<ins id="xpvpp"></ins>
<ins id="xpvpp"><span id="xpvpp"></span></ins>
<del id="xpvpp"></del>
<cite id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<i id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>
<ins id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<var id="xpvpp"></var><del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>

Prohlá?ení o??ízení dat

Poslední aktualizace: 15. srpna 2018

PROHLá?ENí O ?íZENí DAT

English  |  中文   |  日本語   |  Espa?ol   |  Fran?ais   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski
Nederlands  |  ?e?tina   |  Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  ???????   |  ?????   |  Türk   |  ??   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ???

Toto prohlá?ení o ?ízení dat popisuje  postupy spole?nosti Caterpillar Inc. (dále spole?ně s na?imi p?idru?enymi spole?nostmi jako  ?Caterpillar“, ?my“ nebo ?ná?“ v p?íslu?ném tvaru)  p?i shroma??ování informací  z  distribu?ních sítí  (v?etně prodejc? a s nimi sp?ízněnych subjekt?, dále jen  ?distribu?ní sítě“), od p?idru?enych spole?ností (dle ní?e uvedené definice) a od na?ich i jejich  zákazník?,  které se tykají stroj?, produkt?  nebo jiného majetku ?i s nimi souvisejících pracovi?? (dále souhrnně jako ?majetek“).   Informace shroma??ujeme pomocí online i offline prost?edk?  v?etně: (1)  aplikací a platforem ur?enych k pou?ití na  va?ich po?íta?ích nebo jejich prost?ednictvím, rozhraní API a mobilních za?ízení,  (2)  telematickych a ostatních za?ízení na majetku bez ohledu na to, zda byla vyrobena spole?ností Caterpillar nebo jinymi spole?nostmi (dále jen jako ?za?ízení“ a spole?ně s aplikacemi jako ?digitální nabídky“), a (3) na?ich distribu?ních sítí, vyrobc? komponent, poskytovatel? slu?eb a zákazník?.    Vyraz ?vy“ tak, jak je pou?íván v tomto prohlá?ení o ?ízení dat, znamená  vás jako jednotlivce, p?ípadně  spole?nost nebo subjekt, které zastupujete, a jejich jednotlivé zaměstnance, zástupce a zprost?edkovatele.  

Toto prohlá?ení byste měli pravidelně pe?livě kontrolovat, abyste rozuměli tomu, které informace na?e digitální nabídky p?ijímají, generují a p?ená?ejí a jak s těmito informacemi nakládáme.    Poskytnutím systémovych údaj?, provozních údaj? nebo  osobních  údaj? (jak jsou jednotlivě definovány ní?e) souhlasíte s podmínkami tohoto prohlá?ení o ?ízení dat v?etně na?eho shroma??ování, pou?ívání a sdílení těchto informací.

KTERé INFORMACE M??EME SHROMA??OVAT

?Osobní  údaje“  jsou libovolné informace  o konkrétním jednotlivci nebo informace, které identifikují nebo by mohly identifikovat konkrétního jednotlivce, jak je dále popsáno v  globálním prohlá?ení o ochraně osobních údaj? ve spole?nosti Caterpillar.   I kdy? toto prohlá?ení o ?ízení dat obsahuje z d?vodu srozumitelnosti a transparentnosti odkazy na osobní  údaje,  globální prohlá?ení o ochraně osobních údaj?  a  oznámení o  ochraně osobních údaj?  vztahující se na?e digitální nabídky z?stávají ?ídícími dokumenty  tykajícími  se  zále?itostí popsanych v danych dokumentech, a to v?etně shroma??ování, pou?ití, p?edání, zp?ístupnění a správy  osobních  údaj?.   ?ádné ustanovení tohoto prohlá?ení o ?ízení dat nemá za ú?el upravovat  globální prohlá?ení o ochraně osobních údaj? ve spole?nosti Caterpillar  nebo p?íslu?ná  oznámení o ochraně osobních údaj?.    

 ?Systémové údaje“ jsou informace, které jsou p?ijímány nebo pou?ívány digitálními nabídkami nebo generovány jejich prost?ednictvím a které mohou zahrnovat:

 • Informace o  majetku  a komponentech v?etně ?ísla modelu, sériového ?ísla, ?ísla objednávky, ?ísel verzí softwaru a hardwaru, vykonu a konfigurace v?etně pracovních nástroj? a ostatních periferních za?ízení p?ipojenych k majetku.

