<ins id="xpvpp"></ins>
<ins id="xpvpp"><span id="xpvpp"></span></ins>
<del id="xpvpp"></del>
<cite id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<i id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>
<ins id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<var id="xpvpp"></var><del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>

Podmínky pou?ití

Vítejte na webovych stránkách spole?nosti Caterpillar Inc.  Pokud spole?nost Caterpillar nestanovila pro některé webové stránky jinak, upravují tyto Podmínky pou?ití (dále "Podmínky pou?ití") vá? p?ístup na webové stránky spole?nosti Caterpillar a?pou?ití webovych stránek spole?nosti Caterpillar (dále "stránka" ?i "stránky, "v?etně webovych stránek www.cat.com a?www.zhangdeng5.cn; a?rovně? pro v?echny sí?ově propojené webové stránky provozované spole?ností Caterpillar a?jejími dce?inymi spole?nostmi a?pro v?echna data, texty, grafiku, u?ivatelská rozhraní, vizuální rozhraní, fotografie, ochranné známky, loga, zvuky, hudbu, umělecká díla a?po?íta?ovy kód, je? byly zp?ístupněny na stránkách nebo jejich prost?ednictvím (dále "obsah")).  Toto je ujednání mezi vámi, nebo subjektem, ktery zastupujete ("vy"), a?spole?ností Caterpillar Inc. registrovanou ve státě Delaware, sídlící na adrese 100 N.E. Adams St. Peoria, IL 61219, USA (spolu s?pobo?kami, které vám p?ípadně zp?ístupňují některé stránky, dále "Caterpillar, " "my, jinde také " "nám, " nebo také "na?e ").  Spole?nost Caterpillar má zájem umo?nit vám p?ístup na stránky a?jejich pou?ívání, a?to vyhradně a? po va?em odsouhlasení v?ech podmínek v?těchto Podmínkách pou?ití, a?bez jakychkoli změn v?nich.  

VSTOUPíTE-LI NA NěKTEROU STRáNKU NEBO JI POU?IJETE, ZAVAZUJETE SE TíM DODR?OVAT VE?KERé ZDE UVEDENé PODMíNKY POU?ITí A?PROHLA?UJETE, ?E JSTE OPRáVNěNI K?P?íSTUPU NA TYTO STRáNKY A?K?JEJICH POU?íVáNí, A?SOU?ASNě MáTE PRáVNí ZP?SOBILOST SE ZAVáZAT TěMITO PODMíNKAMI POU?ITí, A?ROVNě? MáTE OPRáVNěNí ZAVáZAT VE?KERé SUBJEKTY, KTERé ZASTUPUJETE. POKUD S?TěMITO PODMíNKAMI POU?ITí NEBO JEJICH NáSLEDNYMI úPRAVAMI NESOUHLASíTE, PAK NA TUTO STRáNKU NEVSTUPUJTE, NEPROHLí?EJTE JI ANI JI ?áDNYM JINYM ZP?SOBEM NEPOU?íVEJTE.

Vyhrazujeme si právo kdykoli podle vlastního uvá?ení tyto Podmínky pou?ití aktualizovat nebo upravit.  Pokud po zve?ejnění změn těchto Podmínek pou?ití nadále na stránky p?istupujete a?pou?íváte je, znamená to, ?e tyto změny p?ijímáte.  P?e?těte si prosím aktuální verzi těchto Podmínek pou?ití, které jsou trvale k?dispozici na adrese www.zhangdeng5.cn/en/legal-notices.html

Sí?ově propojené webové stránky
Spole?nost Caterpillar vyu?ívá webové stránky cat.com ke vstupu na mnoho sí?ově propojenych webovych stránek provozovanych spole?ností Caterpillar a?jejími dce?inymi spole?nostmi ("sí?ově propojené stránky").  Bez ohledu na jakákoli opa?ná ustanovení v?těchto Podmínkách pou?ití mohou pro ur?ité sí?ově propojené stránky platit doplňující nebo jiné podmínky.  V?takovych p?ípadech budou tyto doplňující nebo jiné podmínky zve?ejněny na p?íslu?nych sí?ově propojenych stránkách.  Jsou-li pro některou sí?ově propojenou stránku stanoveny doplňující nebo jiné podmínky, pak budou mít v?p?ípadě rozporu s?těmito Podmínkami pou?ití p?ednost ustanovení pro tuto sí?ově propojenou stránku.   Nejsou-li vyslovně doplněny nebo nahrazeny vy?e uvedenym zp?sobem, vztahují se tyto Podmínky pou?ití na v?echny sí?ově propojené stránky a?upravují zp?sob, jakym je m??ete pou?ívat.  

Pou?ití stránek
P?istupovat na stránky a?pou?ívat je smíte vyhradně v?souladu s?těmito Podmínkami pou?ití.  Rovně? jste povinni d?sledně dodr?ovat v?echny zákony, pravidla, p?edpisy a?zásady spole?nosti Caterpillar pro p?ístup na stránky a?jejich pou?ití, v?etně zákon?, pravidel a?p?edpis?, které platí pro chování online, obsah online a?export dat do a?ze Spojenych stát? a?země va?eho bydli?tě.  Kromě toho nesmíte:

