<ins id="xpvpp"></ins>
<ins id="xpvpp"><span id="xpvpp"></span></ins>
<del id="xpvpp"></del>
<cite id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<i id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>
<ins id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<var id="xpvpp"></var><del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>

O?wiadczenie w sprawie zarz?dzania danymi

Ostatnia aktualizacja: 15 sierpnia 2018 r.

O?WIADCZENIE W SPRAWIE ZARZ?DZANIA DANYMI

English  |  中文   |  日本語   |  Espa?ol   |  Fran?ais   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski
Nederlands  |  ?e?tina   |  Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  ???????   |  ?????   |  Türk   |  ??   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ???

Niniejsze o?wiadczenie w sprawie zarz?dzania danymi opisuje  praktyki firmy Caterpillar Inc. (wraz z naszymi spó?kami stowarzyszonymi , ?Caterpillar”, ?my”, ?nas” lub ?nasze”)  w celu zbierania informacji  od sieci dystrybucji  ( w tym dealerów i ich podmiotów powi?zanych,  ?Sieci Dystrybucyjnych”), spó?ek stowarzyszonych (zgodnie z definicj? poni?ej) oraz ka?dego z naszych i ich  klientów  odnosz?cych si? do maszyn, produktów  lub innych aktywów i zwi?zanych z nimi miejsc pracy (??cznie ?Aktywa”).   Informacje te gromadzimy za pomoc? ?rodków online i offline,  w tym: (1)  aplikacji i platform do u?ytku na komputerach  lub poprzez komputery, interfejsy API i urz?dzenia przeno?ne;  (2)  urz?dzeń telematycznych lub innych urz?dzeń na Aktywach, produkowanych przez firm? Caterpillar lub przez inne firmy (?Urz?dzenia” oraz, wraz z Aplikacjami, ?Oferty cyfrowe”); oraz (3) naszych Sieci dystrybucyjnych, producentów podzespo?ów, dostawców us?ug i klientów.    Zgodnie z tym, co zosta?o u?yte w niniejszym O?wiadczeniu w sprawie zarz?dzania danymi, ?U?ytkownik” oznacza  u?ytkownika indywidualnego oraz, w stosownych przypadkach, reprezentowan? przez niego  firm? lub podmiot oraz ka?dego z jaj lub jego pracowników, agentów i przedstawicieli.  

Nale?y regularnie zapoznawa? si? z niniejszym O?wiadczeniem, aby zrozumie?, jakie informacje otrzymujemy, generujemy i przekazujemy — a tak?e co robimy z tymi informacjami.    Przekazuj?c nam Dane systemowe, Dane operacyjne lub  Dane osobowe  (zgodnie z poni?szymi definicjami), U?ytkownik wyra?a zgod? na warunki niniejszego O?wiadczenia w sprawie zarz?dzania danymi, w tym na gromadzenie, wykorzystywanie i udost?pnianie tych informacji.

JAKIE INFORMACJE MO?EMY GROMADZI?

 ?Dane osobowe”  to wszelkie informacje  dotycz?ce konkretnej osoby lub identyfikuj?ce lub mog?ce zidentyfikowa? konkretn? osob?, zgodnie z dalszym opisem w  Globalnym o?wiadczeniu o poufno?ci danych firmy Caterpillar.   Chocia? niniejsze O?wiadczenie w sprawie zarz?dzania danymi zawiera odniesienia do danych osobowych  w celu zapewnienia jasno?ci i przejrzysto?ci,  Globalne o?wiadczenie o poufno?ci danych firmy Caterpillar oraz    zasady zachowania poufno?ci   maj?ce zastosowanie do Ofert cyfrowych U?ytkownika, obowi?zuj?  w odniesieniu   do kwestii opisanych w tych dokumentach, w tym gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania, ujawniania i zarz?dzania  Danymi osobowymi .   ?adne z postanowień niniejszego O?wiadczenia w sprawie zarz?dzania danymi nie ma na celu zmiany  Globalnego o?wiadczenia o poufno?ci danych firmy Caterpillar  lub jakichkolwiek innych stosownych  powiadomień o poufno?ci danych.    