 • Elektronické údaje v?etně protokol? sníma??, trend?, histogram?, údaj? o událostech, ostatních upozornění, údaj? o digitálním stavu, chybovych kód?, doby ne?innosti, denní a souhrnné spot?eby, údaj? o emisích, po?tu provozních hodin, soubor? provozních údaj? sta?enych ru?ně nebo automaticky z  majetku, údaj? o ?e?ení potí?í a ostatních údaj? v závislosti na zákazníkovi a  majetku  a komunika?ním kanálu, ktery  za?ízení pou?ívá.

 • údaje o kontrolách v?etně vysledk? kontrol vyu?ívajících kontrolní systémy spole?nosti Caterpillar nebo t?etích stran.

 • údaje o poloze za?ízení v?etně  fyzické polohy  majetku  (nap?. polohy ur?ené pomocí signál? satelitu, GPS, vysíla?e pro mobilní telefonní sítě,  Bluetooth  nebo sítě  wi-fi  ).

 • údaje o kapalinách v?etně vysledk? analyzy vzork? kapaliny (nap?. oleje, hydraulické a chladicí kapaliny) získanych pomocí systému spole?nosti Caterpillar nebo nástroj? t?etích stran.

 • údaje za?ízení pro záznam událostí v?etně polohy, rychlosti, směru  a souvisejících videozáznam?, informace o pou?ití ovládacích prvk? a pozitivní kontroly vlaku.

 • Historie servisu a údr?by v?etně objednávek prací (záznamy o ve?keré údr?bě, opravách, nákupech sou?ástek, vyměnách a úpravách  majetku), sledování ?ivotnosti komponent (historie pou?ití a opot?ebení komponent), plán údr?by, plánovaná údr?ba, údaje o rozsahu záruky, smlouvy o údr?bě a opravách, servisní intervaly (plánovany interval pro ?innosti plánované údr?by a vyměny komponent  majetku), seznamy komponent (seznamy sou?ástí tvo?ících  majetek) a servisní dopisy (popisující zvlá?tní servisní úkony doporu?ované spole?ností Caterpillar k nápravě známych problém? s  majetkem).

 • Podmínky pracovi?tě a prost?edí v?etně druhu prováděné práce, stav vozovek  nebo tratí,  nadmo?ská vy?ka, klima a sledování materiálu.

 • Vzorce pou?ívání  v?etně  ve?kerych u?ivatelem definovanych informací tykajících se produktu, ktery nám prost?ednictvím digitální nabídky poskytujete.

?Provozní údaje“ jsou  dal?í  informace, které m??eme shroma??ovat z distribu?ních sítí nebo které jsou distribu?ními sítěmi jinak poskytovány a které zahrnují:    

 • informace obsa?ené ve fakturách a servisních smlouvách,

 • informace o zákaznících  distribu?ních sítí v?etně  ur?itych osobních údaj? tykajících se těchto zákazník? nebo jejich  prodejních obchodních zástupc?,

 • údaje o pracovních objednávkách v?etně údaj? o zákazníkovi, doty?ném  majetku  , zji?těnych problémech a provedenych opravách,  

 • údaje o skladové hierarchii v?etně údaj? o  postupech  vykazování a doplňování zásob  prodejce.

 • Informace pou?ívané distribu?ními sítěmi ke správě majetku (vlastněného nebo pronajatého) v?etně zákazník? distribu?ních sítí a pracovi??.

 • údaje o komponentech prodejce v?etně  údaj?  tykajících se správy a doplňování zásob sou?ástí a zákaznickych nákup?, vrácení a vyměn.

údaje shromá?děné spole?ností Caterpillar mohou sou?asně p?edstavovat systémové údaje, osobní údaje a provozní údaje nebo jejich libovolnou kombinaci.  Pokud ode?lete libovolné  systémové údaje, provozní údaje nebo osobní údaje v?etně  systémovych údaj?,  které se mohou tykat  za?ízení v majetku, ktery nebyl vyroben spole?ností Caterpillar, prohla?ujete, ?e jste oprávněni tak u?init a povolujete nám pou?ít tyto informace v souladu s tímto prohlá?ením o ?ízení dat.

JAK M??EME INFORMACE SHROMA??OVAT

My a na?i poskytovatelé slu?eb m??eme shroma??ovat informace mnoha r?znymi zp?soby v?etně:

 • Prost?ednictvím  za?ízení: m??eme získávat informace prost?ednictvím mobilního nebo satelitního spojení ?i rádia nebo ethernetového p?ipojení z majetku vybaveného  za?ízením, které m??e zahrnovat  systémová data  (nap?íklad údaje tykající se  za?ízení  nebo   majetku)  nebo osobní informace (nap?íklad informace generované za?ízeními pro monitorování únavy, palubní kamerou a systémy detekce p?iblí?ení a v kabině umístěnou monitorovací technologií).    Některé informace mohou byt shroma??ovány automaticky, nap?íklad chybové kódy, provozní hodiny a hladina paliva.