 • P?istupovat na kteroukoli ?ást libovolné stránky, získávat ji, kopírovat, ani ji monitorovat, ani jakkoli reprodukovat ?i obcházet naviga?ní strukturu nebo prezentaci takové stránky za ú?elem získání, ani jako pokus o?získání jakychkoli materiál?, dokument? nebo informací pomocí prost?edk?, které stránka za tím ú?elem nezp?ístupnila, co? se vztahuje i?na pou?ití "robot? " pro "automatizované získávání dat ze stránek (scraping) "a?"p?ímych odkaz? ", "pavouk? ", nebo dal?ích automatickych za?ízení, program?, algoritm? nebo metodik, i?na jakékoli podobné ?i rovnocenné manuální procesy.  
 • Usilovat o?neoprávněny p?ístup k?některé ?ásti nebo funkci některé stránky nebo jiného systému ?i sítě spojené s?některou stránkou ?i některym serverem nebo pou?ívat hackerské praktiky, postupy pro "neoprávněné získání hesla" nebo jiné protiprávní prost?edky.  
 • Zji??ovat, skenovat nebo testovat chyby zabezpe?ení některé stránky nebo sítě spojené s?některou stránkou, ani poru?ovat zabezpe?ení nebo ově?ovací kontroly na některé stránce nebo síti spojené s?některou stránkou.  
 • Zpětně vyhledávat, sledovat nebo se sna?it o?sledování informací o?jiném u?ivateli ?i náv?těvníkovi stránky nebo jiném zákazníkovi spole?nosti Caterpillar, v?etně, ale nikoli vylu?ně, jeho osobních identifika?ních údaj? nebo jinych informací.  
 • Jednat zp?sobem, ktery bude mít za následek?nep?imě?ené nebo neúměrně vysoké zatí?ení infrastruktury některé stránky nebo systém? nebo sítí spole?nosti Caterpillar ?i systém? nebo sítí spojenych s?některou stránkou ?i spole?ností Caterpillar.      
 • Pou?ít jakékoli za?ízení, software nebo rutinu k?zásahu nebo pokusu o?zásah do ?ádného fungování některé stránky, do některé transakce prováděné na stránce nebo do toho, jak jiná osoba některou stránku pou?ívá.
 • ?í?it viry nebo jiné technické prost?edky, které by po?kozovaly spole?nost Caterpillar nebo zájmy ?i majetek jinych osob nebo subjekt?, v?etně ostatních u?ivatel? některé stránky.    
 • Obcházet na?i strukturu poplatk?, proces ú?tování nebo se vyhybat úhradě poplatk? dlu?nych spole?nosti Caterpillar nebo s?těmito zále?itostmi manipulovat.  
 • Fal?ovat identifikátory nebo s?nimi manipulovat s?cílem zast?ít p?vod některé zprávy nebo p?enosu, které zasíláte spole?nosti Caterpillar nebo prost?ednictvím některé stránky.  
 • Vydávat se za jinou osobu, p?edstírat ?e jinou osobu zastupujete nebo napodobovat jinou fyzickou osobu nebo subjekt.
 • U?ívat některou stránku k?ú?el?m, které jsou nezákonné ?i nep?ípustné podle těchto Podmínek pou?ití, k??ádostem o?provedení nezákonné ?innosti nebo jiné ?innosti, která poru?uje práva spole?nosti Caterpillar nebo jinych osob.

Práva du?evního vlastnictví
S?vyjimkou úpravy v?rozsahu vyslovně uvedeném pod záhlavím "Udělení licence "v?těchto Podmínkách pou?ití souhlasíte a?berete na vědomí následující:

 • Spole?nost Caterpillar je vlastníkem nebo dr?itelem licence k?ve?kerym práv?m vyplyvajícím z?patentového práva, autorského práva, práva obchodního tajemství, ochrannych známek a?ve?kerych dal?ích vlastnickych ?i morálních práv ke v?em aplikacím a?jejich obnovení, prodlou?ení a?znovuz?ízení, která jsou nyní v?platnosti nebo budou platit později, a?to po celém světě ("práva du?evního vlastnictví ") v?souvislosti se stránkami a?obsahem, v?etně, ale nikoli vylu?ně, práv k?návrhu, struktu?e, vyběru, koordinaci, vyjád?ení, "vzhledu a?dojmu " a?uspo?ádání tohoto obsahu ?i materiálu na stránkách ("DV spole?nosti Caterpillar ").  
 • K??ádné stránce ani obsahu vám nenále?í ?ádné právo, licence, ani podíl související s?právy du?evního vlastnictví.
 • Spole?nosti Caterpillar nále?í v?echna práva, majetkové podíly i?právní titul ke ka?dé náhradě, vylep?ení, aktualizaci, roz?í?ení, ?i odvozenému dílu i?ostatním úpravám (v?etně mimo jiné zapracování my?lenky, metody nebo procesu dodaného vámi nebo va?ím prost?ednictvím) DV spole?nosti Caterpillar provedenym jakoukoli osobou, a?to i?v?p?ípadech, kdy jste je uhradili, a?bez ohledu na to, zda se podobají va?im p?edmět?m práv du?evního vlastnictví.   Jste povinni provést nezbytné kroky k?p?edání těchto práv do rukou spole?nosti Caterpillar, v?etně nap?. postoupení (tímto je postupujete) v?ech práv du?evního vlastnictví, v?etně nap?. patentovych ?ádostí, morálních práv, a?autorskych práv ke stránce nebo obsahu nebo v?souvislosti s?nimi.  
 • ?ádnou ?ást stránek ani obsahu není dovoleno bez písemného souhlasu spole?nosti Caterpillar kopírovat, reprodukovat, opakovaně publikovat, na?ítat, vystavovat, ve?ejně zobrazovat, kódovat, p?ekládat, p?ená?et ani jakymkoli jinym zp?sobem ?í?it (v?etně "zrcadlení") na jiny po?íta?, server nebo webovou stránku nebo jiné médium za ú?elem publikace nebo ?í?ení, ani pro jakékoliv jiné komer?ní ú?ely.
 • V?echny známky uvedené na stránkách a v?obsahu jsou majetkem spole?nosti Caterpillar nebo p?íslu?nych vlastník? těchto známek a?jsou chráněny patenty USA a?právem mezinárodních ochrannych známek a?autorskym právem.  Pou?ití těchto známek bez vyslovného písemného souhlasu spole?nosti Caterpillar nebo p?íslu?ného vlastníka je p?ísně zakázáno.  
 • Spole?nost Caterpillar m??e podle svého uvá?ení deaktivovat a?zru?it p?ístup na stránky a?k?obsahu kterékoli osobě nebo subjektu, které poru?ují práva du?evního vlastnictví spole?nosti Caterpillar nebo jinych osob.

