<ins id="xpvpp"></ins>
<ins id="xpvpp"><span id="xpvpp"></span></ins>
<del id="xpvpp"></del>
<cite id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<i id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>
<ins id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<var id="xpvpp"></var><del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>

VER? Y?NET???M? BEYANI

SON GüNCELLEME: 15 A?ustos 2018

VER? Y?NET???M? BEYANI

English  |  中文   |  日本語   |  Espa?ol   |  Fran?ais   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski
Nederlands  |  ?e?tina   |  Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  ???????   |  ?????   |  Türk   |  ??   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ???

Bu Veri Y?neti?imi A??klamas?, makineler, ürünler ve di?er varl?klar (mü?tereken “Varl?klar”) veya bunlarla ili?kili i? sahalar?yla ilgili bilgiyi da??t?m a?lar?ndan ve ilgili tüzel ki?iliklerinden (“Da??t?m A?lar?”), Ba?l? ?irketlerinden (a?a??da tan?mlanan ?ekilde) ve mü?terilerimizin ve onlar?n mü?terilerinin her birinden toplamak i?in Caterpillar Inc.'nin (mü?tereken Ba?l? ?irketlerimiz, “Caterpillar”, “biz”, “bize” veya “bizim”) uygulamalar?n? a??klar.  Bu bilgileri ?unlar dahil olmak üzere ?evrim i?i ve d??? yollar ile toplar?z: (1) bilgisayarlar, API’ler ve mobil cihazlar üzerinde veya bunlar vas?tas? ile kullan?lan uygulamalar ve platformlar; (2) gerek Caterpillar gerek ba?ka ?irketler taraf?ndan üretilen Varl?klar üzerindeki telematik veya ba?ka cihazlar (“Cihazlar” ve Uygulamalar ile birlikte “Say?sal Sunumlar”) ve (3) bize ait Da??t?m A?lar?m?z, bile?en üreticileri, hizmet tedarik?ileri ve mü?teriler.  Bu Veri Y?neti?imi Beyan?nda kullan?lan ?ekilde, “siz” bireysel olarak siz ve uygun ?ekilde, temsil etti?iniz ?irket veya tüzel ki?ilik ve bunlar?n ?al??anlar?n?n, temsilcilerinin ve temsilcilerinin her biri anlam?na gelir.

Bize ait say?sal sunumlar?n hangi bilgileri ald???n?, üretti?ini ve iletti?ini ve bu bilgiler ile ne yapt???m?z? anlamak i?in bu Beyan? düzenli aral?klar ile dikkatli ?ekilde incelemeniz gerekir.  Bize Sistem Verileri, Faaliyet Verileri veya Ki?isel Bilgiler (her birisi a?a??da tan?mlanm??t?r) sa?lamakla bu bilgilerin toplanmas?, kullan?lmas? ve payla??lmas? dahil olmak üzere bu Veri Y?neti?imi Beyan?n?n hükümlerini ve ko?ullar?n? kabul etmi? olursunuz.

Hangi Bilgileri toplayabiliriz

Ki?isel BilgiCaterpillar Global Veri Gizlilik A??klamas?nda daha fazla a??kland??? ?ekilde belirli bir birey hakk?ndaki veya belirli bir bireyi tan?mlayan veya tan?mlayabilecek herhangi bir bilgidir.  Bu Veri Y?neti?imi Beyan? a??kl?k ve ?effafl?k ama?lar? i?in Ki?isel Bilgiye y?nelik at?flar? i?erirken, Caterpillar Global Veri Gizlilik A??klamas? ve Dijital Sunumlar?n?z i?in ge?erli gizlilik bildirimi Ki?isel bilginin toplanmas?, kullan?m?, aktar?m?, a??klanmas? ve y?netimi dahil olmak üzere bu belgelerde a??klanan konular ba?lam?nda denetleyicidir.  Bu Veri Y?neti?imi Beyan?ndaki hi?bir husus, Caterpillar Global Veri Gizlili?i Beyan?n? veya ge?erli herhangi bir gizlilik bildirimini de?i?tirmeyi ama?lamaz.