 • Prost?ednictvím aplikace a online: m??eme shroma??ovat informace prost?ednictvím aplikací (nap?. kdy? zadáte informace o údr?bě) nebo kdy?  pou?íváte na?e webové stránky, online slu?by nebo platformy.   M??eme také p?ijímat informace prost?ednictvím jinych online prost?edk?, nap?íklad kdy? zahájíte p?enos dat prost?ednictvím server? na pracovi?ti nebo nám e-mailem za?lete informace o kontrole. M??eme také shroma??ovat informace, které jsou obvykle shroma??ovány prost?ednictvím webovych a mobilních aplikací, nap?íklad informace o prohlí?e?i a za?ízení, údaje o vyu?ití aplikace, informace shromá?děné pomocí soubor? cookie, pixelovych tag? a dal?ích technologií, IP adresy a informace o poloze.

 • Offline: M??eme shroma??ovat informace p?i va?í interakci s na?í spole?nosti na?imi distribu?ními sítěmi, kdy se zú?astníte jedné z na?ich obchodních vystav, vystavíte objednávku nebo kontaktujte zákaznicky servis.

 • Od vyrobc? komponent a vyrobc? OEM: M??eme získávat  systémové údaje  od vyrobc? komponent ve va?em  majetku  nebo v  majetku  vyrobeném jinymi vyrobci,  ktery pou?íváte.   Tyto informace nám mohou byt poskytovány automaticky.

 • Prost?ednictvím technologie nositelnych za?ízení: M??eme shroma??ovat informace prost?ednictvím technologie nositelnych za?ízení, jako jsou za?ízení pro monitorování únavy nebo tagy RFID zabudované do p?ileb nebo bezpe?nostních vest.

 • Od vlastník?  majetku  , distribu?ních sítí a ostatních: M??eme získávat dal?í informace od vlastník?  majetku,  distribu?ních sítí, operátor? a dal?ích osob, které jsou odpovědné za správu  majetku.

 • Z jinych zdroj?: M??eme získávat informace z jinych zdroj?, jako jsou ve?ejné databáze, spole?ní marketingoví partne?i, platformy sociálních médií (v?etně lidí, které máte ve svych  p?átelích nebo se kterymi jste jinak propojeni), a od ostatních t?etích osob.   M??eme shroma??ovat nebo generovat informace  z údaj? o odstraňování potí?í,  od va?ich poskytovatel? slu?eb (nap?íklad  analyzátor? kapalin nebo kontrolor? na pracovi?ti) nebo z údr?by, kontroly nebo záznam? o záruce.

JAK M??EME INFORMACE VYU?íVAT

M??eme  pou?ívat  a m??eme povolit na?im distribu?ním sítím, aby pou?ívaly shromá?děné informace  pro následující ú?ely:

 • Poskytování slu?eb vám a ostatním za ú?elem:

 • Umo?nění, abyste vy nebo  prodejce mohli monitorovat stav za?ízení, umo?nění pou?ívat aplikace, abyste mohli dokon?it a realizovat nákupy a abychom s vámi mohli komunikovat ohledně nákupu nebo pronájmu a poskytovat vám související zákaznicky servis.    

 • Plnění smlouvy o zákaznické podpo?e, provádění údr?by a oprav a dodávání  za?ízení  nebo díl? k pronájmu.

 • Poskytování doporu?ení tykajících se ?kolení v oblasti bezpe?nosti, zdraví  za?ízení  , efektivity pracovi?tě a produktivity obsluhy.

 • Zvy?ení bezpe?nosti provozu stroj? v?etně sledování blízkosti  majetku, jinych objekt? nebo lidí.

 • Povolení vzdálené slu?by technika, nap?íklad vzdáleného ?e?ení potí?í a vzdáleného ladění.  

 • Poskytování slu?eb zalo?enych na poloze a obsahu.

 • Povolení komunikace za ú?elem:

 • Správy p?ipojení k  majetku  nebo  za?ízení.

 • Umo?nění vzájemné komunikace vám a ostatním u?ivatel?m aplikací prost?ednictvím aplikací.    