Udělení licence
Spole?nost Caterpillar vám uděluje omezenou, nevyhradní, nep?evoditelnou, nepostupitelnou licenci (bez práva na poskytnutí sublicence) pro p?ístup a?pou?ití stránek, a?to vyhradně komer?ně p?imě?enym zp?sobem, pro legitimní interní ú?ely a?ú?ely, které jsou jinak v?souladu s těmito Podmínkami pou?ití.  Nesmíte:

 • Reprodukovat, modifikovat, publikovat, ?í?it, ve?ejně vystavovat, upravovat, měnit, p?ekládat ani vytvá?et odvozená díla z??ádné stránky nebo obsahu.
 • Udělovat sublicence, pronajímat, prodávat, p?j?ovat, ani jinak p?ená?et stránky nebo obsah kterékoli t?etí straně.
 • Zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat ani se jinak pokou?et odvodit zdrojovy kód kterékoli stránky ?i obsahu.
 • Pou?ívat nebo kopírovat stránky nebo obsah jinym zp?sobem, ne? je vyslovně povoleno tímto ustanovením o?udělení licence a?těmito Podmínkami pou?ití.
 • Pou?ít ?ádnou stránku nebo obsah formou "st?ediska slu?eb" nebo jiného uspo?ádání, kdy t?etí strany dostanou va?ím prost?ednictvím mo?nost pou?ít p?íslu?né stránky ?i obsah.
 • Odstraňovat, zastírat nebo měnit ?ádné ozna?ení autorskych práv, ochrannych známek ?i jinych vlastnickych práv vlo?ené na stránce, do obsahu, p?ipojené k?nim nebo zp?ístupněné ve spojení s?nimi.  

Zástupce pro autorské právo
Spole?nost Caterpillar respektuje práva v?ech dr?itel? autorskych práv a?v?tomto ohledu p?ijala a?implementovala zásady, které zaji??ují odebrání ze stránek těch materiál?, které poru?ují práva dr?itel? autorskych práv.   Pokud se domníváte, ?e va?e dílo bylo zkopírováno zp?sobem, ktery p?edstavuje poru?ení autorského práva, p?edejte zástupci pro autorská práva spole?nosti Caterpillar v?echny následující informace, které vy?aduje zákon o?omezení odpovědnosti p?i poru?ení autorského práva k?obsahu online obsa?eného v?zákoně Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

 • Fyzicky nebo elektronicky podpis osoby oprávněné jednat jménem dr?itele vylu?ného práva, které bylo údajně poru?eno;
 • Ozna?ení díla, na které se vztahuje autorské právo a?které bylo údajně poru?eno, nebo v?p?ípadě oznámení tykajícího se několika takovych děl na jediném online webu reprezentativní seznam těchto děl na daném webu;
 • Ozna?ení materiálu, ktery poru?uje autorské právo nebo ktery je p?edmětem ?innosti poru?ující autorské právo a?ktery má byt odebrán ?i ke kterému má byt zamezen p?ístup, a?dostate?ně p?imě?ené informace umo?ňující materiál vyhledat;
 • Dostate?ně p?imě?ené informace umo?ňující kontaktovat stě?ující si stranu;
 • Prohlá?ení, ?e je stě?ující strana v?dobré ví?e p?esvěd?ena o?tom, ?e pou?ití materiálu, na které se stí?nost vztahuje, nebylo schváleno dr?itelem autorského práva, jeho zástupcem nebo není v?souladu se zákonem a
 • prohlá?ení, ?e informace v?oznámení jsou p?esné a??e stě?ující si strana je pod hrozbou postihu za k?ivé svědectví oprávněná jednat jménem dr?itele vylu?ného práva, které bylo údajně poru?eno.

Zástupce pro autorské právo spole?nosti Caterpillar, ktery má na starosti stí?nosti na poru?ování autorskych práv na tomto webu nebo v?jeho souvislosti lze kontaktovat následujícími zp?soby:

Zástupce pro autorské právo
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620, USA
E-mail:  CopyrightAgent@cat.com

P?íspěvky
Nepou?ívejte tuto stránku jako prost?edek k?odeslání informací, které pova?ujete za chráněné. Není-li v?podmínkách pou?ití pro va?e transakce se sí?ově propojenou stránkou nebo v?písemném ujednání se spole?ností Caterpillar ohledně va?eho konkrétního pou?ití sí?ově propojené stránky vyslovně stanoveno jinak, v?echny vámi odeslané materiály se budou pova?ovat za p?íspěvky, které spole?nost Caterpillar m??e dále pou?ít podle svého vlastního uvá?ení, a?to bez ohledu na jakékoli vlastnické nároky nebo vyhrady práv v?nich uvedené. Rovně? souhlasíte, ?e materiály, v?etně, ale nikoli vylu?ně, dotaz?, p?ipomínek, návrh?, nápad?, plán?, poznámek, vykres?, p?vodních nebo tv?r?ích materiál? nebo jinych informací, které poskytnete v?e-mailu nebo p?íspěvku spole?nosti Caterpillar, nebo zve?ejníte na této stránce, nebudou d?věrné (s?vyhradou Zásad ochrany osobních údaj? spole?nosti Caterpillar) a?stávají se vyhradním majetkem spole?nosti Caterpillar. Spole?nost Caterpillar vlastní vyhradní práva, v?etně v?ech práv du?evního vlastnictví, a?má nárok na neomezené vyu?ívání těchto materiál? pro jakykoli komer?ní nebo jiny ú?el, bez potvrzení i?jakékoli náhrady pro vás.  Odeslání jakéhokoli materiálu do spole?nosti Caterpillar, v?etně zve?ejnění materiál? na libovolném fóru nebo v?interaktivní sekci, znamená neodvolatelné z?eknutí se ve?kerych "morálních práv " k?takovym materiál?m, v?etně práv na uvedení jména a?u?ití díla neznehodnocujícím zp?sobem.

