<ins id="xpvpp"></ins>
<ins id="xpvpp"><span id="xpvpp"></span></ins>
<del id="xpvpp"></del>
<cite id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<i id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>
<ins id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<var id="xpvpp"></var><del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>

Informacje prawne

Firma Caterpillar jest w?a?cicielem wszystkich praw autorskich do tekstu, obrazów graficznych i oprogramowania nale??cego do firmy Caterpillar i niniejszym upowa?nia U?ytkownika do elektronicznego kopiowania dokumentów opublikowanych na tej stronie wy??cznie do celów przesy?ania lub wy?wietlania informacji. Bez pisemnej zgody firmy Caterpillar nie wolno wykonywa? kopii lustrzanych, modyfikowa? ani w inny sposób zmienia? plików udost?pnionych na tej stronie w celu ich rozpowszechniania lub druku zawartych na niej informacji. Z wyj?tkiem sytuacji opisanej powy?ej nie jest udzielana ?adna licencja ani prawo dotycz?ce praw autorskich, patentów lub znaków handlowych firmy Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadaj?ce im znaki towarowe, ?ó?ty kolor "Caterpillar Yellow" oraz element graficzny "Power Edge", a tak?e wizerunek firmy i produktów u?ytych w niniejszej publikacji s? zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywa? bez pozwolenia. Cat i Caterpillar s? zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

Informacje prawne

Informacje tutaj zawarte, w tym tekst, obrazy i ??cza s? PODANE W STANIE "AKTUALNYM STANIE" PRZEZ FIRM? CATERPILLAR INC. WY??CZNIE DLA WYGODY JEJ DEALERóW ORAZ KLIENTóW, BEZ UDZIELANIA ?ADNEJ GWARANCJI JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MI?DZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNO?CI DO CELóW HANDLOWYCH, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONYCH CELóW I NIENARUSZANIA PRAW OSóB TRZECICH. Firma Caterpillar Inc. nie ponosi odpowiedzialno?ci za b??dy i pomy?ki zawarte w tej publikacji lub w innych dokumentach, do których si? ona odwo?uje lub do których zawiera ??cza. Niniejsza publikacja mo?e zawiera? niedok?adno?ci techniczne oraz inne, a niektóre opisane w niej produkty lub us?ugi mog? by? niedost?pne w danym rejonie. Informacje podlegaj? okresowym zmianom, a firma Caterpillar mo?e w dowolnej chwili zmieni? produkty i us?ugi opisane w niniejszej publikacji. Przed podj?ciem decyzji na podstawie niniejszej publikacji nale?y skontaktowa? si? z lokalnym dealerem Caterpillar w celu uzyskania dodatkowych informacji.

W przypadku przesy?ania do firmy Caterpillar w?asnych komentarzy, pytań, sugestii, pomys?ów itp. zwi?zanych z niniejsz? stron? internetow? lub produktami i us?ugami firmy Caterpillar, u?ytkownik wyra?a zgod? na traktowanie tych informacji jako jawnych, a firma Caterpillar nie ma obowi?zku na nie odpowiada? i mo?e w dowolny sposób reprodukowa?, u?ywa?, ujawnia? i rozpowszechnia? te informacje bez ograniczeń, w tym mi?dzy innymi u?ywa? ich do projektowania, produkcji oraz reklamowania produktów.

***********************

Netscape to zarejestrowany znak towarowy, a logo Netscape Navigator to znak towarowy firmy Netscape Communications Corporation. Microsoft to zarejestrowany znak towarowy, a Internet Explorer to znak towarowy firmy Microsoft Corporation. Acrobat i logo Acrobat to znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated. Apple i QuickTime s? znakami towarowymi firmy Apple Computer Inc. ?adnych informacji zawartych na niniejszych stronach internetowych nie mo?na traktowa? jako udzielenia zgody lub prawa do u?ywania tych znaków towarowych.

影音资源