nesmíte ?ádnym zp?sobem upravovat, pronajímat, nabízet k?pronájmu, p?j?ovat, prodávat, distribuovat ani vytvá?et odvozená díla zalo?ená na slu?bách a?nesmíte slu?by pou?ívat ?ádnym nepovolenym zp?sobem, zejména p?ekra?ováním nebo zatě?ováním kapacity sítě. Dále se zavazujete, ?e slu?by nebudete pou?ívat ?ádnym zp?sobem, ktery bude poru?ovat práva jiné smluvní strany.    Navíc platí, ?e slu?by t?etích stran a?materiály t?etích stran, ke kterym lze p?istupovat ze za?ízení, které lze na za?ízení zobrazovat nebo se k?nim p?ihla?ovat, nejsou k?dispozici ve v?ech jazycích ani ve v?ech zemích. Spole?nost Caterpillar ne?iní ?ádné prohlá?ení o?tom, ?e tyto slu?by a?materiály jsou vhodné nebo k?dispozici k?pou?ívání na konkrétním místě. Pokud se rozhodnete p?istupovat k?těmto slu?bám ?i materiál?m, ?iníte tak ze svého vlastního podnětu a?jste povinni dodr?ovat v?echny p?íslu?né platné zákony, zejména platné místní zákony. Spole?nost Caterpillar a?její poskytovatelé licence si vyhrazují právo kdykoli a?bez p?edchozího upozornění změnit, pozastavit, odvolat nebo zru?it p?ístup ke kterymkoli slu?bám. Spole?nost Caterpillar neponese v??ádném p?ípadě odpovědnost za odvolání nebo zru?ení p?ístupu k?těmto slu?bám. Spole?nost Caterpillar m??e ulo?it omezení na pou?ívání ur?itych slu?eb nebo p?ístup k?nim, a?to v?libovolném p?ípadě a?bez p?edchozího upozornění ?i odpovědnosti.

f. D?VěRNOST:   Spole?nost Caterpillar vám m??e p?es licencovanou aplikaci nebo poskytování slu?eb poskytnout ur?ité obchodní a?technické informace, které spole?nost Caterpillar pova?uje za d?věrné, v?etně informací ozna?enych za proprietární nebo d?věrné nebo které by mohly byt vzhledem k?povaze informací nebo okolností ohledně jejich zve?ejnění p?imě?eně pova?ovány za d?věrné ( "d?věrné informace").   Po p?ijetí d?věrnych informací budete v?echny d?věrné informace vést v?p?ísné d?věrnosti, a?dokud vám spole?nost Caterpillar neudělí písemny pokyn, ktery stanoví jinak, budete d?věrné informace pou?ívat pouze pro své interní obchodní ú?ely v?souladu s?udělením této licence a?nesdělíte ?ádné d?věrné informace ?ádné t?etí straně.   D?věrné informace spole?nosti Caterpillar nezahrnují informace, které: (a)  jste měli ve svém dr?ení ji? p?ed jejich p?ijetím od spole?nosti Caterpillar bez jakychkoli omezení jejich pou?ívání nebo sdělování; (b)  jsou nebo se stanou ve?ejně dostupnymi bez jakéhokoli p?i?inění nebo pochybení z?va?í strany; nebo (c)  vám legitimně sdělí t?etí strana bez jakychkoli omezení jejich pou?ívání nebo sdělování.   Licencovaná aplikace a?ve?kerá související dokumentace, údaje a?obsah dodávany v?souvislosti s?ní nebo se slu?bami jsou pova?ovány za d?věrné informace.   Vlastnické právo ke v?em d?věrnym informacím nále?í spole?nosti Caterpillar a?za v?ech okolností tyto informace z?stanou majetkem spole?nosti Caterpillar.  

g. ZABEZPE?ENí:   Podniknete ve?keré kroky nezbytné k?zabránění zneu?ívání, nesprávnému pou?ívání, neoprávněnému p?ístupu nebo protiprávnímu zve?ejnění licencované aplikace a?d?věrnych informací alespoň s?tou nejni??í mírou pé?e, se kterou chráníte své vlastní podobné informace, av?ak ne s?ni??í ne? p?imě?enou mírou pé?e.

h. ZBAVENí ODPOVěDNOSTI:   Od?kodníte, budete bránit a?zbavíte spole?nost Caterpillar, její ?editele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a?zástupce ve?keré odpovědnosti za p?ípadné ?aloby, nároky, po?adavky, ztráty, ?kody, náklady a?vydaje jakékoli povahy, zejména náklady na soudní spory, poplatky za právní slu?by a?závazky vzniklé v?souvislosti s?tím, i?za p?ípadné nároky vyplyvající z?této licence, va?eho pou?ívání licencované aplikace, slu?eb nebo d?věrnych informací.

i. VYLOU?ENí ZáRUKY:  VYSLOVNě BERETE NA VěDOMí A?SOUHLASíTE S?TíM, ?E POU?íVáNí LICENCOVANé APLIKACE, SLU?EB A?D?VěRNYCH INFORMACí JE VYHRADNě NA VA?E VLASTNí RIZIKO A??E CELé RIZIKO TYKAJíCí SE USPOKOJUJíCí KVALITY, VYKONU, P?ESNOSTI A?VLASTNOSTí NESETE VY. P?EBíRáTE ODPOVěDNOST ZA VYBěR LICENCOVANé APLIKACE, SLU?EB A?D?VěRNYCH INFORMACí K?DOSA?ENí VA?ICH ZAMY?LENYCH VYSLEDK? A?ZA INSTALACI, POU?íVáNí A?VYSLEDKY TOHOTO PROGRAMU A?SLU?EB.   V?MAXIMáLNí MO?Né Mí?E POVOLENé PODLE PLATNYCH PRáVNíCH P?EDPIS? JE LICENCOVANá APLIKACE A?V?ECHNY SLU?BY A?D?VěRNé INFORMACE POSKYTOVáNY "TAK, JAK JSOU, " A?V ?PODOBě, VE KTERé JSOU K?DISPOZICI“, SE V?EMI CHYBAMI A?BEZ ZáRUKY JAKéHOKOLI DRUHU, A?SPOLE?NOST CATERPILLAR SE TíMTO Z?íKá V?ECH ZáRUK A?PODMíNEK TYKAJíCíCH SE LICENCOVANé APLIKACE A?V?ECH SLU?EB A?D?VěRNYCH INFORMACí, A? U? JSOU VYSLOVNé, P?EDPOKLáDANé ?I ZáKONNé, ZEJMéNA P?EDPOKLáDANYCH ZáRUK NEBO PODMíNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVé KVALITY, VHODNOSTI KE KONKRéTNíMU ú?ELU, P?ESNOSTI, NERU?ENé DR?BY A?NEPORU?OVáNí PRáV T?ETí STRANY. SPOLE?NOST CATERPILLAR NEZARU?UJE, ?E NEDOJDE K?ZáSAHU DO VA?í DR?BY LICENCOVANé APLIKACE, SLU?EB NEBO D?VěRNYCH INFORMACí, ?E FUNKCE OBSA?ENé V?LICENCOVANé APLIKACI, SLU?BY ?I D?VěRNé INFORMACE POSKYTOVANé TOUTO APLIKACí SPLNí VA?E PO?ADAVKY, ?E FUNGOVáNí LICENCOVANé APLIKACE ?I SLU?EB BUDE NEP?ERU?ENé ?I BEZCHYBNé ANI ?E VADY LICENCOVANé APLIKACE, SLU?EB ?I D?VěRNYCH INFORMACí BUDE NAPRAVENO. ?áDNé úSTNí ?I PíSEMNé INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTé SPOLE?NOSTí CATERPILLAR NEBO JEJíM OPRáVNěNYM ZáSTUPCEM NEVYTVá?í ?áDNOU ZáRUKU. POKUD SE UKá?E, ?E JSOU LICENCOVANá APLIKACE, SLU?BY NEBO D?VěRNé INFORMACE VADNé, UHRADíTE VE?KERé NáKLADY NA VE?KERY NEZBYTNY SERVIS, OPRAVU ?I NáPRAVU. V?NěKTERYCH JURISDIKCíCH NENí POVOLENO VYLU?OVAT P?EDPOKLáDANé ZáRUKY NEBO OMEZENí PLATNYCH ZáKONNYCH PRáV SPOT?EBITELE, TAK?E SE NA VáS VY?E UVEDENé VYJIMKY A?OMEZENí NEMUSí VZTAHOVAT.