Soukromí
P?ístupem na stránku nebo jejím pou?itím stvrzujete, ?e jste obdr?eli p?íslu?né Oznámení o?ochraně osobních údaj? platné pro p?edmětnou stránku (dostupné na této stránce) a?Globální prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? ve spole?nosti Caterpillar a??e chápete a?souhlasíte, ?e va?e osobní údaje budou shroma??ovány, sdíleny a?dále zpracovávány v?souladu s?Oznámením a?Prohlá?ením o?ochraně osobních údaj?.

Interaktivní fóra a?u?ivatelské materiály
Sou?ástí stránek mohou byt diskusní fóra a?interaktivní sekce.   Ani? tím jsou omezena ostatní ustanovení těchto Podmínek pou?ití, zavazujete se pou?itím těchto fór nebo interaktivních sekcí, ?e nebudete ?init následující:

 • Nahrávat, ?í?it nebo jinak publikovat prost?ednictvím některé stránky jakoukoli zprávu, data, informace, text nebo jiny materiál ("u?ivatelsky materiál "), ktery je protiprávní, hanlivy, pomlouva?ny, obscénní, pornograficky, neslu?ny, sprosty, obtě?ující, vyhru?ny, ?kodlivy, naru?uje soukromí nebo osobnostní práva, je pobu?ující nebo jinak závadny.
 • Odesílat nebo p?ená?et jakékoli u?ivatelské materiály, které by naplňovaly skutkovou podstatu trestného ?inu, nebo k?němu podněcovaly, poru?ovaly práva jakékoli strany, nebo které by jinak zakládaly odpovědnost nebo poru?ovaly místní, státní, národní ?i mezinárodní právo.
 • Odesílat nebo p?ená?et u?ivatelské materiály, které poru?ují práva k?některému patentu, ochranné známce, obchodnímu tajemství, autorská práva nebo jiná práva du?evního vlastnictví ?i chráněná práva některého subjektu.  Zve?ejňováním u?ivatelského obsahu sou?asně prohla?ujete a?zaru?ujete, ?e máte právo takové u?ivatelské materiály ?í?it a?reprodukovat.
 • ?í?it nebo zve?ejňovat bez písemného svolení spole?nosti Caterpillar nevy?ádané propaga?ní akce, reklamu nebo ?ádosti o?finan?ní prost?edky, zbo?í ?i slu?by, v?etně nevy?ádané po?ty a?spamu.
 • Spole?nost Caterpillar nemá ?ádnou, ani právní, odpovědnost za u?ivatelské materiály zve?ejněné nebo odeslané vámi ?i jakoukoli t?etí stranou, ani za chyby, pomluvy, urá?ky, urá?ky na cti, opomenutí, nepravdy, obscénnosti, pornografii nebo profánnost, se kterymi se p?ípadně setkáte.  Jako poskytovatel interaktivních slu?eb nabízí spole?nost Caterpillar pouze fórum pro vyjád?ení a?není odpovědná za ?ádné tvrzení, prohlá?ení, ani u?ivatelské materiály dodané jeho u?ivateli.

Spole?nost Caterpillar má právo, av?ak nikoli povinnost, monitorovat jakoukoli ?innost a?u?ivatelské materiály související s?jejími fóry a?interaktivními sekcemi. Spole?nost Caterpillar také m??e pro?et?it ka?dé ohlá?ené poru?ení jejích zásad ?i stí?nost a?p?ijmout kroky, které uzná za vhodné.  Takovym krokem m??e byt nap?. vydání varování, pozastavení nebo ukon?ení slu?by nebo odstranění zve?ejněnych u?ivatelskych materiál?. Spole?nost Caterpillar si vyhrazuje a?má právo podle vylu?ně vlastního uvá?ení odstranit, provést vyběr nebo upravit u?ivatelské materiály, které poru?ují tyto podmínky nebo jsou z?jinych d?vod? nevhodné.  

Za ve?keré zprávy nebo jiné u?ivatelské materiály, které ode?lete nebo p?enesete na některou stránku, a?to v?etně jejích diskusních fór nebo interaktivních sekcí, máte vyhradní odpovědnost vy sami.