 • Zasílání administrativních nebo smluvních informací, nap?íklad informací tykajících se podmínek pou?ití  digitálních nabídek, záru?ních zásad nebo servisních smluv.

 • Poskytování informací o novych produktech a slu?bách a zasílání marketingovych sdělení, o kterych se domníváme, ?e by vás mohly zajímat.  

 • Pro v?eobecné obchodní ú?ely:

 • Provádění pr?zkumu trhu nebo vyhodnocování spole?nosti Caterpillar nebo  distribu?ních sítí.

 • Provádění analyzy dat, audit?, zlep?ování produkt?, vyvoj novych produkt?, zdokonalování, zlep?ování nebo úpravy na?ich  digitálních nabídek, ur?ování trend? pou?ívání a provádění a roz?i?ování na?ich obchodních aktivit a pro statistickou analyzu zalo?enou na souhrnnych údajích a údajích zbavenych informací umo?ňujících identifikaci, jako jsou nap?íklad srovnávací zprávy.

 • Poskytování slu?eb zákazník?m, ?ízení toku práce, monitorování oprav, budoucí údr?ba a servis projekt?  a  problémy s ?e?ením potí?í.  

 • Ově?ení ú?innosti doporu?ení, ?e?ení reklamací a plnění objednávek.

 • Správa zásob  tak, abychom vám mohli  dodávat sou?ástky a slu?by.  

 • Správa parku vlastněného nebo pronajatého majetku.

 • Maximalizace ú?innosti ?inností a zvy?ování prodeje.

 • Vyvoj digitálních aplikací.

 • Dal?í pou?ití:

 • Umo?nit vám, abyste se mohli ú?astnit losování, soutě?í ?i podobnych propaga?ních akcí, a abychom mohli provádět správu těchto ?innosti.   Některé z těchto ?inností mají dal?í pravidla, která mohou obsahovat dal?í informace o tom, jak pou?íváme a zp?ístupňujeme va?e osobní údaje.   Doporu?ujeme, abyste si v?echna tato pravidla pe?livě p?e?etli, v?etně  Globální prohlá?ení  o ochraně osobních údaj? ve spole?nosti Caterpillar  a  ve?kerych platnych  oznámení o ochraně osobních údaj?.

 • Dal?í zp?soby pou?ití, na kterych se vzájemně dohodneme.

S ohledem na audiovizuální údaje, které identifikují jednotlivce, nebo  fyziologické údaje  tykající se identifikovatelného jednotlivce, budeme pou?ívat tyto údaje pouze k poskytování produkt? a slu?eb na?im zákazník?m, a to v?etně  poskytování doporu?ení tykajících se ?kolení obsluhy v oblasti bezpe?nosti, zdraví  majetku , údr?by, efektivity pracovi?tě a produktivity,  a ke zlep?ování na?ich produkt? a slu?eb.    

JAK M??EME INFORMACE ZP?íSTUP?OVAT

Informace m??eme zp?ístupňovat:

 • Subjekt?m,  které p?ímo ?i nep?ímo ovládají spole?nost Caterpillar Inc., jsou jí ovládány nebo jsou s ní pod spole?nou kontrolou  (?p?idru?ené spole?nosti“)  pro ú?ely popsané v tomto prohlá?ení o ?ízení dat.    Spole?nost Caterpillar Inc. je  subjekt odpovědny za informace,  které vyu?ívá spole?ně se svymi  p?idru?enymi spole?nostmi.  

 • Distribu?ním sítím, abychom jim umo?nili pou?ívat  systémové údaje  a osobní údaje tak, aby s vámi mohly udr?ovat vztah, poskytovat vám slu?by a zasílat vám marketingová sdělení.

 • Vlastník?m  majetku,  abychom jim umo?nili spravovat pou?ívání  jejich majetku.

 • Na?im poskytovatel?m slu?eb, kte?í poskytují slu?by jako datovou analytiku, informa?ní technologie a související dodávku infrastruktury, vyvoj aplikací, hostování platforem, zákaznicky servis, vyvoj produkt?, audit, poradenské a dal?í slu?by.

 • Vyrobc?m komponent, aby mohli zkoumat pou?ívání jejich produkt?, zlep?ovat je a vyvíjet nové produkty.

 • Zástupc?m, poskytovatel?m slu?eb nebo t?etím stranám, které byly smluvně zaji?těny nebo zapojeny do podnikání vlastníky  majetku  , kte?í jsou odpovědní za správu  majetku.