j.  OMEZENí ODPOVěDNOSTI:  DO Té MíRY, DO JAKé TO ZáKON NEZAKAZUJE, NEBUDE SPOLE?NOST CATERPILLAR V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNá ZA úJMU NA ZDRAVí, ANI ZA ?áDNé NáHODNé, ZVLá?TNí, NEP?íMé ?I NáSLEDNé ?KODY JAKéKOLI POVAHY, ZEJMéNA ZA ?KODY VE FORMě U?LéHO ZISKU, ZTRáTY DAT, P?ERU?ENí PODNIKáNí ?I JAKYCHKOLI JINYCH KOMER?NíCH ?KOD ?I ZTRáT, KTERé VYPLYVAJí Z?TOHO NEBO SOUVISí S?TíM, ?E POU?íVáTE NEBO NEM??ETE POU?íVAT LICENCOVANOU APLIKACI, SLU?BY NEBO D?VěRNé INFORMACE BEZ OHLEDU NA JEJICH P?í?INU NEBO NA TEORII ODPOVěDNOSTI (SMLUVNí, DELIKTNí ?I JINá), A?TO I?V?P?íPADě, ?E BYLA SPOLE?NOST CATERPILLAR NA MO?NOST VZNIKU TéTO ?KODY UPOZORNěNA. V?NěKTERYCH JURISDIKCíCH NENí POVOLENO OMEZENí ODPOVěDNOSTI ZA úJMU NA ZDRAVí NEBO ZA NáHODNé ?I NáSLEDNé ?KODY, TAK?E SE NA VáS TOTO OMEZENí NEMUSí NUTNě VZTAHOVAT. CELKOVá ODPOVěDNOST SPOLE?NOSTI CATERPILLAR V??I VáM ZA VE?KERé ?KODY (KROMě TOHO, JAK STANOVí PLATNé PRáVNí P?EDPISY V?P?íPADECH TYKAJíCíCH SE úJMY NA ZDRAVí) V??áDNéM P?íPADě NEP?EKRO?í ?áSTKU VE VY?I PADESáTI DOLAR? ($?50,00). VY?E UVEDENá OMEZENí SE UPLATNí I?V?P?íPADě, ?E VY?E UVEDENY PROST?EDEK NáPRAVY POZBUDE SVéHO ZáKLADNíHO ú?ELU.

k. KONTROLA VYVOZU:   Licencovanou aplikaci, slu?by nebo d?věrné informace nesmíte pou?ívat, p?edávat, publikovat ani jinak exportovat ?i zpětně exportovat jinak ne? v?souladu se zákony Spojenych stát? a?zákony platnymi v?jurisdikci, v?ní? je mo?né si licencovanou aplikaci, slu?by a?d?věrné informace obstarat. Zejména se nesmí licencovaná aplikace, slu?by a?d?věrné   informace pou?ívat, p?edávat, publikovat ani jinak exportovat ?i zpětně exportovat, a?to p?ímo ani nep?ímo, v?rozporu s?platnymi právními p?edpisy ?i povoleními vydanymi orgány státní správy: (a) do ?ádnych zemí, oblastí ?i region?, na které USA uvalily embargo, ani (b) ?ádnému subjektu, ktery vláda USA ozna?ila za omezeny nebo zakázany, jako jsou osoby uvedené na seznamu Zvlá?? vymezenych státních p?íslu?ník? Ministerstva financí USA nebo na Seznamu zakázanych fyzickych a?právnickych osob vedeném Ministerstvem obchodu Spojenych stát? nebo na Seznamu subjekt? ?i Seznamu neově?enych stran, v?etně subjekt?, které vy?e uvedené subjekty vlastní nebo ovládají, podle právních p?edpis? USA. Pou?íváním licencované aplikace prohla?ujete a?zaru?ujete, ?e dr?bou a?pou?íváním licencované aplikace, slu?eb a?d?věrnych informací nebudete poru?ovat ?ádné zákony a??e se nenacházíte v??ádné takové zemi ani nejste uvedeni na ?ádném z?těchto seznam?. Souhlasíte také, ?e nebudete licencovanou aplikaci, slu?by ani d?věrné informace pou?ívat pro ?ádné ú?ely zakázané zákony Spojenych stát?, zejména pro ú?ely vyvoje, navrhování nebo vyroby jadernych, balistickych, chemickych nebo biologickych zbraní.

l. KOMER?Ní PO?íTA?OVY SOFTWARE:   Licencovaná aplikace a?související slu?by a?d?věrné informace jsou "komer?ní p?edměty " podle definice tohoto termínu v?p?edpisu 48 C.F.R. §2.101 a?skládají se z?"komer?ního po?íta?ového softwaru " a?"dokumentace komer?ního po?íta?ového softwaru ", jak je pou?ívá p?edpis 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202. 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202-1 a? 227.7202-4, a?to podle situace, p?i?em? komer?ní po?íta?ovy software a?dokumentace komer?ního po?íta?ového softwaru jsou pod licencí poskytnuty koncovym u?ivatel? z?vlády USA (a) pouze jako komer?ní p?edměty a?(b) pouze s?těmi právy, která jsou udělena v?em ostatním koncovym u?ivatel?m v?souladu s?těmito podmínkami. Nepublikovaná práva vyhrazena podle autorskych zákon? Spojenych stát?.