 “Sistem Verileri” a?a??dakiler dahil olmak üzere Say?sal Sunumlar taraf?ndan ?zümsenen veya kullan?lan veya üretilen bilgilerdir:

 • Cihaz, Varl?k ve Bile?en Bilgileri; Varl?klara tak?lm?? ?al??ma ara?lar? veya daha ba?ka ?evre cihazlar? dahil olmak üzere model numaras?, seri numaras?, sipari? numaras?, yaz?l?m ve donan?m sürüm numaralar?, performans ve konfigürasyon dahildir.
 • Elektronik Veriler; sens?r kay?t günlükleri, e?ilimler, ?ubuk grafikler, vaka verileri, di?er uyar?lar, say?sal durum verileri, hata kodlar?, r?lanti zaman?, günlük ve toplam yak?t tüketimi, emisyon verileri, servis ?l?üm saatleri, bir Varl?ktan el ile veya otomatik ?ekilde indirilen elektronik veri dosyalar?, sorun bulma verileri ve mü?teriye ve Varl??a ve bir Cihaz taraf?ndan kullan?lan ileti?im kanal?na ba?l? olarak di?er veriler.
 • Muayene Verileri; bir Caterpillar veya ü?üncü taraf muayene sistemi kullan?larak yap?lan muayenelerin sonu?lar? dahil olmak üzere.
 • Cihaz Lokasyonu Bilgileri, Bir varl???n fiziki yeri dahil olmak üzere (?rne?in uydu, GPS, cep telefonu kulesi, Bluetooth veya WiFi sinyalleri kullan?larak belirlenen).
 • S?v? Verileri; Caterpillar veya ü?üncü taraf aletleri kullan?larak elde edilen s?v? numuneleri (ya?, hidrolik ve so?utma s?v?lar? gibi) analiz sonu?lar? dahil.
 • Vaka Kay?t Cihaz? Verileri; mevki, h?z, y?n ve ilgili video kay?tlar?, kumandalar?n kullan?m? ve pozitif tren kontrol bilgileri dahil olmak üzere.
 • Servis ve Bak?m Ge?mi?i; i? emirleri (bir Varl?k i?in yap?lan tüm bak?m, tamir, par?a sat?n alma, de?i?tirme ve tadilat kay?tlar? dahil), bile?en ?mrü (kullan?m ge?mi?i ve bir bile?enin a??nma ?mrü), bak?m program?, planl? bak?m, garanti kapsam? verileri, bak?m ve tamir s?zle?meleri, servis aral?klar? (bir Varl?k i?in bile?en de?i?tirme faaliyetlerinin planl? bak?m? i?in planlanm?? aral?k), bile?en listeleri (bir Varl??? meydana getiren par?alar?n listesi) ve servis yaz?lar? (bir Varl?kta bilinen bir sorunu düzeltmek i?in Caterpillar taraf?ndan tavsiye edilen ?zel servis ?nlemlerini a??klamak üzere).
 • Saha ve ?evre Ko?ullar?; yap?lmakta olan i?i türü, yollar?n veya izlerin durumu, rak?m, iklim ve malzeme izleme dahil olarak.
 • Kullanma Düzenleri; bir Say?sal Sunum vas?tas? ile bir ürün ile ilgili olarak bize sa?lad???n?z kullan?c? taraf?ndan tan?mlanan tüm bilgiler dahil.

“Operasyon Verisi” a?a??dakileri i?erebilecek Da??t?m A?lar?ndan toplad???m?z veya bunlardan ba?ka ?ekillerde sa?lanan ek bilgidir:

 • Faturalarda ve servis s?zle?melerinde bulunan bilgiler.
 • S?z konusu mü?teriler veya bunlar?n bayi sat?? temsilcileri ile ilgili belirli Ki?isel Bilgi dahil olmak üzere Da??t?m A?lar?n?n mü?terileri hakk?ndaki bilgi.
 • Mü?teri, s?z konusu Varl?k, belirlenmi? sorun ve yap?lan tamirler hakk?nda bilgiler dahil olmak üzere i? emri verileri
 • Bayi envanter rapor etme ve ikmal süre?leri hakk?ndaki bilgiler dahil olmak üzere ma?aza hiyerar?i verileri.
 • Da??t?m A?lar?n?n mü?terileri ve i? sahalar? dahil olmak üzere (sahip olunan veya kiralanm??) bir Varl?k filosunu y?netmek i?in Da??t?m A?lar? taraf?ndan kullan?lan bilgiler.
 • Par?a envanterinin y?netimi ve ikmali ve mü?teri sat?n alma, iade ve de?i?tirme i?lemleri hakk?ndaki Bilgiler dahil olmak üzere Bayi bile?en bilgileri.