Vyhledová prohlá?ení
Na stránkách a?v?dokumentech, které spole?nost Caterpillar zp?ístupnila jejich prost?ednictvím, mohou byt uvedena prohlá?ení o?budoucích událostech a?o?ekáváních, tj. vyhledová prohlá?ení ve smyslu amerického zákona o?reformě soukromych spor? ve věcech cennych papír? (Private Securities Litigation Reform Act) z?roku 1995.   Vyhledová prohlá?ení lze ?asto poznat podle slov ?vě?it“, ?odhadovat“, ?bude“, ?bylo by“, ?o?ekávat,“ ?p?edpokládat“, ?plánovat“, ?plán“, ?zamy?let“, ?mohlo by“, ?mělo by“ a?jinych podobnych slov ?i vyraz?.   Ka?dé tvrzení, které neuvádí ji? nastalé skute?nosti, je vyhledové prohlá?ení, v?etně nap?. tvrzení ohledně na?ich vyhled? do budoucnosti, plán?, p?edpovědi nebo popisy trend?. Tato prohlá?ení nep?edstavují záruku budoucích vykon?, p?i?em? se nijak nezavazujeme, ?e budeme svá vyhledová prohlá?ení aktualizovat.  Skute?né vysledky spole?nosti Caterpillar se mohou podstatně li?it od údaj? uvedenych nebo p?edpokládanych v?na?ich vyhledovych prohlá?eních, a?to podle mnoha faktor?, v?etně, ale nikoli vylu?ně, těchto ?initel?: (i), globální hospodá?ské podmínky a?hospodá?ské podmínky v?odvětvích a?na trzích, kde p?sobíme; (ii) státní měnové nebo fiskální zásady a?vydaje na infrastrukturu; (iii) r?st cen komodit nebo díl?, vykyvy v?poptávce po na?ich vyrobcích nebo omezená dostupnost surovin a?díl?, v?etně oceli; (iv) schopnost a?mo?nost na?ich zákazník?, prodejc? a?dodavatel? ?ídit svou likviditu; (v) politická a?ekonomická rizika a?nestabilita, v?etně vnitrostátních nebo mezinárodních konflikt? a?ob?anskych nepokoj?; (vi) mo?nosti na?í spole?nosti a?spole?nosti Cat Financial: udr?et si rating, p?edcházet vyznamnému zvy?ování ceny úvěr? a?mít p?ístup na kapitálové trhy; (vii) finan?ní zdraví a?bonita zákazník? spole?nosti Cat Financial; (viii) změny úrokovych sazeb nebo likvidity na trhu; (ix) změny v?právní úpravě finan?ních slu?eb; (x) nemo?nost naplnit o?ekávané vyhody z?akvizic, nap?. spole?nosti ERA Mining Machinery Limited, a?z?oddělení obchodních spole?ností, nap?. vy?lenění distribu?ní spole?nosti Bucyrus International, Inc. mezi na?e nezávislé prodejce; (xi) zásady pro mezinárodní obchod a?investice; (xii) p?ijetí na?ich vyrobk? a?slu?eb na trhu; (xiii) změny v?konkuren?ním prost?edí, v?etně podílu na trhu, cenotvorbě a?geografickém a?vyrobkovém mixu odbytu; (xiv) úspě?ná realizace projekt? na roz?í?ení kapacity, kampaně pro sní?ení náklad? a?lep?í efektivitu nebo produktivitu, v?etně systému Caterpillar Production System; (xv) rozhodnutí ohledně ?ízení zásoby a?postupy po?izování na?ich prodejc? nebo vyrobc? originálních za?ízení; (xvi) dodr?ování zákon? a?p?edpis? o??ivotním prost?edí; (xvii) údajné ?i skute?né poru?ení odvětvovych ?i protikorup?ních zákon? a?p?edpis?; (xviii) navy?ení daňovych vydaj? nebo jejich potenciálního rozsahu; (xix) měnové vykyvy; (xx) dodr?ování finan?ních závazk? ze strany na?í i?spole?nosti Cat Financial; (xxi) vy??í závazky financování penzijních fond?; (xxii) spory s?odbory ?i jiné pracovněprávní zále?itosti; (xxiii) záva?ná právní ?ízení, ?aloby ?i ?et?ení; (xxiv) nové po?adavky kladené emisními p?edpisy pro uhlík v?p?ípadě jejich schválení; (xxv) změny v?ú?etních standardech; (xxvi) selhání nebo poru?ení zabezpe?ení informací; (xxvii) nep?íznivé dopady p?írodních pohrom; a?(xviii) dal?í faktory podrobněji popsané v??ástech pod názvem "Mana?erská diskuze a?analyza" a?"Rizikové faktory" v?na?em nejnověj?ím formulá?i 10-K podaném k?americké komisi pro cenné papíry (SEC).

Tiskové zprávy
Obsah tiskovych zpráv vydanych spole?ností Caterpillar je t?eba pova?ovat za správny a?aktuální jen k?datu zve?ejnění p?íslu?né zprávy.  Spole?nost Caterpillar nemá v?úmyslu aktualizovat informace obsa?ené v?tiskovych zprávách a?vyslovně se z?íká povinnosti je aktualizovat. Ve?keré vyhledové informace jsou podávané v?rámci re?imu ?bezpe?ného p?ístavu“ pro vyhledová sdělení a?jsou zatí?ené podstatnym rizikem.

Odmítnutí záruk
SPOLE?NOST CATERPILLAR, JEJí ?EDITELé, VEDOUCí PRACOVNíCI, ZAMěSTNANCI, DODAVATELé, PRODEJCI, P?IDRU?ENé SPOLE?NOSTI, ZáSTUPCI A?POSKYTOVATELé LICENCí ("SMLUVNí STRANY TVO?íCí SPOLE?NOST CATERPILLAR ") SE Z?íKAJí ODPOVěDNOSTI ZA VE?KEROU P?íPADNOU úJMU VYPLYVAJíCí Z?VA?EHO POU?íVáNí NěKTERé STRáNKY ?I OBSAHU.  VYSLOVNě STVRZUJETE A?SOUHLASíTE, ?E: (a) STRáNKY A?OBSAH JSOU POSKYTOVáNY "TAK, JAK JSOU", " SE V?EMI CHYBAMI" A?"V?PODOBě, VE KTERé JSOU K?DISPOZICI", P?I?EM? VE?KERá RIZIKA V?SOUVISLOSTI S?DOSTATE?NOU KVALITOU, VYKONEM, SPRáVNOSTí A?VYNALO?ENYM úSILíM NESETE VY; (b) V?MAXIMáLNíM ROZSAHU, JAKY DOVOLUJE P?íSLU?Ná PRáVNí úPRAVA, SMLUVNí STRANY TVO?íCí SPOLE?NOST CATERPILLAR NE?INí ?áDNé PROHLá?ENí, NEDáVAJí ZáRUKY, A?TO ANI VYSLOVNé ?I P?EDPOKLáDANé ?I VYPLYVAJíCí ZE ZáKONA NEBO VZNIKLé JINAK, V?ETNě NAP?. (1) ZáRUKY PRáVNíHO TITULU, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL, ODBORNéHO PROVEDENí, P?ESNOSTI, KLIDNé DR?BY BEZ RU?IVYCH ZáSAH?, BEZ ZATí?ENí ZáVAZKY A?ZáSTAVNíM PRáVEM A?ZáRUKY ZACHOVáNí PRáV T?ETíCH OSOB, (2) ZáRUKY VZE?Lé Z?JEDNáNí, POU?ITí NEBO OBCHODNíCH ZVYKLOSTí, (3) ZáRUKY TYKAJíCí SE ZABEZPE?ENí, SPOLEHLIVOSTI, V?ASNOSTI A?VYKON? STRáNEK A?OBSAHU, A?(4) ZáRUKY, ?E Vá? P?íSTUP NA STRáNKY NEBO K?OBSAHU NEBO JEJICH POU?ITí BUDOU SPL?OVAT VA?E PO?ADAVKY A?BUDOU NEP?ERU?ENé NEBO BEZCHYBNé; A?(c) ?E BUDETE P?ISTUPOVAT NA NABíZENé STRáNKY NEBO K?OBSAHU NEBO JE POU?IJETE PODLE SVéHO VLASTNíHO UVá?ENí A?NA VLASTNí RIZIKO, A??E PONESETE VYHRADNí ODPOVěDNOST ZA VE?KERé ?KODY NA VA?EM PO?íTA?OVéM SYSTéMU NEBO ZA ZTRáTU DAT V?D?SLEDKU TAKOVéHO P?íSTUPU NEBO POU?ITí.  BEZ OHLEDU NA VA?E POU?ITí STRáNEK A?OBSAHU A?BEZ OHLEDU NA JAKéKOLI INFORMACE NA NICH UVEDENé (A? P?ESNé ?I NEP?ESNé) OHLEDNě PROVOZU, úDR?BY NEBO STAVU VYKONNOSTI STROJ?, NESETE VYHRADNí ODPOVěDNOST ZA SPRáVNé FUNGOVáNí, PODPORU A?úDR?BU STROJ? A?P?EBíRáTE VE?KERá RIZIKA S?NIMI SOUVISEJíCí.  ?áDNé ZáRUKY NEROZ?I?UJí ROZSAH ZáRUK VYSLOVNě UDěLENYCH V?TěCHTO PODMíNKáCH POU?ITí.  