m. POU?íVáNí VA?ICH úDAJ?:   Tímto udělujete spole?nosti Caterpillar nevyhradní, celosvětovou, trvalou, bezplatnou licenci na p?ístup, pou?ívání, zpracování, manipulaci ?i jakoukoli úpravu údaj? a?informací získanych z?va?eho pou?ívání licencované aplikace.   Spole?nost Caterpillar smí údaje a?informace získané z?va?eho pou?ívání licencované aplikace pou?ít pro libovolné interní obchodní ú?ely, v?etně analyzy a?vylep?ování produkt? ?i funkcí slu?by.   Spole?nost Caterpillar m??e sestavovat zprávy, analyzy a?vytvá?et jiné informace na základě údaj? a?informací získanych z?va?eho pou?ívání licencované aplikace.   Spole?nost Caterpillar vlastní v?echny zprávy, analyzy a?dal?í informace a?vy tímto postupujete ve?kerá práva k?vy?e uvedenym informacím a?podíly na těchto informacích spole?nosti Caterpillar, a?to bezplatně a?bez jakychkoli nárok? na budoucí licen?ní poplatky ?i jiné platby.

 n. VYLOU?ENí INTERPRETACE JAKO DA?OVYCH RAD:   ?ádny prvek licencované aplikace nebude p?edstavovat daňovou radu pro ?ádné ú?ely, zejména pro ú?ely ?daňové analyzy“ nebo jinych vypo?t? a?kalkulací prováděnych p?es licencovanou aplikaci, ani se nebude tímto zp?sobem vykládat.   Vypo?ty v?rámci ?daňové analyzy“, v?etně p?ípadné daňové sazby, odpisové tabulky nebo podobnych vstupních polí, jsou zahrnuty do licencované aplikace pouze pro informa?ní ú?ely a?nevychází ze zákon? platnych v??ádné konkrétní jurisdikci.  

o. OBECNá USTANOVENí:   Tuto licenci a?va?e pou?ívání licencované aplikace budou upravovat zákony státu Illinois s?vylou?ením jejich kolizních norem. Pou?ívání licencované aplikace m??e takté? podléhat jinym místním, státním, národním ?i mezinárodním zákon?m.  Tuto licenci lze změnit pouze v?písemné podobně s?podpisem ?ádně oprávněnych zástupc? spole?nosti Caterpillar.  Takté? nesmíte postoupit tuto licenci ani ?ádná jiná práva ?i povinnosti sjednané v?tomto dokumentu, a?to dobrovolně ani nedobrovolně, v?etně změny kontroly, fúze, ze zákona nebo jakymkoli jinym zp?sobem, bez vyslovného písemného souhlasu spole?nosti Caterpillar.   Text této licence m??e byt napsany v?r?znych jazycích, v?etně angli?tiny.   V?echny jazykové verze budou pova?ovány za platné, ale angli?tina bude závaznym a?hlavním jazykem pro ve?keré zále?itosti související s?vyznamem a?vykladem této licence.

p. ZáSTUPCI PRO AUTORSKá PRáVA: Spole?nost Caterpillar respektuje práva v?ech dr?itel? autorskych práv a?v?tomto ohledu p?ijala a?implementovala zásady, je? zaji??ují odebrání těch materiál? z?aplikací, které poru?ují práva dr?itel? autorskych práv. Pokud se domníváte, ?e va?e dílo bylo zkopírováno zp?sobem, ktery p?edstavuje poru?ení autorského práva, p?edejte zástupci pro autorská práva spole?nosti Caterpillar v?echny následující informace, které vy?aduje zákon o?omezení odpovědnosti p?i poru?ení autorského práva k?obsahu online obsa?eného v?zákoně Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

·                Fyzicky nebo elektronicky podpis osoby oprávněné jednat jménem dr?itele vylu?ného práva, které bylo údajně poru?eno;

·                Ozna?ení díla, na které se vztahuje autorské právo a?které bylo údajně poru?eno, nebo v?p?ípadě oznámení tykajícího se několika takovych děl na jediném online webu reprezentativní seznam těchto děl na daném webu;

·                Ozna?ení materiálu, ktery poru?uje autorské právo nebo ktery je p?edmětem ?innosti poru?ující autorské právo a?ktery má byt odebrán ?i ke kterému má byt zamezen p?ístup, a?dostate?ně p?imě?ené informace umo?ňující materiál vyhledat;

·                Dostate?ně p?imě?ené informace umo?ňující kontaktovat stě?ující si stranu;

·                Prohlá?ení, ?e je stě?ující strana v?dobré ví?e p?esvěd?ena o?tom, ?e pou?ití materiálu, na které se stí?nost vztahuje, nebylo schváleno dr?itelem autorského práva, jeho zástupcem nebo není v?souladu se zákonem a

·                Prohlá?ení, ?e informace v?oznámení jsou p?esné a??e stě?ující si strana je pod hrozbou postihu za k?ivé svědectví oprávněná jednat jménem dr?itele vylu?ného práva, které bylo údajně poru?eno.

Zástupce pro autorské právo spole?nosti Caterpillar, ktery má na starosti stí?nosti na poru?ování autorskych práv na tomto webu nebo v?jeho souvislosti lze kontaktovat následujícími zp?soby:

Zástupce pro autorské právo

100 N.E. Adams St.

Peoria, IL 61629-9620, USA

E-mail: CopyrightAgent@caterpillar.com

q.  Specifické podmínky spole?nosti Apple:  Kromě va?eho souhlasu s?vy?e uvedenymi podmínkami a?bez ohledu na p?ípadná opa?ná ustanovení uvedená v?této licenci platí následující ustanovení tykající se va?eho p?ístupu a?pou?ívání kterékoli verze licencované aplikace, která je kompatibilní s?opera?ním systémem iOS spole?nosti Apple Inc. (?Apple“).  Spole?nost Apple není smluvní stranou této licence a?není za licencovanou aplikaci odpovědná.  Spole?nost Apple neposkytuje na licencovanou aplikaci jakoukoli záruku s?vyjimkou, ?e p?ípadně vrátí její kupní cenu. Spole?nost Apple není odpovědná za údr?bu nebo jiné slu?by podpory pro licencovanou aplikaci a?neponese odpovědnost za ?ádné jiné nároky, ztráty, odpovědnost, ?kody, náklady nebo vydaje související s?licencovanou aplikací, a?to v?etně nárok? vyplyvajících z?odpovědnosti v??i t?etím stranám za vady vyrobku, nárok? vyplyvajících z?toho, ?e licencovaná aplikace nesplňuje platné zákonné nebo regula?ní po?adavky, nárok? vyplyvajících z?právních p?edpis? na ochranu zákazníka nebo podobnych právních p?edpis? a?nárok? tykajících se poru?ení práv du?evního vlastnictví.  Jakékoli dotazy ?i stí?nosti tykající se pou?ívání licencované aplikace v?etně těch, které se tykají du?evního vlastnictví, musí byt směrovány na spole?nost Caterpillar.  V?p?ípadě jakékoli stí?nosti t?etí strany, ?e licencovaná aplikace poru?uje práva du?evního vlastnictví dané t?etí strany, nebude spole?nost Apple odpovědná za vy?et?ování, obhajobu, vypo?ádání nebo plnění jakychkoli takovych nárok? vyplyvajících z?poru?ení práv du?evního vlastnictví.  Musíte  dodr?ovat pravidla pou?ívání stanovená ve smluvních podmínkách slu?eb App Store spole?nosti Apple.  Kromě toho musíte p?i pou?ívání licencované aplikace dodr?ovat podmínky p?ípadné dohody se t?etí stranou, která se na vás vztahuje, nap?íklad dohody o?va?ich bezdrátovych datovych slu?bách. Spole?nost Apple a?její pobo?ky jsou oprávněnymi t?etími stranami této licence a?na základě va?eho souhlasu s?podmínkami této licence budou mít jako oprávněná t?etí strana této licence právo (a?bude se mít za to, ?e toto právo p?ijaly) tuto licenci v??i vám vymáhat. Bez ohledu na vy?e uvedené není právo spole?nosti Caterpillar uzav?ít, zru?it nebo ukon?it libovolnou odchylku, z?eknutí se nebo vypo?ádání v?souvislosti s?touto licencí podmíněno souhlasem ?ádné t?etí strany.

DOTAZY: V?p?ípadě jakychkoli dotaz? tykajících se této licence pi?te na adresu: Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490, Attn:   Deputy General Counsel, Commercial Section.

Zp?ístupnění?/ licence na software s?otev?enym zdrojovym kódem

AFNetworking

Copyright (c) 2011-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a?soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné v?etně práv na pou?ívání, kopírování, úpravy, slu?ování, zve?ejňování, distribuci, udělování díl?ích licencí nebo prodej kopií softwaru, a?aby povolila osobám, kterym je software dodán, aby tak ?inily, pokud budou splněny následující podmínky:

Vy?e uvedené upozornění na autorská práva a?toto oznámení o?povolení musí byt obsa?eny ve v?ech kopiích nebo podstatnych ?ástech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVáN" TAK, JAK JE", BEZ ZáRUK JAKéHOKOLI DRUHU, A? VYSLOVNYCH NEBO P?EDPOKLáDANYCH, MIMO JINé V?ETNě ZáRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL A?NEPORU?ENí PRáV. AUTO?I ANI DR?ITELé AUTORSKYCH PRáV NEJSOU V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNí ZA JAKéKOLI NáROKY, ?KODY NEBO JINé ZáVAZKY, A? U? NA ZáKLADě SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINéM ZáKLADě, KTERé VYPLYVAJí ZE SOFTWARU NEBO JEHO POU?íVáNí NEBO Z?JINéHO NAKLáDáNí SE SOFTWAREM NEBO V?SOUVISLOSTI S?NíM.

SegmentIO

Licence MIT (MIT)

Copyright (c) 2016 Segment.io, Inc.

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a?soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné v?etně práv na pou?ívání, kopírování, úpravy, slu?ování, zve?ejňování, distribuci, udělování díl?ích licencí nebo prodej kopií softwaru, a?aby povolila osobám, kterym je software dodán, aby tak ?inily, pokud budou splněny následující podmínky:

Vy?e uvedené upozornění na autorská práva a?toto oznámení o?povolení musí byt obsa?eny ve v?ech kopiích nebo podstatnych ?ástech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVáN" TAK, JAK JE", BEZ ZáRUK JAKéHOKOLI DRUHU, A? VYSLOVNYCH NEBO P?EDPOKLáDANYCH, MIMO JINé V?ETNě ZáRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL A?NEPORU?ENí PRáV. AUTO?I ANI DR?ITELé AUTORSKYCH PRáV NEJSOU V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNí ZA JAKéKOLI NáROKY, ?KODY NEBO JINé ZáVAZKY, A? U? NA ZáKLADě SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINéM ZáKLADě, KTERé VYPLYVAJí ZE SOFTWARU NEBO JEHO POU?íVáNí NEBO Z?JINéHO NAKLáDáNí SE SOFTWAREM NEBO V?SOUVISLOSTI S?NíM.

JSONAPI

Copyright (c) 2013 Josh Holtz

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a?soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné v?etně práv na pou?ívání, kopírování, úpravy, slu?ování, zve?ejňování, distribuci, udělování díl?ích licencí nebo prodej kopií softwaru, a?aby povolila osobám, kterym je software dodán, aby tak ?inily, pokud budou splněny následující podmínky:

Vy?e uvedené upozornění na autorská práva a?toto oznámení o?povolení musí byt obsa?eny ve v?ech kopiích nebo podstatnych ?ástech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVáN" TAK, JAK JE", BEZ ZáRUK JAKéHOKOLI DRUHU, A? VYSLOVNYCH NEBO P?EDPOKLáDANYCH, MIMO JINé V?ETNě ZáRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL A?NEPORU?ENí PRáV. AUTO?I ANI DR?ITELé AUTORSKYCH PRáV NEJSOU V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNí ZA JAKéKOLI NáROKY, ?KODY NEBO JINé ZáVAZKY, A? U? NA ZáKLADě SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINéM ZáKLADě, KTERé VYPLYVAJí ZE SOFTWARU NEBO JEHO POU?íVáNí NEBO Z?JINéHO NAKLáDáNí SE SOFTWAREM NEBO V?SOUVISLOSTI S?NíM.

Mixapanel

Copyright 2013 Mixpanel, Inc.

Licencováno na základě licence Apache, verze 2.0 (dále jen "licence "); toto dílo nesmíte pou?ívat jinak ne? v?souladu s?licencí. Kopii licence m??ete získat ní?e nebo na adrese:

     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevy?adují platné zákony nebo to není dohodnuto písemně, je software distribuovany na základě licence distribuován "TAK, JAK JE", BEZ ZáRUK NEBO PODMíNEK JAKéHOKOLI DRUHU, a? vyslovnych nebo p?edpokládanych. V?licenci najdete konkrétní povolení k?jazykové verzi a?omezení v?rámci licence.