Caterpillar taraf?ndan toplanan bilgiler ayn? anda Sistem Verileri, Ki?isel Bilgiler ve Faaliyet Verileri veya bunlar?n herhangi bir bile?imini olu?turabilir. Caterpillar taraf?ndan üretilmeyen Varl?klardaki Cihazlar ile ilgili olabilecek Sistem Verileri dahil olmak üzere Sistem Verileri, Faaliyet Verileri veya Ki?isel Bilgiler g?nderdi?iniz zaman bunu yapmaya yetkiniz oldu?unu taahhüt etmi? ve bize bu bilgileri bu Veri Y?neti?imi Beyan?na uygun ?ekilde kullanma izni vermi? olursunuz.

Bilgileri nas?l toplayabiliriz

Biz ve hizmet tedarik?ilerimiz ?unlar dahil ?e?itli ?ekillerde bilgi toplayabilir:

 • Cihazlar Vas?tas? ile: Bir Cihaz ile donat?lm?? olan Varl?klardan hücresel veya uydu ba?lant?s? veya radyo ya da Ethernet vas?tas? ile bilgiler elde edebiliriz ve bunlar Sistem Verileri (Cihaz veya Varl?k ile ilgili bilgiler gibi) veya Ki?isel Bilgiler (yorgunluk izleme cihazlar?, yerle?ik kamera ve yak?nl?k alg?lama sistemleri ve kabin i?indeki izleme teknolojisi taraf?ndan üretilen bilgilerden gelmesi gibi) i?erebilir.  Hata kodlar?, ?al??ma saati say?s? ve yak?t seviyeleri gibi baz? bilgiler otomatik ?ekilde toplanabilir.
 • Uygulamalar Vas?tas? ile ve ?evrim ??i ?ekilde: Uygulamalar vas?tas? ile (?rne?in bak?m bilgilerini girdi?iniz zaman) veya web sitelerimizi, ?evrim i?i hizmetlerimizi veya platformlar? ziyaret etti?iniz zaman bilgi toplayabiliriz.  Sahadaki sunucular vas?tas? ile bir veri iletimi ba?latt???n?z veya muayene bilgilerini eposta ile bize g?nderdi?iniz zaman oldu?u gibi daha ba?ka ?evrim i?i yollar ile de bilgi elde edebiliriz. Taray?c? ve cihaz bilgileri, uygulama kullan?m verileri, ?erezler, piksel etiketleri ve di?er teknolojiler vas?tas? ile toplanan bilgiler, IP adresleri ve lokasyon bilgileri gibi web siteleri ve mobil uygulamalar vas?tas? ile tipik olarak toplanan bilgileri de toplayabiliriz.
 • ?evrim D???: Bizim veya Da??t?m A??m?z ile etkile?imde bulundu?unuz, ticari sergilerimizden birisine kat?ld???n?z, bir sipari? verdi?iniz veya mü?teri hizmetleri ile ileti?im kurdu?unuzda bilgi toplayabiliriz.
 • Bile?en üreticilerinden ve OEM’lerden: Varl?klar?n?zdaki bile?enlerin veya di?erleri taraf?ndan üretilen Varl?klar?n bile?enlerinin üreticilerinden Sistem Verileri alabiliriz.  Bu bilgiler bize otomatik ?ekilde verilebilir.
 • Giyilebilir Teknoloji Vas?tas? ile: Yorgunluk izleme cihazlar? veya baretlere g?mülen RFID etiketleri veya güvenlik yelekleri gibi giyilebilir teknoloji vas?tas? ile bilgi toplayabiliriz.
 • Varl?k Sahiplerinden, Da??t?m A?lar?ndan ve Ba?ka Yerlerden: Varl?k sahiplerinden, Da??t?m A?lar?ndan, operat?rlerden ve bir Varl?k i?in y?netim sorumlulu?una sahip ba?ka ki?ilerden ilave bilgiler alabiliriz.
 • Ba?ka Kaynaklardan: Kamusal veri tabanlar?, mü?terek pazarlama ortaklar?, sosyal medya platformlar? (arkada? oldu?unuz veya ba?ka bir ?ekilde ba?lant?l? bulundu?unuz ki?iler dahil) gibi ba?ka kaynaklardan ve ba?ka ü?üncü taraflardan size ait bilgiler alabiliriz.  Sorun giderme verilerinden, hizmet tedarik?ilerinizden (s?v? analizcileri ve saha denet?ileri gibi) veya bak?m, muayene veya garanti kay?tlar?ndan bilgi toplayabilir veya üretebiliriz.