 • T?etí straně v p?ípadě reorganizace, slou?ení, prodeje, spole?ného podniku, postoupení, p?evodu nebo jiného p?edání podniku, majetku nebo akciového kapitálu na?í spole?nosti nebo libovolné na?í p?idru?ené spole?nosti  , a? zcela nebo z?ásti (v?etně vy?e uvedeného v souvislosti s konkurzem nebo podobnym ?ízením).

 • Zp?ístupňovat  údaje v souladu  s tímto prohlá?ením o ?ízení dat prost?ednictvím  portálu vyvojá?? Cat  (Cat Developer Portal) nebo jinych podobnych rozhraní API.

 • Dal?ím p?íjemc?m, na kterych se vzájemně dohodneme.

údaje o poloze:  M??eme  sdílet údaje  o poloze  s na?imi  p?idru?enymi spole?nostmi a  distribu?ními sítěmi,  abychom jim umo?nili poskytovat vám lokalizovany  obsah a slu?by.   V  některych p?ípadech m??ete mít mo?nost toto pou?ití sdílení  polohy va?eho za?ízení povolit nebo odmítnout, av?ak pokud tak u?iníte, m??e se stát, ?e my nebo na?e  p?idru?ené spole?nosti a  distribu?ní sítě  nebudeme schopni vám poskytovat p?íslu?né slu?by a obsah.    

M??eme pou?ít nebo zp?ístupnit informace, u nich? jsme p?esvěd?ení, ?e je to nezbytné nebo vhodné: (a) podle platnych zákon? v?etně zákon? mimo zemi va?eho trvalého pobytu, (b) za ú?elem dodr?ení zákonného postupu, (c) v reakci na zákonné po?adavky ve?ejnych a státních orgán? v?etně ve?ejnych a státních orgán? mimo zemi va?eho trvalého pobytu, (d) k prosazení na?ich podmínek, (e) k ochraně na?ich ?inností nebo ?inností na?ich  p?idru?enych spole?ností  a distribu?ních sítí, (f) k ochraně na?ich práv, soukromí, bezpe?nosti nebo majetku nebo k ochraně práv, soukromí, bezpe?nosti nebo majetku na?ich  p?idru?enych spole?ností, distribu?ních sítí, vás nebo jinych osob, v?etně za ú?elem zabezpe?ení informací, a (g) bychom mohli uplatnit dostupné opravné prost?edky nebo sní?it ?kody, které nám p?ípadně vzniknou.

údaje zbavené informací umo?ňujících identifikaci nebo  souhrnné informace:  M??eme pou?ívat a zp?ístupňovat  údaje zbavené informací umo?ňujících identifikaci nebo  souhrnné informace  (tj. informace, které neidentifikují vás ani jiného u?ivatele digitálních nabídek)  pro libovolné ú?ely s vyjimkou p?ípad?, kdy jsme podle platnych zákon? povinni postupovat jinak.

VZDáLENé SLU?BY A AKTUALIZACE

Jak je dále popsáno v ?ásti    Vzdálené slu?by ?  Cat – postup aktualizace softwaru  pro vybrany Product Link? Telematics a software ?ídicího modulu za?ízení Cat  , m??eme v závislosti na konfiguraci va?eho za?ízení a majetku vzdáleně pou?ívat  systémové údaje k tomu, abychom:

 • Prozkoumali a aktualizovali za?ízení, která vyrábíme nebo jinak poskytujeme (nap?. k aktualizaci systémovych nastavení nebo správě komunika?ních nosi?? pou?ívanych ke spojení se spole?ností Caterpillar nebo na?imi p?idru?enymi spole?nostmi).

 • Aktualizovali software, ktery ?ídí provoz stroj? va?eho majetku Cat   a abychom mohli v rámci p?ípravy na aktualizaci zaslat do  majetku  soubory aktualizace softwaru.

Dal?í informace o tom, jakym zp?sobem spravujeme aktualizace softwaru a va?e volby tykající se vzdálenych aktualizací softwaru naleznete v ?ásti  Vzdálené slu?by Cat ?  – postup aktualizace softwaru pro vybrany Product Link? Telematics a software ?ídicího modulu za?ízení Cat

ZABEZPE?ENí

Pou?íváme vhodná organiza?ní, technická a administrativní opat?ení na ochranu informací v na?í organizaci.   Bohu?el u ?ádného p?enosu dat nebo úlo?ného systému není mo?né zaru?it 100% bezpe?nost.   Máte-li d?vod domnívat se, ?e interakce s námi ji? není bezpe?ná (pokud nap?íklad máte pocit, ?e zabezpe?ení va?eho ú?tu bylo naru?eno), neprodleně nás informujte v souladu s postupem uvedenym v ?ásti  ?Kontaktujte nás“  ní?e.