Licence Apache

Verze 2.0, leden 2004

http://www.apache.org/licenses/

   PODMíNKY POU?íVáNí, REPRODUKCE A?DISTRIBUCE

   1. Definice.

      "Licence " znamená smluvní podmínky pro pou?ívání, reprodukci a?distribuci tak, jak jsou definovány v?kapitole 1 a? 9 tohoto dokumentu.

      "Poskytovatel licence" znamená vlastníka autorského práva nebo subjekt oprávněny vlastníkem autorskych práv, ktery uděluje licenci.

      "Právnická osoba " znamená spojení jednajícího subjektu a?v?ech ostatních subjekt?, které ovládají dany subjekt, jsou jím ovládány nebo jsou s?ním spole?ně ovládány. "Ovládání " pro ú?ely této definice znamená (i) p?ímou nebo nep?ímou pravomoc ovlivňovat smě?ování nebo ?ízení daného subjektu na základě smlouvy, nebo jinak, nebo (ii) vlastnictví padesáti procent (50?%) nesplacenych akcií nebo více, nebo (iii) bezprost?ední vlastnictví daného subjektu.

      "Vy " (nebo "vá? " v?p?íslu?nych tvarech) znamená jednotlivce nebo právnickou osobu uplatňující oprávnění udělená touto licencí.

        "Forma zdroje " znamená preferovanou formu provádění úprav, mimo jiné v?etně zdrojového kódu softwaru, zdroje dokumentace a?konfigura?ních soubor?.

"Forma objektového kódu " znamená libovolnou formu vyplyvající z?mechanické p?eměny nebo p?ekladu formy zdrojového kódu, mimo jiné v?etně kompilovaného objektového kódu, generované dokumentace a?p?evod? na jiny typ médií.

"Dílo " znamená autorské dílo, a? ve formě zdrojového, nebo objektového kódu, zp?ístupněné na základě licence tak, jak je uvedeno v?oznámení o?autorskych právech, které je obsa?eno v?díle nebo je k?němu p?ipojeno (p?íklad je uveden v?p?íloze ní?e).

      "Odvozená díla znamenají " libovolné dílo, a? ve formě zdrojového nebo objektového kódu, které vychází z?díla (nebo je něj odvozeno) a?jeho? edita?ní úpravy, anotace, rozpracování nebo jiné úpravy p?edstavují jako celek originální autorské dílo. Pro ú?ely této licence nebudou odvozená díla obsahovat díla, která z?stávají oddělitelná od díla a?z?něj odvozenych děl nebo pouze odkazují (nebo se názvem vá?ou) na rozhraní díla nebo z?něj odvozenych děl.

  "P?íspěvek " znamená libovolné autorské dílo v?etně originální verze díla a?ve?kerych úprav nebo doplňk? daného díla nebo z?něj odvozenych děl, které je úmyslně p?edáno poskytovateli licence za ú?elem jeho za?lenění do díla vlastníkem autorskych práv nebo jednotlivcem ?i právnickou osobou oprávněnou provést p?edání jménem vlastníka autorskych práv. Vyraz "?p?edany“ znamená pro ú?ely této definice libovolnou formu elektronického, ústního nebo písemného sdělení zaslaného poskytovateli licence nebo jeho zástupc?m, mimo jiné v?etně sdělení o?seznamech elektronické po?ty, systémech kontroly zdrojového kódu a?vydání sledovacích systém?, které jsou spravovány poskytovatelem licence nebo jeho jménem za ú?elem projednání a?zlep?ení díla, av?ak s?vylou?ením sdělení, která jsou vyrazně ozna?ena nebo jinak písemně ozna?ena vlastníkem autorskych práv jako "Not a Contribution (Není p?íspěvek). "

"P?ispěvatel " znamená poskytovatele licence a?libovolného jednotlivce nebo právnickou osobu, jejich? jménem byl p?íspěvek p?ijat poskytovatelem licence a?následně za?leněn do díla.

   2. Udělení licence k?autorskym práv?m. V?souladu s?podmínkami této licence vám tímto ka?dy z?p?ispěvatel? uděluje trvalou, celosvětovou, nevyhradní, bezplatnou, od licen?ního poplatku osvobozenou, neodvolatelnou licenci k?autorskym práv?m, tj. licenci reprodukovat, vytvá?et odvozená díla, ve?ejně zobrazovat, ve?ejně p?edvádět, poskytovat díl?í licenci a?distribuovat dílo a?daná odvozená díla ve formě zdrojového nebo objektového kódu.

   3. Udělení patentové licence. V?souladu s?podmínkami této licence vám tímto ka?dy z?p?ispěvatel? uděluje trvalou, celosvětovou, nevyhradní, bezplatnou, od licen?ního poplatku osvobozenou, neodvolatelnou (s?vyjimkou uvedenou v?této ?ásti) patentovou licenci k?vytvá?ení, nechávání vytvá?et, pou?ívání, nabízení k?prodeji, prodeji, importu nebo jinému p?evodu díla, p?i?em? tato licence se vztahuje pouze na ty patentové nároky licencovatelné jejich p?ispěvatelem, které jsou nutně poru?ovány jejich p?ispěvatelem (p?ispěvateli) samotnym nebo spojením jejich p?ispěvatele (p?ispěvatel?) s?dílem, do kterého byl tento p?íspěvek (p?íspěvky) zaslán. Pokud zahájíte patentovy spor proti subjektu (v?etně k?í?ového nároku nebo protinároku v?soudním sporu) s?tvrzením, ?e dílo nebo p?íspěvek za?leněné do díla p?edstavují p?ímé nebo nep?ímé poru?ení patentovych práv, pak bude patentová licence, která vám byla udělena na základě této licence k?danému dílu, ukon?ena k?datu podání tohoto sporu.