Omezení odpovědnosti, náprava
V??áDNéM P?íPADě, A?TO V?ETNě NEDBALOSTI, NEMAJí SMLUVNí STRANY TVO?íCí SPOLE?NOST CATERPILLAR POVINNOST VáM ANI T?ETí STRANě (V?ETNě ZáKAZNíK?) NAHRADIT JAKéKOLI ?KODY, V?ETNě NAP?. P?íMYCH, NEP?íMYCH, NáHODNYCH, ZVLá?TNíCH ?I P?íKLADMYCH ?KOD, ?KOD, KTERé UTRPěLA T?ETí STRANA, A?NáSLEDNYCH ?KOD (ANI PROVéST NáHRADU ?KOD S?REPRESIVNí FUNKCí, NAHRADIT U?LY ZISK Z?PODNIKáNí, P?ERU?ENí PODNIKáNí, ZTRáTU DAT, ZTRáTU OBCHODNíCH INFORMACí, VIROVOU INFEKCI, VYPADKY SYSTéMU A?PODOBNě) VZNIKLé NA ZáKLADě NEBO VYPLYVAJíCí Z?TěCHTO PODMíNEK POU?ITí ?I VA?EHO P?íSTUPU, POU?ITí, ZNEU?ITí NEBO NEMO?NOSTI POU?íT NěKTEROU STRáNKU NEBO OBSAH, A?TO ANI KDY? BYLA SPOLE?NOST CATERPILLAR UPOZORNěNA NA MO?NOST VZNIKU TAKOVYCH ?KOD (V?ETNě ?KOD ZP?SOBENYCH T?ETíM STRANáM).  VYLOU?ENí POVINNOSTI K?NáHRADě ?KOD V?TéTO ?áSTI JE NEZáVISLé NA NáPRAVě POSKYTOVANé NA ZáKLADě TěCHTO PODMíNEK POU?ITí A?P?ETRVáVá I?V?P?íPADě, KDY TATO NáPRAVA NESPLNí SV?J ZáKLADNí ú?EL NEBO JE JINAK NEVYMAHATELNá.  TATO OMEZENí A?VYJIMKY PLATí BEZ OHLEDU NA TO, ZDA POVINNOST NáHRADY ?KOD VZNIKá NA ZáKLADě PORU?ENí SMLOUVY NEBO ZáRUKY, NEDBALOSTI NEBO Z?JAKéHOKOLI JINéHO D?VODU ?ALOBY, A?TO V?ROZSAHU, V?NěM? P?íSLU?NY ZáKON TAKOVéMU VYLOU?ENí A?OMEZENí NEBRáNí.  V??áDNéM P?íPADě NEP?ESáHNE CELKOVá ODPOVěDNOST SPOLE?NOSTI CATERPILLAR V??I VáM ZA VE?KERé NáHRADY ?KOD, ZTRáT A?D?VODY ?ALOBY, A? VYPLYVAJí ZE SMLOUVY, P?ESNě VYMEZENé ODPOVěDNOSTI, OB?ANSKOPRáVNíHO DELIKTU (V?ETNě NEDBALOSTI) NEBO Z?JINéHO D?VODU, ?áSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI SPOLE?NOSTI CATERPILLAR V?RáMCI POSLEDNíHO UPLYNUV?íHO MěSíCE ZA SV?J P?íSTUP NEBO POU?ITí P?íSLU?Né STRáNKY A?OBSAHU.  

Některé zákony neumo?ňují omezit p?edpokládané záruky nebo vylou?it ?i omezit náhrady ur?itych ?kod.  Pokud se tyto zákony uplatní, pak se na vás některá nebo v?echna vy?e uvedená vylou?ení odpovědnosti, vyjimky ?i omezení nemusejí vztahovat, a?mohou vám nále?et dal?í práva nad rámec práv uvedenych zde.

Od?kodnění  
Souhlasíte, ?e od?kodníte, budete bránit a?chránit smluvní strany tvo?ící spole?nost Caterpillar proti v?em nárok?m, po?adavk?m a??alobám ?i jinym ?ízením proti nim vedenym t?etí stranou z?d?vodu nebo v?souvislosti s?va?ím (a) pou?itím některé stránky (v?etně zpráv ?i u?ivatelskych materiál?, které jste zve?ejnili nebo odeslali na některé interaktivní fórum), (b) poru?ením těchto Podmínek pou?ití nebo (c) poru?ením zákona, p?edpisu nebo práv t?etí strany.  Jste povinni uhradit ve?keré náklady, náhrady ?kod a?vydaje, v?etně nap?. p?imě?enych náklad? na právní zastoupení a?náklad? p?iznanych ve prospěch smluvních stran tvo?ících spole?nost Caterpillar nebo náklad?, které jim vznikly jinym zp?sobem v?souvislosti ?i následkem zmíněnych nárok?, ?alob, po?adavk? ?i jinych ?ízení.