Bilgileri Nas?l Kullanabiliriz

Toplanan bilgileri ?u ama?lar i?in kullanabiliriz ve Da??t?m A?lar?m?za bu ?ekilde izin verebiliriz:

 • Size ve Ba?kalar?na Hizmetler Sa?lamak ??in:
 • Sizin veya Bayinin Varl?klar?n durumunu izleyebilmesini sa?lamak, Uygulamalar?n kullan?m?n? size temin etmek, sat?n alma i?lemlerini tamamlamak ve yerine getirmek ve sat?n alma veya kiralama i?leminiz hakk?nda sizin ile haberle?mek ve size ilgili mü?teri hizmetlerini sa?lamak.
 • Mü?teri hizmeti s?zle?meleri yapmak, bak?m ve tamir ger?ekle?tirmek ve kiral?k Varl?klar veya par?alar temin etmek.
 • Operat?rler i?in güvenlik, Varl???n sa?l???, bak?m, ?al??ma sahas? verimlili?i ve üretkenlik e?itimi hakk?nda tavsiyelerde bulunmak.
 • Varl?klara, ba?ka nesnelere veya insanlara yak?nl??? izlemek dahil olmak üzere makine faaliyetlerinin güvenli?ini geli?tirmek.
 • Uzaktan sorun bulma ve uzaktan ayar yapma gibi uzaktan teknisyen hizmetlerini olanakl? k?lmak.
 • Size lokasyona dayal? hizmetler ve i?erik sa?lamak.
 • ?leti?imi Olanakl? K?lmak ??in:
 • Varl??a veya Cihaza ba?lant?y? y?netmek.
 • Sizin ve Uygulaman?n di?er kullan?c?lar?n?n Uygulamalar vas?tas? ile birbiriniz ile haberle?mesini sa?lamak.
 • ?rne?in Say?sal Sunumlar? kullanman?n hükümleri ve ko?ullar?, garanti politikalar? veya hizmet s?zle?meleri hakk?nda bilgi gibi idari veya s?zle?me bilgileri g?ndermek.
 • Yeni ürünler ve hizmetler hakk?nda size bilgi g?ndermek ve ilginizi ?ekebilece?ini dü?ündü?ümüz pazarlama ileti?imlerini size g?ndermek.
 • Genel ?? Ama?lar? ??in:
 • Pazar ara?t?rmas? yapmak veya Caterpillar’? veya Da??t?m A??n? de?erlendirmek.
 • Veri analizleri yapmak, denetlemeler ger?ekle?tirmek, ürünleri geli?tirmek, yeni ürünler geli?tirmek, Say?sal Sunumlar?m?z? iyile?tirmek, geli?tirmek veya de?i?ikli?e u?ratmak, kullanma e?ilimlerini belirlemek ve i? faaliyetlerimizi yürütmek ve geni?letmek ve kar??la?t?rma raporlar? gibi toplu duruma getirilmi? ve tan?mlay?c? olmaktan ??kar?lm?? veriler temelinde istatistiksel analiz yapmak.
 • Mü?terilere hizmetler sa?lamak, i? ak??lar?n? y?netmek, tamirleri izlemek, gelecek bak?m ve servis i?lerinin projeksiyonunu yapmak ve sorunlar? belirlemek.
 • Tavsiyelerin etki düzeyini do?rulamak, ?ikayetleri ??zümlemek ve sipari?leri yerine getirmek.
 • Size par?alar ve hizmetler sa?layabilmek i?in envanteri y?netmek.
 • Sahip olunan veya kiralanm?? bir Varl?klar filosunu y?netmek.
 • Faaliyetlerin verimlili?ini maksimize etmek ve sat??lar? art?rmak.
 • Say?sal uygulamalar geli?tirmek.
 • Di?er Kullan?mlar:
 • ?ekili?lere, yar??malara veya benzer promosyonlara kat?lman?z? sa?lamak ve bu faaliyetleri y?netmek.  Bu faaliyetlerin baz?lar? ilave kurallara sahiptir ve Ki?isel Bilgilerinizi nas?l kulland???m?z ve a??klad???m?z hakk?nda ilave bilgiler i?erebilir.  Caterpillar Global Veri Gizlili?i Beyan? veya ge?erli herhangi bir gizlilik bildirimi dahil olmak üzere bu tür kurallar? okuman?z? ?neriyoruz.
 • Sizin ve bizim taraf?m?zdan anla?maya var?lan ba?ka kullan?mlar i?in.