      4. Dal?í distribuce. M??ete rozmno?ovat a?distribuovat kopie díla nebo odvozenych děl v?jakémkoli médiu s?úpravami nebo bez nich a?ve formě zdrojového nebo objektového kódu za p?edpokladu, ?e splňujete následující podmínky:

(a) Musíte poskytnout v?em ostatním p?íjemc?m díla nebo odvozenych děl kopii této licence; a

         (b) Musíte zajistit, aby v?echny upravené soubory obsahovaly vyrazné oznámení uvádějící, ?e jste v?souborech provedli změny; a

(c) Musíte si ve formě zdrojového kódu ponechat v?echna odvozená díla, která distribuujete, v?echna oznámení o?autorskych právech, patentech, ochrannych známkách a?vlastnictví z?formy zdrojového kódu díla kromě těch oznámení, která s?odvozenymi díly nesouvisejí; a

(d) Pokud dílo obsahuje jako sou?ást jeho distribuce textovy soubor "NOTICE (OZNáMENí)", pak libovolné odvozené dílo, které budete distribuovat, musí obsahovat ?itelnou kopii oznámení o?vlastnictví obsa?enych v?tomto souboru OZNáMENí, s?vyjimkou těch oznámení, která se netykají ?ádné ?ásti odvozenych děl, a?to nejméně na jednom z?následujících míst: v?textovém souboru OZNáMENí distribuovaném jako sou?ást odvozenych děl, ve formě zdrojového kódu nebo v?dokumentaci, pokud jsou dodány spolu s?odvozenymi díly, nebo v?zobrazení generovaném odvozenych díly, pokud se tato oznámení t?etích stran bě?ně zobrazují a?na místech, kde se zobrazují. Obsah souboru OZNáMENí má pouze informativní ú?el a?neupravuje licenci. Do vámi distribuovanych odvozenych děl m??ete p?idat svá vlastní oznámení o?vlastnictví spolu s?dodatkem nebo jako dodatek k?textu OZNáMENí za podmínky, ?e tato dal?í oznámení o?vlastnictví nesmí byt vykládána jako oznámení upravující licenci.

K?va?im úpravám m??ete p?idat své vlastní prohlá?ení o?autorskych právech a?m??ete uvést dal?í nebo jiné licen?ní podmínky pro pou?ívání, reprodukování nebo ?í?ení va?ich úprav nebo pro jakékoli takové odvozené dílo jako celek za podmínky, ?e va?e pou?ívání, reprodukování a??í?ení díla jinak splňuje podmínky uvedené v?této licenci.

5. P?edávání p?íspěvk?. Pokud vyslovně neuvedete jinak, budou se na v?echny p?íspěvky vámi úmyslně p?edané poskytovateli licence za ú?elem jejich za?lenění do díla vztahovat podmínky této licence bez jakychkoli dal?í podmínek. Bez ohledu na vy?e uvedené ?ádné ustanovení této licence nenahrazuje ani neupravuje podmínky jakékoli samostatné licen?ní smlouvy, kterou jste p?ípadně ohledně těchto p?íspěvk? uzav?eli s?poskytovatelem licence.

6. Ochranné známky. Tato licence vám neuděluje oprávnění pou?ívat obchodní názvy, ochranné známky, zna?ky slu?eb nebo názvy produkt? poskytovatele licence s?vyjimkou p?ípad?, kdy je to nutné pro p?imě?ené a?obvyklé pou?ití p?i popisu p?vodu díla a?reprodukování obsahu souboru NOTICE (OZNáMENí).

7. Odmítnutí záruky. Pokud to nevy?adují platné zákony nebo to nebylo dohodnuto písemně, poskytovatel licence poskytuje dílo (a?ka?dy z?p?ispěvatel? poskytuje své p?íspěvky) "TAK, JAK JSOU ", BEZ ZáRUK NEBO PODMíNEK JAKéHOKOLI DRUHU, a? vyslovnych nebo p?edpokládanych, mimo jiné v?etně jakychkoli záruk nebo podmínek VLASTNICKéHO PRáVA, NEPORU?ENí PRáV, PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL. Jste vyhradně odpovědní za ur?ení vhodnosti pou?ití nebo dal?í distribuci díla a?p?ebíráte ve?kerá rizika související s?uplatněním va?ich oprávnění v?rámci této licence.

8. Omezení odpovědnosti. ?ádny p?ispěvatel neponese v??ádném p?ípadě a?na základě jakékoli právní domněnky zalo?ené na deliktu (v?etně nedbalosti), smlouvě nebo jinak, pokud tak nevy?adují platné zákony (nap?. úmyslné a?hrubě nedbalé jednání) nebo pokud tak nebylo písemně dohodnuto, v??i vám odpovědnost za ?kody, a?to v?etně jakékoli p?ímé, nep?ímé, zvlá?tní, náhodné nebo následné ?kody libovolné povahy vzniklé v?d?sledku této licence nebo z?d?vodu pou?ití nebo nemo?nosti pou?ití díla (mimo jiné v?etně ?kod zp?sobenych ztrátou dobrého jména, zastavením práce, poruchou nebo chybou po?íta?e nebo ve?kerymi ostatními obchodními ?kodami nebo ztrátami), a?to ani v?p?ípadě, ?e p?ispěvatel byl na mo?nost vzniku takovych ?kod upozorněn.

9. P?ijetí záruky nebo dal?í odpovědnosti. P?i dal?í distribuci díla nebo z?něj odvozenych děl se m??ete rozhodnout, ?e budete nabízet a?ú?tovat poplatek za p?ijetí podpory, záruky, od?kodnění nebo jinych závazk? nebo práv souvisejících s?odpovědnosti v?souladu s?touto licencí. M??ete v?ak jednat pouze svym jménem na va?i vyhradní odpovědnost, nikoli jménem jiného p?ispěvatele, a?to pouze pokud souhlasíte, ?e od?kodníte, ochráníte a?zbavíte odpovědnosti za ve?keré povinnosti vzniklé danému p?ispěvateli z?d?vodu va?eho p?ijetí takovéto záruky nebo dal?í odpovědnosti nebo za nároky vymáhané v??i němu.

   KONEC PODMíNEK

     Copyright 2016 Caterpillar Inc.

   Licencováno na základě licence Apache, verze 2.0 (dále jen "licence"); tento soubor nesmíte pou?ívat jinak ne? v?souladu s?touto licencí.

     Kopii licence m??ete získat na adrese

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Pokud to nevy?adují platné zákony nebo to není dohodnuto písemně, je software distribuovany na základě licence distribuován "TAK, JAK JE", BEZ ZáRUK NEBO PODMíNEK JAKéHOKOLI DRUHU, a? vyslovnych nebo p?edpokládanych.

     V?licenci najdete konkrétní povolení k?jazykové verzi a?omezení v?rámci licence.

================================================================================

_MPTweakBindObserver.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. V?echna práva vyhrazena.

_MPTweakBindObserver.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. V?echna práva vyhrazena.

MPTweak.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. V?echna práva vyhrazena.

MPTweak.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. V?echna práva vyhrazena.

MPTweakInline.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. V?echna práva vyhrazena.

MPTweakInline.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. V?echna práva vyhrazena.

MPTweakInlineInternal.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. V?echna práva vyhrazena.

MPTweakStore.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. V?echna práva vyhrazena.

MPTweakStore.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. V?echna práva vyhrazena.