Ukon?ení
Spole?nost Caterpillar m??e podle vlastního uvá?ení zru?it va?e u?ivatelské jméno a?heslo a?va?e právo na p?ístup nebo pou?ití stránek a?obsahu, a?to kdykoli a?z?jakéhokoli d?vodu.  Pokud poru?íte tyto Podmínky pou?ití nebo nedodr?íte některé zde uvedené, bude tímto udělená licence automaticky ukon?ena i?bez dal?ích krok? spole?nosti Caterpillar.  Po ukon?ení těchto Podmínek pou?ití, a?to z?jakéhokoli d?vodu, musíte p?estat pou?ívat stránky a?obsah   Ustanovení pod záhlavími Odmítnutí záruk, Omezení odpovědnosti, náprava, Od?kodnění, Import a?export, Smluvní proml?ení, ?e?ení spor? a?povinnost rozhod?ího ?ízení, Volba práva a?Oddělitelnost budou platit i?po ukon?ení těchto Podmínek pou?ití.

Aktualizace stránek
Vyhrazujeme si právo kdykoli podle vlastního uvá?ení změnit kdykoli bez p?edchozího upozornění kteroukoli stránku a?obsah, co? platí i?pro odstranění kterékoli stránky nebo obsahu.  Kdy? budou k?dispozici nové nebo zlep?ené verze stránek, m??eme po?adovat aktualizaci va?í nyněj?í verze souvisejícího softwaru.  Pokud spole?nost Caterpillar vyslovně neuvede jinak, podléhají v?echny nové nebo zlep?ené verze stránek, obsahu a?slu?eb těmto Podmínkám pou?ití.

Propojené stránky
Weby mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky nebo prost?edky t?etích stran ("propojené stránky"). Tyto propojené stránky jsou nabízeny vyhradně pro va?e vět?í pohodlí. Nad těmito propojenymi stránkami nemá spole?nost Caterpillar kontrolu a?není za jejich obsah odpovědná ani jej neschvaluje, co? platí i?pro ve?keré informace nebo materiály na nich uvedené. P?i své interakci s?těmito propojenymi stránkami pou?ijte vlastní nezávisly úsudek.

Import a?export
Stránky nebo obsah nesmíte pou?ívat ani jinak exportovat ?i opakovaně exportovat, s?vyjimkou p?ípad? povolenych zákony Spojenych stát? a?zákony na tom území, kde byly stránky, obsah a?nabídky slu?eb získány. Konkrétně platí, ?e mimo jiné nelze stránky a?obsah exportovat ani reexportovat (a) do ?ádné země, na kterou Spojené státy uvalily embargo, (b) ?ádné osobě uvedené na seznamu Zvlá?? vymezenych státních p?íslu?ník? Ministerstva financí USA ?i na seznamech zakázanych osob nebo subjekt? Ministerstva obchodu USA. Prohla?ujete a?zaru?ujete, ?e svym p?ístupem a?pou?itím stránek a?obsahu neporu?íte tyto zákony a??e se nenacházíte v?některé z?takto ur?enych zemí ani na ?ádném takovém seznamu. Rovně? souhlasíte, ?e nebudete pou?ívat ?ádnou stránku ani obsah k?ú?el?m zakázanym zákony USA, v?etně mimo jiné k?vyvoji, navrhování ?i vyrobě jadernych, balistickych, chemickych ?i biologickych zbraní.

Práva vlády Spojenych stát?
Stránky a?obsah p?edstavují "komer?ní p?edměty" podle definice tohoto termínu v?p?edpisu 48 C.F.R. §2.101 a?skládají se z?"komer?ního po?íta?ového softwaru" a?"dokumentace komer?ního po?íta?ového softwaru ", jak je pou?ívá p?edpis 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202. 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202-1 a? 227.7202-4, a?to podle situace, p?i?em? jako komer?ní po?íta?ovy software a?dokumentace komer?ního po?íta?ového softwaru jsou pod licencí poskytnuty koncovym u?ivatel? z?vlády USA (a) pouze jako komer?ní p?edměty a?(b) pouze s?těmi právy, která jsou udělena v?em ostatním koncovym u?ivatel?m v?souladu s?těmito podmínkami.

Smluvní proml?ení
Souhlasíte, ?e na základě ?ádné události, ke které do?lo více ne? 12?měsíc? po datu, ke kterému jste se dozvěděli nebo p?i uplatnění nále?ité pé?e mohli dozvědět o?jejích podstatnych skute?nostech, nebudete v??i spole?nosti Caterpillar uplatňovat v?p?ímé nebo nep?ímé souvislosti s?těmito Podmínkami pou?ití ?ádné nároky ani po?adavky na ?e?ení takového sporu ?i uplatňovat tuto událost jako ?alobní d?vod.

?e?ení spor? a?povinnost rozhod?ího ?ízení
V?echny spory, nároky a?kontroverze související jakkoli s?va?ím pou?itím stránek nebo obsahu nebo jakychkoli vyrobk? ?i slu?eb, které se na těchto stránkách prodávají nebo ?í?í, p?ípadně jinak vyplyvající z?těchto Podmínek pou?ití nebo s?nimi související se budou ?e?it závaznym rozhod?ím ?ízením, a?nikoli p?ed soudem, s?vyhradou, ?e m??ete uplatnit své nároky p?ed soudem pro drobné ?aloby, pokud jeho podmínkám vá? nárok vyhovuje.  Na tyto Podmínky pou?ití se vztahuje americky federální zákon o?rozhod?ím ?ízení (Federal Arbitration Act) a?federální právo rozhod?ího ?ízení.