 ?Dane systemowe” to informacje, które s? przyjmowane, wykorzystywane lub generowane przez Oferty cyfrowe, które mog? obejmowa?:

 • Informacje o urz?dzeniach,  Aktywach  i Komponentach, w tym numer modelu, numer seryjny, numer zamówienia, numery wersji oprogramowania i sprz?tu, wydajno?? i konfiguracja, w tym narz?dzia pracy lub inne urz?dzenia peryferyjne do??czone do Aktywów.

 • Dane elektroniczne, w tym rejestry czujników, trendy, histogramy, dane o zdarzeniach, inne alarmy, dane cyfrowe, kody b??dów, czas bezczynno?ci, dzienne i skumulowane zu?ycie paliwa, dane o emisjach, godziny pracy liczników, elektroniczne pliki danych pobierane r?cznie lub automatycznie z  Aktywów, dane dotycz?ce rozwi?zywania problemów i inne dane, w zale?no?ci od klienta i  Aktywów  oraz kana?u komunikacyjnego u?ywanego przez  Urz?dzenie.

 • Dane kontrolne, w tym wyniki kontroli z wykorzystaniem systemu kontroli firmy Caterpillar lub zewn?trznego systemu kontroli.

 • Informacja o lokalizacji urz?dzenia, w tym  fizyczna lokalizacja  Aktywów   (np. ustalona przy u?yciu sygna?ów satelitarnych, GPS, wie?y telefonii komórkowej, sygna?u  Bluetooth  lub  Wi-Fi ).

 • Dane o p?ynach, w tym wyniki analiz próbek p?ynów (takich jak olej, p?yny hydrauliczne i p?yny ch?odz?ce) uzyskane przy u?yciu narz?dzi firmy Caterpillar lub innych firm.

 • Dane rejestratora zdarzeń, w tym lokalizacja, pr?dko??, kierunek  i zwi?zane z tym zapisy wideo, wykorzystanie elementów steruj?cych i pozytywnych informacji o sterowaniu uk?adem nap?dowym.

 • Historia zleceń serwisowych i konserwacyjnych, w tym zlecenia prac (rejestry wszystkich czynno?ci zwi?zanych z konserwacj?, napraw?, zakupem cz??ci, wymian? i modyfikacj?  Aktywów), ?ywotno?? komponentów (historia u?ytkowania i zu?ycia komponentów), harmonogram konserwacji, planowana konserwacja, dane dotycz?ce gwarancji, umowy na konserwacj? i naprawy, odst?py czasowe pomi?dzy przegl?dami (zaplanowane odst?py czasowe na zaplanowan? konserwacj? dzia?ań zwi?zanych z wymian? komponentów dla  danych Aktywów), wykazy komponentów (wykazy cz??ci sk?adaj?cych si? na  dane Aktywa) oraz listy serwisowe (opisuj?ce specjalne czynno?ci serwisowe zalecane przez firm? Caterpillar w celu rozwi?zania znanego problemu z  danymi Aktywami).

 • Warunki ?rodowiskowe, w tym rodzaj wykonywanej pracy, stan dróg  lub torów,  wysoko??, klimat i ?ledzenie materia?ów.

 • Wzorce u?ytkowania, w  tym  dowolne zdefiniowane przez U?ytkownika informacje dotycz?ce produktów przekazywanych przez tego U?ytkownika poprzez Ofert? cyfrow?.

?Dane operacyjne” to  dodatkowe  informacje, które mog? by? przez nas gromadzone lub dostarczane w inny sposób przez Sieci dystrybucyjne, które mog? obejmowa?:    

 • Informacje zawarte w fakturach i umowach o ?wiadczenie us?ug.

 • Informacje o klientach  Sieci dystrybucyjnych, w tym  niektóre Dane osobowe dotycz?ce takich klientów lub ich  przedstawicieli handlowych.

 • Dane dotycz?ce zlecenia prac, w tym informacje o kliencie,  Aktywach,  zidentyfikowanych problemach i wykonanych naprawach.  

 • Przechowywanie danych hierarchicznych, w tym informacji na temat  raportowania zapasów u  dealerów i procesów uzupe?niania  zapasów.