Bir bireyi tan?mlayan g?rsel-i?itsel veriler veya tan?mlanabilecek bir birey ile ilgili olan fizyolojik veriler bak?m?ndan, bu bilgileri yaln?zca, operat?rler i?in güvenlik, Varl?k sa?l???, bak?m, ?al??ma sahas? verimlili?i ve üretkenlik e?itimi hakk?nda tavsiyelerde bulunmak ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geli?tirmek dahil olmak üzere mü?terilerimize ürünler ve hizmetler sa?lamak i?in kullanaca??z.

Bilgileri Nas?l A??klayabiliriz

Bilgileri a?a??dakilere ?ekilde a??klayabiliriz:

 • Bu Veri Y?neti?imi Beyan?nda a??klanan ama?lar i?in Caterpillar Inc. ?irketini kontrol eden, onun taraf?ndan do?rudan veya dolayl? kontrol edilen veya ortak kontrol alt?nda bulunan tüzel ki?iliklere (“Ba?l? ?irketler”).  Caterpillar Inc., ba?l? kurulu?lar? ile mü?tereken kullan?lan bilgilerden sorumlu olan kurumdur.
 • Da??t?m A?lar?na, sizin ile ili?kileri sürdürmek, size hizmetler sa?lamak ve size pazarlama ileti?imleri g?ndermek amac? ile Sistem Verilerini ve Ki?isel Bilgileri kullanabilmeleri i?in.
 • Varl?k sahiplerine, kendi Varl?klar?n?n kullan?m?n? y?netebilmesi i?in.
 • Veri analizi, bilgi teknolojisi ve ilgili alt yap? tedarikleri, uygulama geli?tirme, platform bar?nd?rma, mü?teri hizmeti, ürün geli?tirme, denetleme, dan??manl?k gibi ve daha ba?ka hizmetler sa?layan hizmet tedarik?ilerimize.
 • Bile?en üreticilerine, ürünlerinin kullan?m?n? inceleyebilmesi, ürünlerini geli?tirebilmesi ve yeni ürünler geli?tirmesi i?in.
 • Varl?k sahipleri ile s?zle?meye sahip olan veya onlar ile i? yapan ve Varl?k hakk?nda y?netim sorumlulu?u bulunan temsilcilere, hizmet tedarik?ilerine veya daha ba?ka ü?üncü taraflara.
 • Bizim veya ba?l? ?irketlerimizden herhangi birisinin, Varl?klar?m?z?n veya hisselerimizin tamam?n?n veya bir b?lümünün herhangi ?ekilde yeniden yap?land?r?lmas?, birle?mesi, sat?lmas?, ortak te?ebbüsü, temlik edilmesi, devir edilmesi veya ba?ka ?ekilde elden ??kar?lmas? durumunda ü?üncü bir tarafa (bir iflas veya benzer i?lemler ile ba?lant?l? olmas? dahil olmak üzere).
 • Cat Developer Portal? veya di?er benzer API'ler yoluyla mevcut veriyi bu Veri Y?neti?im Beyan? ile uyumlu k?lmak i?in.
 • Sizin ve bizim taraf?m?zdan anla?maya var?lan ba?ka al?c?lara.

Lokasyon Verileri: Ba?l? kurulu?lar?m?z?n ve Da??t?m A?lar?m?z?n size yerelle?tirilmi? i?erik ve hizmetler sa?layabilmesi i?in lokasyon bilgilerini onlara iletebiliriz.  Baz? durumlarda Cihaz?n?z?n lokasyonunun bu ?ekilde kullan?lmas?n? ve/veya bu bilgilerin iletilmesini kabul veya reddetme olana?? size tan?nabilir ancak bunu yapt???n?z zaman biz ve/veya Ba?l? kurulu?lar?m?z ve Da??t?m A?lar?m?z size ge?erli hizmetleri ve i?eri?i sa?layamayabilir.