MO?NOSTI VOLBY OSOBNíCH úDAJ?  A P?íSTUPU K NIM

Pokud se chcete seznámit se svymi  právy  a mo?nostmi volby tykajícími se  na?eho pou?ití a zp?ístupňování va?ich osobních údaj?, p?e?těte si  globální prohlá?ení o ochraně osobních údaj? ve spole?nosti Caterpillar  a p?íslu?ná oznámení o ochraně osobních údaj?.

OSTATNí D?LE?ITé INFORMACE

Obsah t?etích stran:  Toto prohlá?ení o ?ízení dat se nevztahuje na následující oblasti,  za které nep?ebíráme ?ádnou odpovědnost: (i)  soukromé údaje, informace nebo jiné postupy libovolné t?etí strany provozující webové stránky nebo online slu?bu, na které odkazují digitální nabídky (na?e aplikace mohou pro va?e pohodlí obsahovat nap?íklad hypertextovy odkaz na místní informace o po?así poskytované t?etí stranou, se kterou nejsme v obchodním vztahu),  a (ii) osobní informace spravované t?etí stranou, nap?íklad dodavatelem, poskytovatelem slu?eb nebo zákazníkem, a to i v p?ípadě, ?e jsou tyto osobní údaje shroma??ovány nebo jinak zpracovávány spole?ností Caterpillar. Zahrnutí odkazu do digitální nabídky  dále neznamená schválení webové stránky nebo slu?by, které se odkaz tyká, z na?í strany nebo ze strany na?ich  p?idru?enych spole?ností.

P?eshrani?ní p?edání:  Va?e osobní údaje mohou byt ulo?eny a zpracovány ve v?ech zemích, kde  p?sobíme  nebo  kde  p?sobí na?i  poskytovatelé slu?eb,  a pou?íváním digitální nabídky  nebo jinym poskytnutím údaj?  v souladu s  tímto prohlá?ením o ?ízení dat  souhlasíte s p?evodem údaj? do zemí mimo zemi va?eho trvalého pobytu v?etně Spojenych stát?, které mohou mít pravidla ochrany osobních údaj? odli?ná od těch, která platí ve va?í zemi.

Citlivé údaje:  Na?e digitální nabídky nejsou ur?eny k tomu, abyste nám zasílali citlivé osobní údaje, jako jsou nap?íklad ?ísla sociálního zabezpe?ení, údaje tykající se rasového nebo etnického p?vodu, politickych názor?, nábo?enského nebo jiného vyznání nebo genetickych charakteristik, trestních záznam? nebo ?lenství v odborech.   ?ádáme vás, abyste nám tyto údaje v digitálních nabídkách nebo jejich prost?ednictvím ani jinak nezasílali.  

Distribu?ní sítě:  Distribu?ní sítě  mohou  mít svá vlastní prohlá?ení o ochraně osobních údaj? a zásady ?ízení dat.    Doporu?ujeme vám, abyste tato prohlá?ení pravidelně kontrolovali.   Tato prohlá?ení a zásady jsou specifické pro p?íslu?ného prodejce a nevztahují se na na?e shroma??ování, pou?ívání, zp?ístupňování nebo ?ízení  dat,  jak jsou popsány v tomto prohlá?ení o ?ízení dat,   globální prohlá?ení o ochraně osobních údaj? ve spole?nosti Caterpillar  a p?íslu?nych  oznámeních o  ochraně osobních údaj?.  

AKTUALIZACE TOHOTO PROHLá?ENí O ?íZENí DAT

Toto prohlá?ení o ?ízení dat m??eme změnit.   Legenda ?POSLEDNí AKTUALIZACE“ v horní ?ásti této stránky ozna?uje, kdy bylo toto prohlá?ení o ?ízení dat naposledy revidováno.   V?echny změny budou ú?inné od okam?iku zve?ejnění revidovaného prohlá?ení o ?ízení dat.   Va?e pou?ívání digitálních nabídek po provedenych změnách znamená, ?e s revidovanym prohlá?ením o ?ízení dat souhlasíte.

KONTAKTUJTE NáS

Máte-li jakékoli dotazy tykající se tohoto prohlá?ení o ?ízení dat, kontaktujte nás na adrese  CatConnectSupport@cat.com.

影音资源