Dal?í distribuce a?pou?ití ve zdrojové a?binární formě, s?úpravou nebo bez úpravy, jsou povoleny za p?edpokladu, ?e jsou splněny následující podmínky:

*Dal?í distribuce zdrojového kódu musí obsahovat vy?e uvedené oznámení o?autorskych právech, tento seznam podmínek a?následující odmítnutí odpovědnosti.

*?Dal?í distribuce v?binární formě musí v?dokumentaci nebo jinych materiálech poskytovanych p?i distribuci reprodukovat vy?e uvedené oznámení o?autorskych právech, tento seznam podmínek a?následující odmítnutí záruky.

*Název Facebook ani jména jeho p?ispěvatel? nesmí byt bez vyslovného p?edchozího písemného svolení pou?ity ke schválení nebo propagaci produkt? odvozenych z?tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVáN DR?ITELI AUTORSKYCH PRáV A?P?ISPěVATELI "TAK, JAK JE, " A

JAKéKOLI VYSLOVNé NEBO P?EDPOKLáDANé ZáRUKY, MIMO JINé V?ETNě P?EDPOKLáDANYCH ZáRUK PRODEJNOSTI A?VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL, JSOU ODMíTNUTY.

DR?ITELEM AUTORSKYCH PRáV ANI P?ISPěVATELé NEBUDOU V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNí ZA JAKéKOLI P?íMé, NEP?íMé, NáHODNé, ZVLá?TNí, EXEMPLáRNí NEBO NáSLEDNé ?KODY (MIMO JINé V?ETNě OBSTARáNí NáHRADNíHO ZBO?í NEBO SLU?EB);

SDWebImage

Copyright (c) 2016 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a?soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné v?etně práv na pou?ívání, kopírování, úpravy, slu?ování, zve?ejňování, distribuci, udělování díl?ích licencí nebo prodej kopií softwaru, a?aby povolila osobám, kterym je software dodán, aby tak ?inily, pokud budou splněny následující podmínky:

Vy?e uvedené upozornění na autorská práva a?toto oznámení o?povolení musí byt obsa?eny ve v?ech kopiích nebo podstatnych ?ástech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVáN" TAK, JAK JE", BEZ ZáRUK JAKéHOKOLI DRUHU, A? VYSLOVNYCH NEBO P?EDPOKLáDANYCH, MIMO JINé V?ETNě ZáRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL A?NEPORU?ENí ZáKON?. AUTO?I ANI DR?ITELé AUTORSKYCH PRáV NESOU V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNí ZA JAKéKOLI NáROKY, ?KODY NEBO JINé ZáVAZKY, A? U? NA ZáKLADě SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINéM ZáKLADě, KTERé VYPLYVAJíCí ZE SOFTWARU NEBO JEHO POU?íVáNí NEBO Z?JINéHO NAKLáDáNí SE SOFTWAREM NEBO V?SOUVISLOSTI S?NíM.

SSKeychain

Copyright (c) 2010-2016 Sam Soffes, http://soff.es

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a?soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné v?etně práv na pou?ívání, kopírování, úpravy, slu?ování, zve?ejňování, distribuci, udělování díl?ích licencí nebo prodej kopií softwaru, a?aby povolila osobám, kterym je software dodán, aby tak ?inily, pokud budou splněny následující podmínky:

Vy?e uvedené upozornění na autorská práva a?toto oznámení o?povolení musí byt obsa?eny ve v?ech kopiích nebo podstatnych ?ástech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVáN "TAK, JAK JE ", BEZ ZáRUK JAKéHOKOLI DRUHU, A? VYSLOVNYCH NEBO P?EDPOKLáDANYCH, MIMO JINé V?ETNě ZáRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL A?NEPORU?ENí PRáV. AUTO?I ANI DR?ITELé AUTORSKYCH PRáV NESOU V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNí ZA JAKéKOLI NáROKY, ?KODY NEBO JINé ZáVAZKY, A? U? NA ZáKLADě SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINéM ZáKLADě, KTERé VYPLYVAJí ZE SOFTWARU NEBO JEHO POU?íVáNí NEBO Z?JINéHO NAKLáDáNí SE SOFTWAREM NEBO V?SOUVISLOSTI S?NíM.

SVProgressHUD

Copyright (c) 2011-2016 Sam Vermette, Tobias Tiemerding a?p?ispěvatelé.

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a?soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné v?etně práv na pou?ívání, kopírování, úpravy, slu?ování, zve?ejňování, distribuci, udělování díl?ích licencí nebo prodej kopií softwaru, a?aby povolila osobám, kterym je software dodán, aby tak ?inily, pokud budou splněny následující podmínky:

Vy?e uvedené upozornění na autorská práva a?toto oznámení o?povolení musí byt obsa?eny ve v?ech kopiích nebo podstatnych ?ástech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVáN" TAK, JAK JE", BEZ ZáRUK JAKéHOKOLI DRUHU, A? VYSLOVNYCH NEBO P?EDPOKLáDANYCH, MIMO JINé V?ETNě ZáRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL A?NEPORU?ENí PRáV. AUTO?I ANI DR?ITELé AUTORSKYCH PRáV NEJSOU V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNí ZA JAKéKOLI NáROKY, ?KODY NEBO JINé ZáVAZKY, A? U? NA ZáKLADě SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINéM ZáKLADě, KTERé VYPLYVAJí ZE SOFTWARU NEBO JEHO POU?íVáNí NEBO Z?JINéHO NAKLáDáNí SE SOFTWAREM NEBO V?SOUVISLOSTI S?NíM.

Na ostatní zdroje obsa?ené v?tomto balí?ku v?etně ikon Freepik se mohou vztahovat jiné licence. P?e?těte si podmínky těchto jednotlivych licencí v?jejich záhlaví.

UITextView+zástupny symbol

Licence MIT (MIT)

Copyright (c) 2014 Suyeol Jeon (http://xoul.kr)

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a?soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné v?etně práv na pou?ívání, kopírování, úpravy, slu?ování, zve?ejňování, distribuci, udělování díl?ích licencí nebo prodej kopií softwaru, a?aby povolila osobám, kterym je software dodán, aby tak ?inily, pokud budou splněny následující podmínky:

Vy?e uvedené upozornění na autorská práva a?toto oznámení o?povolení musí byt obsa?eny ve v?ech kopiích nebo podstatnych ?ástech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVáN" TAK, JAK JE", BEZ ZáRUK JAKéHOKOLI DRUHU, A? VYSLOVNYCH NEBO P?EDPOKLáDANYCH, MIMO JINé V?ETNě ZáRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL A?NEPORU?ENí PRáV. AUTO?I ANI DR?ITELé AUTORSKYCH PRáV NEJSOU V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNí ZA JAKéKOLI NáROKY, ?KODY NEBO JINé ZáVAZKY, A? U? NA ZáKLADě SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINéM ZáKLADě, KTERé VYPLYVAJí ZE SOFTWARU NEBO JEHO POU?íVáNí NEBO Z?JINéHO NAKLáDáNí SE SOFTWAREM NEBO V?SOUVISLOSTI S?NíM.