 • Informacje wykorzystywane przez Sieci dystrybucyjne do zarz?dzania flot? Aktywów (b?d?cych w?asno?ci? lub wynajmowanych), w tym klientów Sieci dystrybucyjnych i miejsc pracy.

 • Dane dotycz?ce komponentów dealerów, w tym  informacje  dotycz?ce zarz?dzania i uzupe?niania zapasów cz??ci zamiennych, zakupów dokonywanych przez klientów, zwrotów i wymian.

Informacje zbierane przez firm? Caterpillar mog? jednocze?nie stanowi? Dane systemowe, Dane osobowe i Dane operacyjne lub dowoln? ich kombinacj?.  W przypadku przekazania jakichkolwiek Danych  systemowych, Danych operacyjnych lub Danych osobowych zawieraj?cych  Dane systemowe , które mog? odnosi? si? do  Urz?dzeń na Aktywach, które nie s? produkowane przez firm? Caterpillar, U?ytkownik o?wiadcza, ?e ma do tego upowa?nienie i zezwala nam na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszym O?wiadczeniem w sprawie zarz?dzania danymi.

W JAKI SPOSóB MO?EMY GROMADZI? INFORMACJE

My i nasi us?ugodawcy mo?emy gromadzi? informacje na wiele ró?nych sposobów, w tym:

 • Za pomoc?  Urz?dzeń: mo?emy otrzymywa? informacje poprzez ??cze komórkowe lub satelitarne, po??czenie radiowe lub Ethernet z Aktywów wyposa?onych w  Urz?dzenie, które mog? obejmowa?  Dane systemowe  (takie jak informacje dotycz?ce  Urz?dzenia  lub  Aktywów)  lub Dane osobowe (takie jak informacje generowane przez urz?dzenia monitoruj?ce zm?czenie, kamery pok?adowe i systemy wykrywania odleg?o?ci oraz technologi? monitorowania w kabinie).    Niektóre informacje mog? by? gromadzone automatycznie, takie jak kody b??dów, godziny pracy i poziom paliwa.

 • Za po?rednictwem aplikacji i online: mo?emy gromadzi? informacje za po?rednictwem Aplikacji (np. podczas wprowadzania informacji dotycz?cych konserwacji) lub podczas  korzystania z naszych stron internetowych, us?ug online lub platform.   Mo?emy równie? otrzymywa? informacje za po?rednictwem innych ?rodków online, na przyk?ad podczas inicjowania transmisji danych przez serwery lokalne lub za po?rednictwem poczty elektronicznej w celu sprawdzenia informacji. Mo?emy równie? gromadzi? informacje zbierane zazwyczaj za po?rednictwem stron internetowych i aplikacji mobilnych, takie jak informacje o przegl?darce i urz?dzeniach, dane dotycz?ce u?ytkowania aplikacji, informacje zbierane za po?rednictwem plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii, adresy IP i informacje dotycz?ce lokalizacji.

 • Offline: mo?emy gromadzi? informacje, gdy U?ytkownik wchodzi w interakcj? z nami lub naszymi Sieciami dystrybucyjnymi, uczestniczy w organizowanych przez nas targach, sk?ada zamówienie lub kontaktuje si? z dzia?em obs?ugi klienta.

 • Od producentów komponentów i producentów OEM: mo?emy uzyska?  Dane systemowe  od producentów komponentów  Aktywów  U?ytkownika lub  Aktywów  produkowanych przez innych  producentów.   Informacje te mog? zosta? nam przekazane automatycznie.

 • Dzi?ki technologii ubieranej: mo?emy gromadzi? informacje za pomoc? technologii ubieranych, takich jak urz?dzenia monitoruj?ce zm?czenie lub identyfikatory RFID umieszczone w kaskach lub kamizelkach ochronnych.

 • Od w?a?cicieli  Aktywów , Sieci dystrybucyjnych i innych: mo?emy otrzyma? dodatkowe informacje od w?a?cicieli  Aktywów , Sieci dystrybucyjnych, operatorów i innych osób, które s? odpowiedzialne za  Aktywa.