K?zahájení rozhod?ího ?ízení musíte zaslat dopis se ?ádostí o?arbitrá? a?popisem va?eho nároku na adresu:  Chief Legal Officer, Caterpillar Inc., 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015.  Rozhod?í ?ízení bude probíhat v?Chicagu ve státě Illinois podle pravidel obchodní arbitrá?e a?mediace (Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures) organizace American Arbitration Association (AAA).  Na va?í ?ádosti o?arbitrá? musí byt po?tovní razítko s?datem spadajícím do období uvedeného vy?e v??ásti "Smluvní proml?ení. "   Rozhod?í ?ízení nelze ?ádat po p?íslu?ném datu proml?ení, kdy by bylo v?rozporu s?po?adavkem na legitimitu nebo spravedlnost ?ízení podle práva ekvity.

Ka?dy z?nás souhlasí, ?e ?ízení o??e?ení sporu proběhne pouze mezi jednotlivymi osobami, nikoli formou hromadné, konsolidované nebo zástupné ?aloby.  Pokud z?nějakého d?vodu proběhne ?e?ení nároku p?ed soudem, a?nikoli v?rozhod?ím ?ízení, z?íká se ka?dy z?nás práva na soudní ?ízení p?ed porotou.  Ka?dy z?nás rovně? souhlasí s?tím, ?e kdokoli z?nás m??e zahájit soudní spor o?zákaz poru?ování nebo jiného zneu?ití práv du?evního vlastnictví.

Panel rozhodc? musí tvo?it jedna osoba jmenovaná spole?ností Caterpillar a?vámi.  Tato osoba musí (i) byt vybrána ze seznamu mo?nych rozhodc? organizace AAA, (ii) mít alespoň 10?let zku?eností v?oboru, ktery je p?edmětem sporu, a?(iii) byt právník, jeho? 10letá zku?enost se tyká soudních spor? a?otázek rozhod?ího ?ízení, které jsou p?edmětem sporu.  Pokud se spole?nosti Caterpillar a?vám nepoda?í na osobě rozhodce vzájemně dohodnout do 15 pracovních dn? po obdr?ení ?ádosti o?rozhod?í ?ízení, sestaví panel rozhodc? správní kancelá? organizace AAA.  Tato kancelá? musí během pěti dn? od upozornění jedné ze stran vázanych těmito Podmínkami vybrat jednoho rozhodce, ktery splňuje po?adavky stanovené v?tomto odstavci.  Tento rozhodce vydá své rozhodnutí podle mo?ností co nejd?íve po svém jmenování, p?i?em? musí dodr?ovat tyto Podmínky pou?ití.

Tato dohoda o?rozhod?ím ?ízení musí byt konkrétně vymahatelná u?libovolného soudu v?p?íslu?né jurisdikci.  Ka?dé rozhodnutí rozhodce v?rozhod?ím ?ízení je kone?né a?závazné pro v?echny strany, p?i?em? m??e byt potvrzeno kterymkoli p?íslu?nym soudem v?souladu s?p?íslu?nymi zákony.

Straně, která v?rozhod?ím, nebo soudním ?ízení zvítězila, musí byt druhou stranou uhrazeny v?echny náklady, vydaje a?poplatky, v?etně mimo jiné p?imě?ené odměny za právní zastoupení.

Volba práva, oddělitelnost
Tyto Podmínky pou?ití se ?ídí zákony státu Illinois ve Spojenych státech americkych (bez ohledu na zákony, které by se mohly uplatnit na základě jeho zásad p?i kolizi právních ?ád?).  Ka?dá ze stran se pod?ídí vyhradní jurisdikci soud? v?tomto místě.  Pokud soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek pou?ití nebo jeho uplatnění neplatnym nebo nevynutitelnym, nebude mít jeho neplatnost nebo nevynutitelnost vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek pou?ití, které z?stanou v?platnosti v?plném rozsahu, p?i?em? budou interpretována tak, aby p?imě?eně a?co nejlépe naplnila záměr stran.  Strany dále souhlasí s?tím, ?e ka?dé neplatné ?i nevynutitelné ustanovení nahradí platnym a?vynutitelnym ustanovením, které bude vytvo?eno tak, aby v?mí?e umo?něné p?íslu?nymi zákony, naplnilo obchodní ú?el a?záměr zmíněného neplatného ?i nevynutitelného ustanovení.  úmluva OSN o?mezinárodní koupi zbo?í se neuplatní.

Uvědomujeme si, ?e na tuto stránku m??ete p?istoupit z?kteréhokoli území s?vlastním právním ?ádem na celém světě, p?i?em? prakticky nem??eme takovému p?ístupu p?edejít.  Tato stránka byla navr?ena tak, aby byla v?souladu se zákony státu Illinois a?Spojenych stát?. Pokud je některá ?ást obsahu nebo u?ivatelské materiály na některé stránce, p?ípadně va?e pou?ití některé stránky, v?rozporu se zákony v?místě, kde se p?i p?ístupu na stránku právě nacházíte, pak tato stránka není ur?ena pro vás, a??ádáme vás, abyste ji nepou?ívali. O?zákonech v?právním ?ádu, kde se nacházíte, jste povinni se sami informovat a?dodr?ovat je.

úplnost ujednání
Tyto Podmínky pou?ití (a?rovně?, v?p?íslu?ném rozsahu, i?doplňující podmínky pro konkrétní sí?ově propojené stránky a?v?echny licen?ní smlouvy koncového u?ivatele pro ve?kery související software, v?etně mobilních aplikací) p?edstavují úplné ujednání mezi vámi a?námi ohledně stránek  a?obsahu a?nahrazují v?echna p?edchozí ujednání.  Záhlaví ?ástí uvedená v?této dohodě slou?í pouze k?orientaci a?nemají ?ádny právní ani smluvní ú?inek.  Rovně? se neuplatní ?ádné podmínky uvedené v?cenové ?i jiné nabídce, potvrzení, faktu?e, ani jiném obdobném dokumentu, bez ohledu na jeho ozna?ení, ktery jste p?ímo nebo nep?ímo vystavili.

Dotazy
Máte-li dotazy ohledně těchto Podmínek pou?ití, napi?te spole?nosti Caterpillar Inc. na adresu 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015, Attn:   Deputy General Counsel—Commercial, Legal Services, Law, Security & Public Policy.

 

影音资源