TOCropViewController

Licence MIT (MIT)

Copyright (c) 2015-2016 Tim Oliver

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a?soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné v?etně práv na pou?ívání, kopírování, úpravy, slu?ování, zve?ejňování, distribuci, udělování díl?ích licencí nebo prodej kopií softwaru, a?aby povolila osobám, kterym je software dodán, aby tak ?inily, pokud budou splněny následující podmínky:

Vy?e uvedené upozornění na autorská práva a?toto oznámení o?povolení musí byt obsa?eny ve v?ech kopiích nebo podstatnych ?ástech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVáN" TAK, JAK JE", BEZ ZáRUK JAKéHOKOLI DRUHU, A? VYSLOVNYCH NEBO P?EDPOKLáDANYCH, MIMO JINé V?ETNě ZáRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL A?NEPORU?ENí PRáV. AUTO?I ANI DR?ITELé AUTORSKYCH PRáV NEJSOU V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNí ZA JAKéKOLI NáROKY, ?KODY NEBO JINé ZáVAZKY, A? U? NA ZáKLADě SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINéM ZáKLADě, KTERé VYPLYVAJí ZE SOFTWARU NEBO JEHO POU?íVáNí NEBO Z?JINéHO NAKLáDáNí SE SOFTWAREM NEBO V?SOUVISLOSTI S?NíM.

SVWebViewControler

Copyright (c) 2011 Sam Vermette

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a?soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné v?etně práv na pou?ívání, kopírování, úpravy, slu?ování, zve?ejňování, distribuci, udělování díl?ích licencí nebo prodej kopií softwaru, a?aby povolila osobám, kterym je software dodán, aby tak ?inily, pokud budou splněny následující podmínky:

Vy?e uvedené upozornění na autorská práva a?toto oznámení o?povolení musí byt obsa?eny ve v?ech kopiích nebo podstatnych ?ástech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVáN" TAK, JAK JE", BEZ ZáRUK JAKéHOKOLI DRUHU, A? VYSLOVNYCH NEBO P?EDPOKLáDANYCH, MIMO JINé V?ETNě ZáRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL A?NEPORU?ENí PRáV. AUTO?I ANI DR?ITELé AUTORSKYCH PRáV NEJSOU V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNí ZA JAKéKOLI NáROKY, ?KODY NEBO JINé ZáVAZKY, A? U? NA ZáKLADě SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINéM ZáKLADě, KTERé VYPLYVAJí ZE SOFTWARU NEBO JEHO POU?íVáNí NEBO Z?JINéHO NAKLáDáNí SE SOFTWAREM NEBO V?SOUVISLOSTI S?NíM.

Dosa?itelnost

Vzorovy kód projektu: Dosa?itelnost

Verze: 5.0

D?LE?ITé:    Tento software Apple vám dodává spole?nost Apple Inc. ( "Apple ") oproti va?emu souhlasu s?následujícími podmínkami a?va?e pou?ívání, instalace, úpravy nebo dal?í distribuce tohoto softwaru Apple znamenají, ?e s?těmito podmínkami souhlasíte.    Pokud s?těmito podmínkami nesouhlasíte, software Apple nepou?ívejte, neinstalujte, neupravujte ani dále nedistribuujte.

Spole?nost Apple vám na základě va?eho souhlasu s?dodr?ováním následujících podmínek a?za těchto podmínek uděluje osobní, nevyhradní licenci na základě autorskych práv spole?nosti Apple na tento originální software Apple (dále jen

"software Apple ") na pou?ívání, reprodukování a?dal?í distribuci softwaru Apple s?úpravami nebo bez nich, ve formě zdrojového anebo binárního kódu, a?to za podmínky, ?e pokud provádíte dal?í distribuci softwaru Apple v?celém rozsahu a?bez úprav, musíte zachovat toto oznámení a?následující text a?odmítnutí odpovědnosti ve v?ech takovych dal?ích distribucích softwaru Apple. Název, ochranné známky, servisní známky ani loga spole?nosti Apple Inc. nesmí byt bez vyslovného p?edchozího písemného souhlasu spole?nosti Apple pou?ívány ke schvalování nebo propagaci produkt? odvozenych ze softwaru Apple.    Pokud není v?tomto oznámení vyslovně uvedeno jinak, spole?nost Apple tímto neuděluje ?ádná jiná práva ani povinnosti, mimo jiné v?etně patentovych práv, která by p?ípadně mohla byt poru?ena va?imi odvozenymi díly nebo jinymi díly, do kterych by mohl byt software Apple za?leněn.

Software Apple je poskytován spole?ností Apple "TAK, JAK JE".   SPOLE?NOST APPLE NEPOSKYTUJE ?áDNé ZáRUKY, A? VYSLOVNé NEBO P?EDPOKLáDANé, MIMO JINé V?ETNě ODVOZENYCH ZáRUK NEPORU?OVáNí PRáV, OBCHODOVATELNOSTI A?VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL, KTERé SE TYKAJí SOFTWARU APPLE NEBO JEHO POU?íVáNí A?PROVOZU SAMOSTATNě NEBO VE SPOJENí S?VA?IMI PRODUKTY.

SPOLE?NOST APPLE NEBUDE V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNá ZA JAKéKOLI ZVLá?TNí, NEP?íMé, NáHODNé NEBO NáSLEDNé ?KODY (MIMO JINé V?ETNě OBSTARáNí NáHRADNíHO ZBO?í NEBO SLU?EB, ZTRáTY POU?íVáNí, úDAJ? NEBO ZISKU NEBO P?ERU?ENí PODNIKáNí), KTERé VYPLYVAJí JAKYMKOLI ZP?SOBEM Z?POU?íVáNí, REPRODUKOVáNí, úPRAV NEBO DISTRIBUCE SOFTWARU APPLE BEZ OHLEDU NA ZP?SOB PROVEDENí A?BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE TAK DěJE NA ZáKLADě DOMNěNKY SMLOUVY, DELIKTU (V?ETNě NEDBALOSTI), ABSOLUTNí ODPOVěDNOSTI NEBO JINAK, A?TO I?V?P?íPADě, ?E SPOLE?NOST APPLE BYLA NA MO?NOST TAKOVé ?KODY UPOZORNěNA.

Copyright (C) 2016 Apple Inc. V?echna práva vyhrazena.

影音资源