 • Z innych ?róde?: mo?emy otrzymywa? informacje na temat U?ytkownika z innych ?róde?, takich jak publiczne bazy danych, partnerzy marketingowi, platformy mediów spo?eczno?ciowych (w tym od  znajomych lub osób powi?zanych z U?ytkownikiem) oraz od innych stron trzecich.   Mo?emy gromadzi? lub generowa? informacje  na podstawie danych dotycz?cych rozwi?zywania problemów,  od dostawców us?ug (takich jak  analitycy ds. p?ynów i inspektorzy lokalni) lub na podstawie zapisów dotycz?cych konserwacji, kontroli lub gwarancji.

W JAKI SPOSóB MO?EMY WYKORZYSTYWA? INFORMACJE

Nasza firma mo?e samodzielnie wykorzystywa? zgromadzone informacje lub zezwoli? na ich  wykorzystanie  naszym Sieciom dystrybucyjnym,  w nast?puj?cych celach:

 • W celu ?wiadczenia us?ug dla U?ytkownika i innych osób:

 • W celu umo?liwienia U?ytkownikowi lub  dealerowi monitorowania stanu Aktywów, korzystania przez U?ytkownika z Aplikacji, dokonywania i realizacji zakupów oraz komunikowania si? z U?ytkownikiem w zakresie zakupu lub wynajmu oraz ?wiadczenia powi?zanej obs?ugi klienta.    

 • W celu realizacji umów dotycz?cych obs?ugi klienta, wykonywania czynno?ci konserwacyjnych i naprawczych oraz dostarczania wynajmowanych  Aktywów  lub cz??ci.

 • W celu formu?owania zaleceń dotycz?cych bezpieczeństwa, stanu  Aktywów , konserwacji, efektywno?ci pracy i szkoleń z zakresu produktywno?ci dla operatorów.

 • W celu zwi?kszenia bezpieczeństwa pracy maszyn, w tym poprzez ?ledzenie odleg?o?ci od  Aktywów, innych obiektów lub ludzi.

 • W celu umo?liwienia ?wiadczenia zdalnych us?ug technicznych, takich jak zdalne rozwi?zywanie problemów i zdalne dostrajanie.  

 • W celu zapewnienia us?ug i tre?ci opartych na lokalizacji.

 • W celu umo?liwienia komunikacji:

 • W celu zarz?dzania po??czeniem z  Aktywami  lub  Urz?dzeniem.

 • W celu umo?liwienia U?ytkownikowi i innym osobom korzystaj?cym z Aplikacji komunikowania si? mi?dzy sob? poprzez Aplikacje.    

 • W celu wysy?ania informacji administracyjnych lub umownych, na przyk?ad informacji dotycz?cych warunków korzystania z  Ofert cyfrowych, zasad gwarancji lub umów serwisowych.

 • W celu dostarczania informacji o nowych produktach i us?ugach oraz wysy?ania informacji marketingowych, które naszym zdaniem mog? by? interesuj?ce dla U?ytkownika.  

 • Do ogólnych celów biznesowych:

 • W celu prowadzenia badań rynkowych lub oceny Sieci firmy Caterpillar lub  Sieci dystrybucyjnych.

 • W celu przeprowadzania analiz danych, audytów, ulepszania produktów, opracowywania nowych produktów, udoskonalania, poprawiania lub modyfikowania naszych  Ofert cyfrowych, identyfikowania trendów w wykorzystaniu oraz prowadzenia i rozszerzania dzia?alno?ci biznesowej, a tak?e na potrzeby analizy statystycznej opartej na zagregowanych i zdezidentyfikowanych danych, takich jak raporty porównawcze.

 • W celu ?wiadczenia us?ug dla klientów, zarz?dzania przep?ywem pracy, monitorowania napraw, przewidywania przysz?ej konserwacji i serwisu  oraz  rozwi?zywanie problemów.  

 • W celu sprawdzania skuteczno?ci zaleceń, rozwi?zywania skarg i realizacji zamówień.

 • W celu zarz?dzania zapasami , dzi?ki czemu mo?emy  zapewni? U?ytkownikowi cz??ci i us?ugi.  

 • W celu zarz?dzania flot? posiadanych lub wynajmowanych Aktywów.

 • W celu maksymalizacji wydajno?ci operacji i zwi?kszenia sprzeda?y.