?u durumlarda gerekli veya uygun oldu?unu dü?ündü?ümüz zaman bilgileri kullanabilir veya a??klayabiliriz: (a) ikamet etti?iniz ülkenin d???ndaki yasalar dahil olmak üzere ge?erli yasa gere?ince; (b) yasal süre?lere uymak i?in; (c) ikamet etti?iniz ülkenin d???ndaki kamu ve devlet makamlar? dahil olmak üzere kamu ve devlet makamlar?ndan gelen yasal taleplere yan?t vermek i?in; (d) hükümlerimizi ve ko?ullar?m?z? uygulatmak i?in; (e) kendimizin ve/veya herhangi bir ba?l? kurulu?umuzun faaliyetlerini korumak i?in; (f) bilgi güvenli?i ama?lar? dahil olmak üzere kendimizin ve/veya herhangi bir ba?l? kurulu?umuzun haklar?n?, gizlili?ini, güvenli?ini veya mallar?n?, sizi ve ba?kalar?n? korumak i?in ve (g) uygun ??züm yollar?na ba?vurabilmek veya u?rayabilece?imiz zarar? s?n?rland?rmak i?in.

Tan?mlay?c? Olmaktan ??kar?lm?? veya Toplu Duruma Getirilmi? Bilgiler: Ge?erli kanun alt?nda ba?ka ?ekillerde yapmam?z?n gerekmesi haricinde, tan?mlay?c? olmaktan ??kar?lm?? veya toplu duruma getirilmi? bilgileri (di?er deyi?le, sizi veya Dijital Sunumlar?n di?er bir kullan?c?s?n? tan?mlamayan bilgi) herhangi bir ama? ile kullanabilir ve a??klayabiliriz.

Uzaktan Hizmetler ve Güncellemeler

Cihaz ve Varl?k yap?land?rman?za dayal? olarak Cat? Uzaktan Hizmetler – Se?ili Product Link? Telematik ve Cat Ekipman Kontrol Modülü Yaz?l?m? i?in Yaz?l?m Güncelleme Sürecinde ilave olarak a??klanan ?ekilde, Sistem Verisini a?a??dakiler i?in kullanabiliriz:

 • üretti?imiz veya ba?ka bir ?ekilde temin etti?imiz Cihazlar? incelemek ve güncellemek (?rne?in, sistem ayarlar?n? güncellemek veya Caterpillar’a veya Ba?l? Kurulu?lar?m?za ba?lanmak i?in kullan?lan ileti?im ta??y?c?lar? y?netmek i?in).
 • Cat Varl???n?z i?in makine operasyonlar?n?z? kontrol eden yaz?l?m? güncellemek ve bir güncelleme i?in haz?rl?k olarak yaz?l?m güncelleme dosyalar?n? Varl??a g?nderebiliriz.

Lütfen uzaktan yaz?l?m güncellemelerini nas?l y?netti?imiz ve uzaktan yaz?l?m güncellemeleriyle ilgili se?imleriniz hakk?nda ek bilgi i?in Cat? Uzaktan Hizmetler – Se?ili Product Link? Telematik ve Cat Ekipman Kontrol Modülü Yaz?l?m? i?in Yaz?l?m Güncelleme Sürecine bak?n?z.

güvenlik

Kurulu?umuz dahilinde bulunan bilgileri korumak i?in planlanm?? kurumsal, teknik ve idari ?nlemler kullan?r?z.  Ne yaz?k ki hi? bir veri iletimi veya depolama sisteminin %100 güvenli olmas? garanti edilemez.  Bizim ile etkile?iminizin art?k güvenli olmad???n? dü?ünmek i?in nedeniniz oldu?u zaman (?rne?in hesab?n?z?n güvenli?inin tehlikede oldu?unu hissetmeniz durumunda) a?a??daki “Bize Ula??n” b?lümüne uygun ?ekilde hemen bize bildirimde bulununuz.

K???SEL B?LG? TERC?HLER? VE ER???M

Lütfen Ki?isel Bilginizi kullanmam?za ve a??klamam?za ili?kin haklar?n?z? ve tercihlerinizi anlamak i?in Caterpillar Global Veri Gizlili?i Beyan? veya ge?erli herhangi bir gizlilik bildirimine bak?n?z.