 • W celu opracowania aplikacji cyfrowych.

 • Inne zastosowania:

 • W celu zezwolenia na udzia? w loteriach, konkursach lub podobnych promocjach oraz administrowania tymi dzia?aniami.   Niektóre z tych dzia?ań maj? dodatkowe zasady, które mog? zawiera? dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe U?ytkownika.  Sugerujemy uwa?ne zapoznanie si? z takimi zasadami, w tym z   Globalnym o?wiadczeniem o poufno?ci danych firmy Caterpillar   oraz  wszelkimi stosownymi zasadami zachowania poufno?ci .

 • Do dodatkowych zastosowań uzgodnionych mi?dzy nami a U?ytkownikiem.

W odniesieniu do danych audiowizualnych, które identyfikuj? osob? fizyczn? lub  danych fizjologicznych  dla osoby mo?liwej do zidentyfikowania, b?dziemy wykorzystywa? te dane wy??cznie w celu dostarczania produktów i us?ug naszym klientom, w tym  w celu formu?owania zaleceń dotycz?cych bezpieczeństwa, stanu  Aktywów , konserwacji, wydajno?ci w miejscu pracy i szkoleń w zakresie produktywno?ci dla operatorów,  a tak?e w celu udoskonalania naszych produktów i us?ug.    

W JAKI SPOSóB MO?EMY UJAWNIA? INFORMACJE

Mo?emy ujawni? informacje:

 •  Podmiotom bezpo?rednio lub po?rednio kontroluj?cym lub kontrolowanym przez firm? Caterpillar Inc., lub znajduj?cym si? pod wspóln? kontrol? firmy Caterpillar Inc.  (?Podmioty powi?zane”)  dla celów opisanych w niniejszym O?wiadczeniu w sprawie zarz?dzania danymi. Firma    Caterpillar Inc. Jest  podmiotem odpowiedzialnym za informacje  wykorzystywane wspólnie ze swoimi  Podmiotami powi?zanymi.  

 • Sieciom dystrybucyjnym w celu umo?liwienia im korzystania z  Danych systemowych  i Danych osobowych w celu utrzymywania relacji z U?ytkownikiem, ?wiadczenia na rzecz U?ytkownika us?ug i wysy?ania U?ytkownikowi informacji marketingowych.

 • W?a?cicielom  Aktywów , aby umo?liwi? im zarz?dzanie u?ytkowaniem swoich  Aktywów.

 • Naszym dostawcom us?ug, którzy ?wiadcz? us?ugi takie jak analiza danych, dostarczanie infrastruktury technologii informacyjnej i powi?zanej, tworzenie aplikacji, hosting platform, obs?uga klienta, rozwój produktu, audyt, doradztwo i inne us?ugi.

 • Producentom cz??ci, aby umo?liwi? im badanie wykorzystania ich produktów, ulepszanie produktów i opracowywanie nowych produktów.

 • Agentom, us?ugodawcom lub innym osobom trzecim, z którymi w?a?ciciele  Aktywów  zawarli umowy lub z którymi zaanga?owali si? we wspó?prac?, a którzy s? odpowiedzialni za zarz?dzanie  Aktywami.

 • Osobom trzecim w przypadku reorganizacji, po??czenia, sprzeda?y, wspólnego przedsi?wzi?cia, cesji, przeniesienia lub innego zbycia ca?o?ci lub dowolnej cz??ci dzia?alno?ci,  Aktywów lub akcji naszego Podmiotu powi?zanego (w tym w zwi?zku z jak?kolwiek upad?o?ci? lub podobnym post?powaniem).

 • W celu  udost?pnienia danych  zgodnych z niniejszym O?wiadczeniem w sprawie zarz?dzania danymi poprzez  Portal programisty firmy Cat  lub inne podobne API.

 • Dodatkowym odbiorcom zgodnie z ustaleniami nami a U?ytkownikiem.

Dane dotycz?ce lokalizacji:  mo?emy  udost?pnia? informacje  o lokalizacji  naszym  Podmiotom powi?zanym i  Sieciom dystrybucyjnym , aby umo?liwi? im dostarczanie zlokalizowanych  tre?ci i us?ug.  W  niektórych przypadkach U?ytkownik mo?e mie? prawo do udzielenia lub nieudzielenia zgody na takie wykorzystanie i/lub udost?pnienie lokalizacji  Urz?dzenia, ale w takim przypadku my i/lub nasze  Podmioty powi?zane i  Sieci dystrybucyjne  mog? nie by? w stanie zapewni? U?ytkownikowi odpowiednich us?ug i tre?ci.    

Mo?emy wykorzystywa? lub ujawnia? informacje, które uwa?amy za niezb?dne lub w?a?ciwe: (a) zgodnie z obowi?zuj?cym prawem, w tym prawem obowi?zuj?cym poza krajem zamieszkania U?ytkownika; (b) w celu zastosowania si? do procedury prawnej; (c) w celu udzielenia odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski w?adz publicznych i rz?dowych, w tym w?adz publicznych i rz?dowych poza krajem zamieszkania U?ytkownika; (d) w celu wyegzekwowania naszych warunków korzystania; (e) w celu ochrony naszych operacji lub operacji naszych  Podmiotów zale?nych  i Sieci dystrybucyjnych; (f) w celu ochrony naszych praw, prywatno?ci, bezpieczeństwa lub w?asno?ci i/lub naszych  Podmiotów powi?zanych, Sieci dystrybucyjnych, U?ytkownika lub innych osób, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji; oraz (g) w celu umo?liwienia nam skorzystania z dost?pnych ?rodków zaradczych lub ograniczenia szkód, które mo?emy ponie??.

Informacje zdezidentyfikowane lub  zagregowane:  mo?emy wykorzystywa? i ujawnia?  zdezidentyfikowane lub  zagregowane informacje  (tj. informacje, które nie identyfikuj? U?ytkownika ani innych osób korzystaj?cych z Ofert cyfrowych)  w dowolnym celu, chyba ?e jest to wymagane na mocy obowi?zuj?cego prawa.

US?UGI ZDALNE I AKTUALIZACJE

Zgodnie z szerszym opisem zawartym w dokumencie   Zdalne us?ugi firmy Cat?  – proces aktualizacji oprogramowania  dla wybranego oprogramowania modu?u kontrolnego i telematyki Product Link? firmy Cat , w zale?no?ci od Urz?dzenia i konfiguracji Aktywów, mo?emy wykorzystywa?  Dane systemowe do:

 • Zdalnego badania i aktualizacji Urz?dzeń, które produkujemy lub dostarczamy w inny sposób (np. w celu aktualizacji ustawień systemu lub zarz?dzania no?nikami komunikacji wykorzystywanymi do po??czenia z firm? Caterpillar lub naszymi partnerami).

 • Zdalnej aktualizacji oprogramowania, które kontroluje prac? maszyn dla Twoich  Aktywów firmy Cat, przy tym mo?emy przesy?a? pliki aktualizacji oprogramowania do  Aktywów  w ramach przygotowań do aktualizacji.

Dodatkowe informacje na temat sposobu zarz?dzania aktualizacjami oprogramowania zdalnego oraz mo?liwo?ci wyboru aktualizacji oprogramowania zdalnego mo?na znale?? w dokumencie ?  Zdalne us?ugi firmy Cat — proces aktualizacji oprogramowania dla wybranego oprogramowania modu?u kontrolnego i telematyki Product Link? firmy Cat .

BEZPIECZE?STWO

Stosujemy rozs?dne ?rodki organizacyjne, techniczne i administracyjne maj?ce na celu ochron? informacji w naszej organizacji.  Niestety, ?aden system transmisji danych lub przechowywania danych nie mo?e by? w 100% bezpieczny.  Je?li istniej? powody, aby s?dzi?, ?e interakcja mi?dzy U?ytkownikiem a nami nie jest ju? bezpieczna (na przyk?ad, je?li istnieje podejrzenie, ?e bezpieczeństwo konta U?ytkownika zosta?o naruszone), nale?y natychmiast powiadomi? nas zgodnie z poni?sz? sekcj?  ?Kontakt” .