Di?er ?nemli Bilgiler

ü?üncü Taraf ??eri?i: Bu Veri Y?neti?imi Beyan? ?unlar? ele almaz ve biz bunlardan sorumlu de?iliz: (i) Say?sal Sunumlar?n ba?lant? i?erdi?i herhangi bir web sitesini veya ?evrim i?i hizmeti i?leten herhangi bir ü?üncü taraf?n gizlili?i, bilgileri veya daha ba?ka uygulamalar? (?rne?in Uygulamalar?m?z size kolayl?k sa?lamak üzere, bir i? ili?kisine sahip olmad???m?z bir ü?üncü taraf?n sa?lad??? yerel hava durumu bilgilerine ba?lant? i?erebilir) ve (ii) s?z konusu Ki?isel Bilgiler Caterpillar taraf?ndan toplan?yor veya i?leniyor olsa bile bir tedarik?i, bir hizmet tedarik?isi veya mü?teri gibi ü?üncü bir taraf?n kontrol etti?i Ki?isel Bilgiler. Ayr?ca, bir Say?sal Sunuma bir ba?lant? dahil edilmesi ba?lant? verilen sitenin veya hizmetin biz veya Ba?l? Kurulu?lar?m?z taraf?ndan onayland??? anlam?na gelmez.

S?n?r ?tesine Aktarma ??lemleri: Size ait bilgiler bizim faaliyet g?sterdi?imiz veya hizmet tedarik?ilerimizin faaliyet g?sterdi?i herhangi bir ülkede depolanabilir ve i?lenebilir ve siz bir Say?sal Sunumu kullanmakla bu Veri Y?neti?imi Beyan?yla uyumlu bi?imde bilgilerin Birle?ik Devletler dahil olmak üzere ikamet etti?iniz ülkenin d???ndaki, sizin ülkenizde bulunanlardan farkl? veri koruma kurallar?na sahip ülkelere aktar?lmas?na a??k ?ekilde onay verirsiniz.

Hassas Bilgiler: Say?sal Sunumlar?m?z sosyal güvenlik numaralar?, ?rksal veya etnik k?ken hakk?ndaki bilgiler, politik g?rü?ler, dini veya daha ba?ka inan?lar veya genetik ?zellikler, adli sab?ka veya sendika üyeli?i gibi duyarl? Ki?isel Bilgileri bize g?ndermeniz i?in tasarlanmam??t?r.  Say?sal Sunumlar?m?z vas?tas? ile veya ba?ka bir ?ekilde bize bu gibi bilgiler g?ndermekten ka??nman?z? rica ederiz.

Da??t?m A?lar?: Da??t?m A?lar? kendi gizlilik beyanlar?na ve veri y?neti?imi politikalar?na sahip olabilir.  Bu türdeki beyanlar? düzenli olarak g?zden ge?irmenizi te?vik ediyoruz.  Bu türdeki beyanlar ve politikalar ilgili bayiye ?zeldir ve bu Veri Y?neti?imi Beyan?, Caterpillar Global Veri Gizlili?i Beyan? ve ge?erli gizlilik bildirimleri kapsam?nda a??klanan ?ekilde bilgiyi toplamam?z, kullanmam?z, a??klamam?z veya y?netmemiz i?in ge?erli de?ildir.

BU VER? Y?NET???M? BEYANI ???N GüNCELLEMELER

Bu Veri Y?neti?imi Beyan?n? de?i?tirebiliriz.  Bu sayfan?n ba??ndaki “Son Güncelleme” a??klamas? bu Veri Y?neti?imi Beyan?n?n en son ne zaman güncellendi?ini belirtir.  Tüm de?i?ikliler revize edilmi? Veri Y?neti?imi Beyan?n? yay?nlad???m?z zaman yürürlü?e girecektir.  Bu de?i?ikliklerden sonra Say?sal Sunumlar? kullanman?z revize edilmi? Veri Y?neti?imi Beyan?n? kabul etti?iniz anlam?na gelir.

B?Z? ARAYIN

Bu Veri Y?neti?imi Beyan? hakk?nda sorular?n?z varsa, CatConnectCare@cat.com adresinden bizim ile ileti?ime ge?in.

影音资源