WYBóR W ZAKRESIE  DANYCH OSOBOWYCH I DOST?P DO NICH

Prosimy o zapoznanie si? z  Globalnym o?wiadczeniem prywatno?ci danych firmy Caterpillar   i wszelkimi stosownymi  zasadami zachowania poufno?ci, aby zrozumie?  prawa i  wybory dotycz?ce wykorzystania i ujawnienia Danych osobowych U?ytkownika.

INNE WA?NE INFORMACJE

Tre?ci stron trzecich:  niniejsze O?wiadczenie w sprawie zarz?dzania danymi nie dotyczy  (a my nie ponosimy odpowiedzialno?ci w tym zakresie) (i)  polityki dot. prywatno?ci, informacji lub innych praktyk jakiejkolwiek strony trzeciej obs?uguj?cej jak?kolwiek stron? internetow? lub us?ug? online, z któr? ??czy si? Oferta cyfrowa (np. nasze Aplikacje mog? zawiera?, dla wygody U?ytkownika, hiper??cze do lokalnych informacji pogodowych dostarczonych przez stron? trzeci?, z któr? nie mamy powi?zań biznesowych)  oraz (ii) Danych osobowych kontrolowanych przez stron? trzeci?, tak? jak dostawca, us?ugodawca lub klient, nawet je?li takie Dane osobowe s? gromadzone lub przetwarzane w inny sposób przez firm? Caterpillar. Ponadto  umieszczenie ??cza w Ofercie cyfrowej nie oznacza poparcia dla powi?zanej strony internetowej lub us?ugi przez nas lub nasze  Podmioty powi?zane.

Transgraniczne transfery:  dane U?ytkownika mog? by? przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym prowadzimy  dzia?alno??  lub  w którym  dzia?aj? nasi  dostawcy  us?ug, a korzystaj?c z  Oferty cyfrowej lub dostarczaj?c nam  w inny sposób danych zgodnych z  niniejszym  O?wiadczeniem w sprawie zarz?dzania danymi U?ytkownik wyra?a zgod? na przekazywanie informacji do krajów poza krajem zamieszkania U?ytkownika, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mog? obowi?zywa? inne zasady ochrony danych ni? w kraju U?ytkownika.

Dane wra?liwe:  nasze Oferty cyfrowe nie s? przeznaczone do wysy?ania do nas wra?liwych danych osobowych, takich jak numery ubezpieczenia spo?ecznego, informacje zwi?zane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, opiniami politycznymi, religi? lub innymi przekonaniami, cechami genetycznymi, danymi o karalno?ci lub przynale?no?ci do zwi?zków zawodowych.   Prosimy o powstrzymanie si? od wysy?ania do nas takich informacji za po?rednictwem Ofert cyfrowych lub w inny sposób.  

Sieci dystrybucyjne:  Sieci dystrybucyjne  mog? posiada? w?asne  zasady zachowania poufno?ci i zarz?dzania danymi.   Zach?camy do regularnego sprawdzania takich zasad.   Takie zasady i polityki s? w?a?ciwe dla danego dealera i nie maj? zastosowania do gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub zarz?dzania  informacjami  opisanymi w niniejszym O?wiadczeniu w sprawie zarz?dzaniu danymi,   Globalnym o?wiadczeniu o poufno?ci danych firmy Caterpillar   i wszelkich stosownych  zasad zachowania poufno?ci .  

AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO O?WIADCZENIA W SPRAWIE ZARZ?DZANIA DANYMI

Mo?emy zmieni? niniejsze O?wiadczenie w sprawie zarz?dzania danymi.  Legenda ?OSTATNIA AKTUALIZACJA”, znajduj?ca si? na górze tej strony wskazuje, kiedy niniejsze O?wiadczenie w sprawie zarz?dzania danymi zosta?o ostatnio zmienione.  Wszelkie zmiany wejd? w ?ycie po opublikowaniu zmienionego O?wiadczenia w sprawie zarz?dzania danymi.  Korzystanie z Ofert cyfrowych po wprowadzeniu tych zmian oznacza zgod? na zmienione O?wiadczenie w sprawie zarz?dzania danymi.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań dotycz?cych niniejszego O?wiadczenia w sprawie zarz?dzania danymi, prosimy o kontakt pod adresem  CatConnectSupport@cat.com.

影音资源